IэзапIэхэм автомобильхэр къафащэфыгъ

Муниципальнэ IэзапIэхэм «Лада гранта» зыфиIорэ санитар авто­мобильхэр аратыгъэх. Лъэпкъ про­ектэу «Псауныгъэм икъэу­хъумэн» къыдыхэлъытэгъэ шъолъыр проектэу «Псауныгъэм икъэухъумэнкIэ пэ­ублэ звенэр гъэкIэжьыгъэныр» зы­фиIорэм диштэу сомэ миллиони 9,5-м ехъу зыосэ автомобиль псын­кIэ 13 къащэфыгъ.

А. Гусев

Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат Кощ­хьэ­блэ, Мыекъопэ, Шэуджэн, Джэджэ, Тэхъутэмыкъое районхэмрэ Мыекъуапэрэ ямедицинэ учреждениехэм ялIыкIохэм непэ машинакIэхэм яIункIыбзэхэр аритыжьыгъэх.

Адыгеим ипащэ къызэ­рэхигъэщыгъэмкIэ, медицинэ фэIо-фашIэхэм ягъэ­цэкIэн нахьышIоу зэ­­хэ­щэгъэнымкIэ республикэм Iоф гъэнэфагъэ щашIэ, псауныгъэм икъэухъумэн­кIэ пэублэ звенэм игъэ­кIэжьын лъэшэу анаIэ ты­рагъэты.

«Президентэу Владимир Путиныр кIэщакIо зэ­рэхъугъэм тетэу илъэс заулэ хъугъэу псауныгъэм икъэухъумэнкIэ, демографиемкIэ, цIыфхэм ящы­IэкIэ-псэукIэ зыкъегъэIэтыгъэнымкIэ пшъэрылъы­шхохэр тэгъэцакIэх. Мы лъэныкъомкIэ IэзапIэхэм мэхьанэшхо яI. ГумэкIыгъо къызыщыкъокIырэм шъоры апэу IэпыIэгъу афэхъурэр. ЦIыфхэр апэрэ чэзыоу зэкIуалIэхэрэр IэзапIэр ары. Медицинэ IэпыIэгъур игъом ягъэгъо­тыгъэным ыкIи шIуагъэ къытыным мэхьанэшхо иI», — къы­Iуагъ КъумпIыл Мурат.

АР-м и ЛIышъхьэ зэ­рэхигъэунэфыкIыгъэмкIэ, мы аужырэ илъэсхэм къэралыгъо программэхэм, лъэпкъ проектхэм, мыбюджет къэкIуапIэхэм яшIуагъэкIэ санитар автотранспортым, реанимобильхэм, IэпыIэгъу псынкIэ зэрарагъэгъотырэ машинэхэм язэблэхъункIэ бэ ашIагъэр. Мы аужырэ илъэсищым республикэм имедицинэ учреждениехэм IэпыIэгъу псынкIэм автомобиль 58-рэ (ахэм ащыщэу 14-р реанимобилых), санитар транспорт 30-рэ аратыгъ. Илъэсыр къызихьагъэм щегъэжьагъэу IэпыIэгъу псынкIэ языгъэ­гъотырэ машини 9 ахэм аIэкIагъэхьагъ.

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэ
ипресс-къулыкъу