ЦIыфхэм япсауныгъэ икъэухъумэн фэлажьэхэу лъытэныгъэ зыфэтшIыхэрэр!

ШъуимэфэкI ехъулIэу гуфэбэныгъэ хэлъэу тышъу­фэгушIо!

Медицинэм зищыIэныгъэ езыпхыгъэ, цIыфхэм япсау­ныгъэ игъэпытэн мыпшъыжьэу дэлэжьэрэ пстэуми инэу тызэрафэразэр джыри зэ къыхэдгъэщыным иамал мы мафэм къеты.
Уврачыным пае шIэныгъэ куу уиIэкIэ икъущтэп, угу фэбэн, гукIэгъу пхэлъын фае. Сымаджэхэм шъуа­фэгумэкIызэ, узым текIонхэмкIэ къарыу ахэшъолъхьэ, нахь зыфырикъужьынхэмкIэ шъуишIуагъэ яшъогъэкIы. Ары цIыфхэми врачым лъытэныгъэ зыкIыфашIырэр.

Непэ Адыгеим зипшъэрылъхэр дэгъоу зыгъэцэкIэрэ, IэпэIэсэныгъэ зыхэлъ врачыбэ щэлажьэ.

ЦIыфхэм къагъашIэрэр нахьыбэ хъунымкIэ, технологиякIэхэр гъэфедэгъэнхэмкIэ, медицинэ учреждениехэр нахь зэтегъэпсыхьэгъэнхэмкIэ Адыгеим бэ щызэшIуахырэр.

Тэ тфэлъэкIыщтыр зэкIэ тшIэщт медикхэм IэзэнымкIэ амал дэгъухэр ягъэгъотыгъэнхэм, япшъэрылъхэр джыри нахьышIоу агъэцэкIэнхэм апае.

Республикэм имедицинэ IофышIэхэм, иветеранхэм ягуетыныгъэрэ яIэпэIэсэныгъэрэ апае инэу тызэрафэразэр къэтэIо.
Ныбджэгъу лъапIэхэр, зэкIэми тышъуфэлъаIо псау­ныгъэ пытэ, щыIэкIэшIу шъуиIэнэу, цIыфхэм ящыкIэгъэ шъыпкъэу щыт Iофэу жъугъэцакIэрэм гъэхъэгъэшхохэр щышъушIынхэу!

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу, Урысые политическэ партиеу “Единэ Россием” и Адыгэ шъо­лъыр къутамэ и Секретарэу КъумпIыл Мурат
Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо Совет —Хасэм и Тхьаматэу Владимир Нарожнэр