Депутатхэм апай

Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо Совет — Хасэм ия 25-рэ зэхэсыгъо 2023-рэ илъэсым мэкъуогъум и 23-м зэхащэ.

Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо Совет — Хасэм ия 25-рэ зэхэсыгъо 2023-рэ илъэсым мэкъуогъум и 23-м зэхащэ.

Iофыгъоу зытегущыIэщтхэм мы къы­кIэлъыкIохэрэр ахагъэхьагъэх: законопроектэу «Адыгэ Республикэм и Зако­нэу «Адыгэ Республикэм хъарзынэщ Iофыр зэрэщызэхэщагъэм ехьылIагъ» зыфиIорэм зэхъокIыныгъэхэр фэшIыгъэнхэм фэгъэхьыгъ» зыфиIорэм ятIо­нэрэу хэплъэгъэныр; законопроектхэу «Адыгэ Республикэм 2022-рэ илъэсымкIэ иреспубликэ бюджет гъэцэкIагъэ зэрэхъугъэм ехьылIагъ», «Адыгэ Респуб­ликэм шIокI зимыIэ медицинэ страхова­ниемкIэ и ЧIыпIэ фонд 2022-рэ илъэсымкIэ ибюджет гъэцэкIагъэ зэрэхъу­гъэм ехьылIагъ», «Адыгэ Республикэм и За­кон заулэмэ зэхъокIыныгъэхэр афэ­шIыгъэнхэм фэгъэхьыгъ», «Адыгэ Рес­публикэм и Законхэу «Къолъхьэ тын­-Iыхыным пэшIуекIогъэным ехьылIагъ», «Адыгэ Республикэм ренэу е нахьыбэ­рэмкIэ щыпсэухэу илъэс 14-м къыщегъэжьагъэу 16-м нэс зыныбжьхэу Урысые Федерацием щыпсэухэрэм ащыщхэр зэготхэгъэнхэмкIэ шIыкIэ-амалэу щы­Iэхэм яхьылIагъ», «ЧIыпIэ зыгъэIоры­шIэжьыным ехьылIагъ», «ЕшъуакIохэм, наркоманхэм, нэмыкIхэу токсическэ ве­ществохэр зыгъэфедэхэрэм IэпыIэгъу ятыгъэнымкIэ организацие хэушъхьа­фыкIыгъэхэр зэрэзэхащэхэрэ шIыкIэм ехьылIагъ», «Адыгэ Республикэм ичIыпIэ референдум ехьылIагъ» зыфиIохэрэм зэхъокIыныгъэхэр афэшIыгъэнхэм фэ­гъэхьыгъ» зыфиIохэрэм апэрэу ахэплъэгъэныр, нэмыкI Iофыгъохэр.

Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо Совет — Хасэм изэхэсыгъо пчэдыжьым сыхьатыр 10-м аублэщт, Адыгэ Республикэм и Правительствэ зычIэт Унэм зэхэсыгъохэр зыщыкIохэрэ и Залышхо ар щыкIощт.

Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо Совет — Хасэм и Тхьаматэу Владимир Нарожнэр