ЯсэнэхьаткIэ къахэщыгъэх

Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо филармоние медицинэм иIофышIэ и Мафэ фэгъэхьыгъэ мэфэкI зэIукIэ щыкIуагъ. Врачхэм, фельдшерхэм, медицинэ сестрахэм, санитархэм ямэфэкIкIэ къафэгушIонэу къэкIуагъ Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат.

А. Гусев

Республикэм и ЛIышъхьэ ипсалъэ къызэрэщыхигъэщы­гъэмкIэ, медикхэм яIофшIэнкIэ шIэныгъэ куухэр уиIэнхэм имызакъоу, гукIэгъуи, гуфэбагъи пхэлъын фае.

«Тэ Iофэу шъушIэрэм осэшхо фэтэшIы. ЧIыпIэ зэжъухэм ялъэ­хъан IэпыIэгъу яшъутыным ре­нэу шъуфэхьазыр — пандемием илъэхъани, джы непи Адыгеим икIырэ медицинэ бригадэхэр хэгъэгум ишъолъырыкIэхэм арысхэм чанэу IэпыIэгъу афэ­хъух. Сыгу къыздеIэу зэкIэхэми непэ сызэрэшъуфэразэр къэс­Iонэу сыфай Iоф мыпсынкIэу, ау мэхьанэшхо зиIэр зэрэжъугъэцакIэрэм пае», — къыIуагъ Адыгэ Республикэм и ЛIы­шъхьэ.

Псауныгъэм икъэухъумэнкIэ хэгъэгум шэн-хэбзэ анахь дэгъоу илъ хъугъэхэм зиIахьышIу ахэзышIыхьэрэ ветеранхэм, республикэм имедицинэ организациехэм IофышIэхэр афэзыгъэхьазырырэ кIэлэегъаджэхэм, медик-гуфакIохэм, кол-гупчэхэм ядиспетчерхэм зэрафэразэр КъумпIыл Мурат къыхигъэщыгъ.

«Непэ Адыгеим медицинэ IэпыIэгъур зэрэщызэхэщагъэр джыри нахьышIу хъунымкIэ зэкIэми шъуишIуагъэ къэшъогъа­кIо. Тигупсэ республикэ ихэхъо­ныгъэ изы Iахьышхоу ар щыт. ЦIыфхэм щыIакIэу яIэр бэкIэ къэзыгъэнафэрэр псауныгъэм икъэухъумэн изытет ары. Медицинэ IэпыIэгъур нахь шIогъэ ин къытэу зэхэщэгъэнымкIэ, игъом цIыфхэм ар алъыгъэIэсыгъэнымкIэ зэкIэми къате­фэрэр ашIэным мэхьанэшхо иI. Ащ пае тэри бэ зэшIотхырэр. Зэхэубытагъэу пшъэрылъхэр тэгъэцакIэх: хэгъэгум ипащэхэм яIэпыIэгъу хэлъэу медицинэ учреждениякIэхэр тэгъэпсых, тиIэхэр тэгъэцэкIэжьых, санавиацием икъулыкъу зыкъетэгъэ­Iэты, хэушъхьафыкIыгъэ дзэ операцием иветеранхэм медицинэ реабилитациемкIэ анахь ящыкIагъэу щыт системэм зе­тэгъэушъомбгъу, къуаджэхэм ме­дицинэ IофышIэхэр зэрафимыкъухэрэм иIофыгъо зэшIо­тэ­хы, IэпыIэгъу псынкIэм иавтопарк тэгъэкIэжьы», — къы­Iуагъ республикэм и ЛIышъхьэ.

Илъэсэу икIыгъэм къулыкъум ихэхъоныгъэ сомэ миллиарди 8,6-рэ республикэм щыпэIуа­гъэхьагъэмэ, мы илъэсым сомэ миллиарди 8,8-м нэсэу ар на­хьыбэ ашIыгъ. Республикэм и ЛIышъхьэ къызэрэхигъэщыгъэмкIэ, IэзапIэхэмрэ сымэ­джэщ­хэмрэ диагнозым игъэуцун­кIэ, IэзэнымкIэ анахь амалыкIэу щыIэхэр, джырэ уахътэм ди­штэрэ къэбар технологиехэр, IофшIэным изэхэщэнкIэ шIыкIэ­амал зэфэшъхьафхэр гъэфедэгъэнхэмкIэ IофшIэныр лъагъэ­кIуатэ. А пстэуми яшIуагъэ къэ­кIон фае цIыфхэм яфэны­къоныгъэхэм адиштэрэ медицинэ фэIо-фашIэхэм язытет на­хьышIу шIыгъэнымкIэ.

ИгъэкIотыгъэ зэIукIэм илъэ­хъан къэралыгъо тынхэр афагъэ­шъошагъэх. ЩытхъуцIэу «Адыгэ Республикэм изаслуженнэ врач» зыфиIорэр афагъэшъошагъ Адыгэ республикэ клиническэ сымэджэщым иврач-травматолог-ортопедэу Владимир Амелиным, М. Хь. Iэшъхьэма­фэм ыцIэкIэ щыт Адыгэ респуб­ликэ клиническэ онкологиче-
скэ диспансерым иотделениеу N 1-м ипащэу Джанхъот Руслъан, Мыекъопэ къэлэ клиническэ сымэджэщым лучевой диагностикэмкIэ икъутамэ иврач-рентгенологэу Сергей Кравченкэм, псэупIэу Аба­дзехскэм дэт амбулаторием иучастковэ врач-терапевтэу Татьяна Свиридовам, кIышъо-­венерологическэ диспансерым иврач-дерматовенерологэу Теуцожь Тамир, республикэ диабетологическэ гупчэм ипащэу ЯхъулIэ Маринэ.

ЩытхъуцIэу «Адыгэ Респуб­ликэм псауныгъэм икъэухъу­мэнкIэ изаслуженнэ IофышI» зыфиIорэр афагъэшъошагъ: Адыгэ республикэ клиническэ психоневрологическэ диспансерым имедицинэ сестрау Iэ­шъынэ Нинэ, къуаджэу Фэдз дэт амбулаторием ифельдшерэу Быжь Мирэ, Мыекъопэ къэлэ поликлиникэм имедицинэ сестрау Наталья Ереминам, Мыекъопэ къэлэ клиническэ сымэджэщым ихирургическэ отделение имедицинэ сестра шъхьаIэу Жьэлкъащый Маринэ, Мыекъопэ къэлэ клиническэ сымэджэщым ипроцедурнэ медицинэ сестрау КIэдыкIой Заремэ, Джэджэ гупчэ район сымэджэщым имамыку-гине­кологическэ отделение имедицинэ сестра шъхьаIэу Наталья Шведовам.

Джащ фэдэу Адыгеим и ЛIы­шъхьэ дипломхэр, бгъэхалъхьэхэр ыкIи ахъщэ шIухьафтынхэр аритыжьыгъэх «Илъэсым иврач анахь дэгъу» зыфиIорэ цIэмкIэ зэнэкъокъум илауреат хъугъэхэмрэ текIоныгъэр къыдэзыхыгъэмрэ. Лъэныкъоу «Те­рапиер» зыфиIорэмкIэ ате­кIуагъ профессиональнэ патологиемкIэ Адыгэ республикэ гупчэм ипащэу ЖакIэмыкъо Сусаннэ, лъэныкъоу «ПедиатриемкIэ» — Мыекъопэ къэлэ кIэлэцIыкIу поликлиникэм иучастковэ врач­педиатрэу Жанна Замятинар, «Акушерствэмрэ гинекологиемрэ» зыфиIорэмкIэ — Мые­къопэ къэлэ клиническэ сымэ­джэщым иврач-акушер-гинекологэу Пафэ Людмилэ, «ДиагностикэмкIэ» — Адыгэ республикэ клиническэ сымэджэщым иэндоскопическэ отделение иврач-эндоскопистэу Александр Тучиныр, лъэныкъоу «Анестезиология-реаниматология» зыфиIорэмкIэ — зэпахырэ узхэм зыщяIазэхэрэ Адыгэ республикэ клиническэ сымэджэщым реанимациемкIэ ыкIи терапиемкIэ ипащэу Евгений Шкаврон.

Зэнэкъокъоу «2023-рэ илъэсымкIэ анахь врач дэгъу» зыфиIорэм текIоныгъэр къыщыдихыгъ Адыгэ республикэ клиническэ сымэджэщым иврач­-нейрохирургэу, отделением ипащэу Хьатх Марат. Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат текIоныгъэр къыдэзыхыгъэм ритыжьыгъ сурэтышI цIэрыIоу, дышъэм пкъыгъо хьалэмэтхэр хэзышIыкIырэ IэпэIасэу Еутых Асе адыгэхэм ялъэпкъ медицинэ итамыгъэу щыт Сэтэнае икъэгъагъ зытет статуэткэр.

Республикэм и ЛIышъхьэ ипсалъэ къызэрэщыхигъэщы­гъэмкIэ, медикхэм яIофшIэнкIэ шIэныгъэ куухэр уиIэнхэм имызакъоу, гукIэгъуи, гуфэбагъи пхэлъын фае.

«Тэ Iофэу шъушIэрэм осэшхо фэтэшIы. ЧIыпIэ зэжъухэм ялъэ­хъан IэпыIэгъу яшъутыным ре­нэу шъуфэхьазыр — пандемием илъэхъани, джы непи Адыгеим икIырэ медицинэ бригадэхэр хэгъэгум ишъолъырыкIэхэм арысхэм чанэу IэпыIэгъу афэ­хъух. Сыгу къыздеIэу зэкIэхэми непэ сызэрэшъуфэразэр къэс­Iонэу сыфай Iоф мыпсынкIэу, ау мэхьанэшхо зиIэр зэрэжъугъэцакIэрэм пае», — къыIуагъ Адыгэ Республикэм и ЛIы­шъхьэ.

Псауныгъэм икъэухъумэнкIэ хэгъэгум шэн-хэбзэ анахь дэгъоу илъ хъугъэхэм зиIахьышIу ахэзышIыхьэрэ ветеранхэм, республикэм имедицинэ организациехэм IофышIэхэр афэзыгъэхьазырырэ кIэлэегъаджэхэм, медик-гуфакIохэм, кол-гупчэхэм ядиспетчерхэм зэрафэразэр КъумпIыл Мурат къыхигъэщыгъ.

«Непэ Адыгеим медицинэ IэпыIэгъур зэрэщызэхэщагъэр джыри нахьышIу хъунымкIэ зэкIэми шъуишIуагъэ къэшъогъа­кIо. Тигупсэ республикэ ихэхъо­ныгъэ изы Iахьышхоу ар щыт. ЦIыфхэм щыIакIэу яIэр бэкIэ къэзыгъэнафэрэр псауныгъэм икъэухъумэн изытет ары. Медицинэ IэпыIэгъур нахь шIогъэ ин къытэу зэхэщэгъэнымкIэ, игъом цIыфхэм ар алъыгъэIэсыгъэнымкIэ зэкIэми къате­фэрэр ашIэным мэхьанэшхо иI. Ащ пае тэри бэ зэшIотхырэр. Зэхэубытагъэу пшъэрылъхэр тэгъэцакIэх: хэгъэгум ипащэхэм яIэпыIэгъу хэлъэу медицинэ учреждениякIэхэр тэгъэпсых, тиIэхэр тэгъэцэкIэжьых, санавиацием икъулыкъу зыкъетэгъэ­Iэты, хэушъхьафыкIыгъэ дзэ операцием иветеранхэм медицинэ реабилитациемкIэ анахь ящыкIагъэу щыт системэм зе­тэгъэушъомбгъу, къуаджэхэм ме­дицинэ IофышIэхэр зэрафимыкъухэрэм иIофыгъо зэшIо­тэ­хы, IэпыIэгъу псынкIэм иавтопарк тэгъэкIэжьы», — къы­Iуагъ республикэм и ЛIышъхьэ.

Илъэсэу икIыгъэм къулыкъум ихэхъоныгъэ сомэ миллиарди 8,6-рэ республикэм щыпэIуа­гъэхьагъэмэ, мы илъэсым сомэ миллиарди 8,8-м нэсэу ар на­хьыбэ ашIыгъ. Республикэм и ЛIышъхьэ къызэрэхигъэщыгъэмкIэ, IэзапIэхэмрэ сымэ­джэщ­хэмрэ диагнозым игъэуцун­кIэ, IэзэнымкIэ анахь амалыкIэу щыIэхэр, джырэ уахътэм ди­штэрэ къэбар технологиехэр, IофшIэным изэхэщэнкIэ шIыкIэ­амал зэфэшъхьафхэр гъэфедэгъэнхэмкIэ IофшIэныр лъагъэ­кIуатэ. А пстэуми яшIуагъэ къэ­кIон фае цIыфхэм яфэны­къоныгъэхэм адиштэрэ медицинэ фэIо-фашIэхэм язытет на­хьышIу шIыгъэнымкIэ.

ИгъэкIотыгъэ зэIукIэм илъэ­хъан къэралыгъо тынхэр афагъэ­шъошагъэх. ЩытхъуцIэу «Адыгэ Республикэм изаслуженнэ врач» зыфиIорэр афагъэшъошагъ Адыгэ республикэ клиническэ сымэджэщым иврач-травматолог-ортопедэу Владимир Амелиным, М. Хь. Iэшъхьэма­фэм ыцIэкIэ щыт Адыгэ респуб­ликэ клиническэ онкологическэ диспансерым иотделениеу N 1-м ипащэу Джанхъот Руслъан, Мыекъопэ къэлэ клиническэ сымэджэщым лучевой диагностикэмкIэ икъутамэ иврач-рентгенологэу Сергей Кравченкэм, псэупIэу Аба­дзехскэм дэт амбулаторием иучастковэ врач-терапевтэу Татьяна Свиридовам, кIышъо-­венерологическэ диспансерым иврач-дерматовенерологэу Теуцожь Тамир, республикэ диабетологическэ гупчэм ипащэу ЯхъулIэ Маринэ.

ЩытхъуцIэу «Адыгэ Респуб­ликэм псауныгъэм икъэухъу­мэнкIэ изаслуженнэ IофышI» зыфиIорэр афагъэшъошагъ: Адыгэ республикэ клиническэ психоневрологическэ диспансерым имедицинэ сестрау Iэ­шъынэ Нинэ, къуаджэу Фэдз дэт амбулаторием ифельдшерэу Быжь Мирэ, Мыекъопэ къэлэ поликлиникэм имедицинэ сестрау Наталья Ереминам, Мыекъопэ къэлэ клиническэ сымэджэщым ихирургическэ отделение имедицинэ сестра шъхьаIэу Жьэлкъащый Маринэ, Мыекъопэ къэлэ клиническэ сымэджэщым ипроцедурнэ медицинэ сестрау КIэдыкIой Заремэ, Джэджэ гупчэ район сымэджэщым имамыку-гине­кологическэ отделение имедицинэ сестра шъхьаIэу Наталья Шведовам.

Джащ фэдэу Адыгеим и ЛIы­шъхьэ дипломхэр, бгъэхалъхьэхэр ыкIи ахъщэ шIухьафтынхэр аритыжьыгъэх «Илъэсым иврач анахь дэгъу» зыфиIорэ цIэмкIэ зэнэкъокъум илауреат хъугъэхэмрэ текIоныгъэр къыдэзыхыгъэмрэ. Лъэныкъоу «Те­рапиер» зыфиIорэмкIэ ате­кIуагъ профессиональнэ патологиемкIэ Адыгэ республикэ гупчэм ипащэу ЖакIэмыкъо Сусаннэ, лъэныкъоу «ПедиатриемкIэ» — Мыекъопэ къэлэ кIэлэцIыкIу поликлиникэм иучастковэ врач­педиатрэу Жанна Замятинар, «Акушерствэмрэ гинекологиемрэ» зыфиIорэмкIэ — Мые­къопэ къэлэ клиническэ сымэ­джэщым иврач-акушер-гинекологэу Пафэ Людмилэ, «ДиагностикэмкIэ» — Адыгэ республикэ клиническэ сымэджэщым иэндоскопическэ отделение иврач-эндоскопистэу Александр Тучиныр, лъэныкъоу «Анестезиология-реаниматология» зыфиIорэмкIэ — зэпахырэ узхэм зыщяIазэхэрэ Адыгэ республикэ клиническэ сымэджэщым реанимациемкIэ ыкIи терапиемкIэ ипащэу Евгений Шкаврон.

Зэнэкъокъоу «2023-рэ илъэсымкIэ анахь врач дэгъу» зыфиIорэм текIоныгъэр къыщыдихыгъ Адыгэ республикэ клиническэ сымэджэщым иврач­-нейрохирургэу, отделением ипащэу Хьатх Марат. Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат текIоныгъэр къыдэзыхыгъэм ритыжьыгъ сурэтышI цIэрыIоу, дышъэм пкъыгъо хьалэмэтхэр хэзышIыкIырэ IэпэIасэу Еутых Асе адыгэхэм ялъэпкъ медицинэ итамыгъэу щыт Сэтэнае икъэгъагъ зытет статуэткэр.

АР-м и ЛIышъхьэ
ипресс-къулыкъу