КъумпIыл Мурат: «Экономикэр лъэгэпIакIэхэм анэгъэсыгъэнымкIэ Президентым къыгъэнэфэгъэ пшъэрылъхэр дгъэцэкIэщтых»

Я XXVI-рэ дунэе экономическэ форумэу Петербург щыкIорэм непэ пленарнэ зэхэсыгъоу щызэхащагъэм Урысые Федерацием и Президентэу Владимир Путиныр къыщыгущыIагъ. Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат зэхэсыгъом хэлэжьагъ.

Kremlin.ru

УФ-м и Президент зэрэхигъэ­унэфыкIыгъэмкIэ, къэралыгъоми Урысыем ибизнеси екIолIакIэу къыхахыгъэм зыкъыгъэшъыпкъэ­жьыгъ. Экономикэм зэхъокIыныгъэшхохэр фэхъух. 2023-рэ илъэсым имэлылъфэгъу зэкIэмкIи хэгъэгум продуктэу къыща­хьыжьырэм проценти 3,3-кIэ хэхъуагъ. ГъэрекIо мэкъу-мэщым къыщахьыжьыгъэр проценти 10-м нахьыбэ хъугъэ. Мы лъэ­ныкъомкIэ хэгъэгум ищыкIагъэхэр зэкIэ икъоу егъоты ыкIи IэкIыб къэралыгъохэм товархэр аIэкIэгъэхьэгъэнхэмкIэ чанэу Iоф ышIэ хъугъэ. ЧIыдагъэмрэ газымрэ къахэмыкIырэ хахъохэу хэгъэгум къыIэкIахьэхэрэр псынкIэу нахьыбэ зэрэхъухэрэм Президентым анаIэ тыраригъэ­дзагъ. Транспорт, логистическэ хъытыухэм, нэмыкI инфраструктурэм псынкIэу заушъомбгъу. Илъэситф хъугъэу зэлъыпытэу псэолъэшIын IофшIэнэу зэшIуа­хыхэрэм ахэхъо. Пенсиехэр, социальнэ ахъщэ IэпыIэгъухэр индексацие ашIых, лэжьэпкIэ анахь цIыкIумрэ урыпсэунымкIэ ахъщэ анахь макIэмрэ ахэхъо.

Владимир Путиным зэрэхигъэ­унэфы­кIы­гъэм­кIэ, Урысыем эко­­номическэ политикэ чъэп­хъыгъэрэ сувереннэ экономи­кэм техьэгъэным­рэ ищыкIагъэх.
«Ащ фэдэ экономикэм къыделъытэ IофшIэкIо кIуачIэхэмрэ фэIо-фашIэхэмрэ лъэшэу ахэгъэхъогъэныр, тыдэкIи инфраструктурэр щыгъэпытэгъэныр, пэрыт технологиехэр къызфэгъэфедэгъэнхэр, джырэ шапхъэхэм адиштэрэ индустриальнэ амалхэр, лъэныкъо псаухэр зэхэщэгъэнхэр. Джыри икъоу зыкъызыщытымыгъэлъэгъогъэ лъэныкъохэри ащ хэхьэх. Ау ащкIэ научнэ, творческэ амал­хэр тэ, Iо хэлъэп, тиIэх», — къыIуагъ Владимир Путиным.

Къэралыгъом ипащэ гущыIэ аритыгъ бизнесым зэрэтеIункIэ­хэрэм Урысыем ихэбзэ Iэшъхьэ­тетхэм нахь къызэрэкIырагъэ­чыщтымкIэ. Джащ фэдэу Правительствэм пшъэрылъ фи­шIыгъ компание цIыкIухэмрэ гурытхэмрэ къахэкIыжьыхэрэм фэгъэкIотэныгъэ хэлъэу хэбзэIахьхэр зэрарагъэтыщт шIыкIэр къыхихынэу, электрон сатыум IэпыIэгъу ритынэу. Ащ пшъэ­рылъ афишIыгъ хэгъэгум товар­хэр къыщызыхьыжьыхэрэм IэпыIэгъу афэхъунхэу. БлэкIыгъэ илъэс закъом Урысы­ем товар­хэр къыщызыхьыжьы­хэрэм яса­тыу тамыгъэхэр тхыгъэнхэмкIэ лъэIу тхылъ мин 90-м ехъу аIэкIагъэхьэгъагъ. Джащ фэдэу Владимир Путиным игъо къафилъэгъугъ хьакIэщхэм япхыгъэ проектхэм апае фэгъэ­кIотэныгъэ зыхэлъ чIыфэхэр къазэраратырэ программэм зырагъэушъомбгъунэу.

Kremlin.ru

Владимир Путиныр мэхьанэшхо зиIэ социальнэ унашъохэм къатегущыIагъ. ГущыIэм пае, 2024-рэ илъэсым щылэ мазэм и 1-м къыщегъэжьагъэу лэжьэпкIэ анахь цIыкIум процент 18,5-кIэ хэгъэгум щыхэхъощт. Президентым игъо афилъэгъугъ кIэлэцIыкIухэм атефэрэ ахъщэ IэпыIэгъумрэ зэтыгъо кIэлэцIыкIу ахъщэ IэпыIэгъумрэ унагъом хахъоу иIэм емылъытыгъэу зытелъытэгъэхэ пIалъэм нэс ахэр къаратынэу. ЦIыфхэм ящыIэкIэ-псэукIэ зыкъегъэIэтыгъэн, лэжьапкIэм хэгъэхъогъэн, IофшIэн мыгъотыныгъэм къыкIегъэчыгъэн зэрэфаем игугъуи Владимир Путиным къышIыгъ. Къэралыгъом ипащэ пшъэрылъ къыгъэуцугъ Урысыем исхэм яфедэхэм псынкIэу зыкъырагъэ­Iэтынэу.

Адыгеим и ЛIышъхьэ пленарнэ зэхэсыгъом икIэуххэм къатегущыIэзэ зэрэхигъэунэфыкIыгъэмкIэ, УФ-м и Президент ипсалъэ экономикэми социальнэ лъэныкъоми Iоф зыдашIэн фэе Iофыгъо шъхьаIэхэр, тихэгъэгу пIэлъэ кIыхьэм телъытагъэу хэхъоныгъэ ышIыным пае мэхьанэшхо зиIэ лъэныкъохэр къыщигъэнэфагъэх.

«Тихэгъэгу санкциехэр къызырашIылIэрэ лъэхъаным бизнесымкIэ ыкIи инвестициехэмкIэ шъолъырхэм чаныгъэу къыз­хагъафэрэм, IофшIэныр езыгъэ­жьэгъакIэхэм, шъолъыр брендхэм IэпыIэгъу ягъэгъотыгъэным мэхьанэшхо зэряIэр тэ къыдгурэIо. Хэгъэгум и Президент форумым къыщишIыгъэ псалъэм а лъэныкъохэр къыщыхигъэщыгъэх. ЭкономикакIэм техьэгъэным пае Президентым къыгъэ­нэфэгъэ пшъэрылъхэр дгъэцэкIэщтых. БизнесымкIэ амалэу щы­Iэхэр нахьышIу шIыгъэнхэм ренэу Iоф дэтэшIэ, ищыкIэгъэ инфраструктурэр тэгъэпсы, инвестициехэр къыхятэгъалъхьэ. Джыдэдэм сомэ миллиард 72,3-рэ зытефэщт проект 31-рэ республикэм щагъэцакIэ. Анахь шъхьаIэхэу щытхэр зыгъэпсэфыпIэу «Лэгъонакъэрэ» Тэхъу­тэмыкъое районым щагъэпсырэ промышленнэ паркымрэ япхыгъэ проектхэр ары. Ахэм экономикэм хэхъоныгъэшхо рагъэ­шIыщт, IофшIэпIэ чIыпIакIэхэр зэхэщагъэ хъущтых. Хэгъэгум и Президент зекIоным зегъэу­шъомбгъугъэным фэгъэхьыгъэу непэ къыIуагъэхэри ащ фэIорышIэщтых», — хигъэунэфыкIыгъ КъумпIыл Мурат.

Джащ фэдэу Аыгеим и ЛIышъхьэ къыхигъэщыгъ республикэм инвестициехэмкIэ амалышхо зэриIэр, дунэе экономическэ форумэу Петербург щыкIорэм ар къызэригъэлъэгъуагъэр. Зэзэгъыныгъэ заулэмэ мыщ щадыкIэтхагъэх. Мы илъэс благъэ­хэм республикэм ахэр щыпхыращыщтых.

АР-м и ЛIышъхьэ
ипресс-къулыкъу.