Бюджетми хахъо фишIыщт

Дунэе экономическэ форумэу Петербург щыкIорэм Адыгэ Республикэмрэ пшъэдэкIыжьэу ыхьырэмкIэ гъунэпкъэ гъэнэфагъэ зиIэ обществэу «СФТ Пакеджинг» зыфиIорэмрэ зэзэгъыныгъэ щызэдашIыгъ. Ар зыфэгъэхьыгъэр инвестиционнэ проектэу «Картонтара-2-м» нахьыбэу гофрэр къыдигъэкIыныр» зыфиIорэр ары.

А.Гусев

Тхылъым аIапэ кIадзэжьыгъ Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Муратрэ SFT Group идиректорхэм я Совет итхьаматэу Анатолий Штейнбергрэ. ЗэдэгущыIэгъу­хэм ялъэхъан проектым игъэцэкIэнкIэ амалэу щыIэхэм анэсыгъэх. Инвесторым гухэлъ иI илъэсэу къихьащтым гофрэм икъыдэгъэкIынкIэ ятIонэрэ чэзыур Мые­къуапэ щитIупщынэу. ТызэрэщыгъуазэмкIэ, предприятиеу «Картонтарэм» гъэ­хъагъэ хэлъэу ипшъэрылъхэр бэшIагъэу егъэцакIэх. Проектым къыдилъытэхэрэр гъэцэкIагъэ зыхъухэкIэ, IофшIэпIэ чIыпIакIэу 120-рэ фэдиз щыIэ хъущт.

Инвесторым къызэрэхигъэщыгъэмкIэ, инвестициехэр хэлъхьэгъэнхэмкIэ Адыгеир анахь гугъэпIэ инхэр зэппхын плъэкIыщт чIыпIэу щыт ыкIи рахъухьагъэ­хэр пхырыщыгъэнхэм ифеди хэлъ. Рес­публикэм инвестиционнэ политикэ дэгъу зэрэщыпхыращырэм, инфраструктурэу щыIэм ыкIи инвестиционнэ площадкэр зыдэгъэзэгъэ лъэныкъор Iэрыфэгъоу зэ­рэщытым къахэкIэу амалышIухэр проектым къызэрэкIэкIощтхэм уигугъапIэ тебгъэлъын плъэкIыщт. Джащ фэдэу республикэм ихэбзэ къулыкъухэм зэдэ­лэжьэныгъэм ылъэныкъокIэ опыт дэгъу яIэ зэрэхъугъэм, Адыгеим «Картонтарэм» бэшIагъэу Iоф зэрэщишIэрэм яшIуагъэкIэ проектыр гъэхъагъэ хэлъэу гъэцэкIагъэ зэрэхъущтым ущыгугъын плъэкIыщт. А предприятиер тхылъыпIэм ыкIи ащ хэшIыкIыгъэхэм якъыдэгъэ­кIынкIэ Урысыем икъыблэ ипредприятие пэ­рытхэм зыкIэ ащыщ. Тыкъэзыцухьэрэ дунаим икъэухъумэнкIэ джырэ шапхъэхэр къыдалъы­тэхэзэ, ащ игъэ­кIэжьын епхыгъэ Iоф­тхьабзэхэр зэрахьэх.

«БэшIагъэ тэ респуб­ликэм тызитыр, непэ­кIэ IэпэIэсэныгъэ зы­хэлъ нэбгырэ 500 фэдизмэ мыщ Iоф щашIэ. ПроизводствакIэхэр щыIэхэ зыхъукIэ, нэбгырэ пчъагъэу ащ щылажьэрэм джыри къыхэхъощт. Промышленнэ предприятиехэм Iоф ашIэнымкIэ республикэм амал дэгъу­хэр щарагъэгъотых. Инвестиционнэ проектхэр лъыдгъэкIотэнхэ мурад тиI. Тигухэлъхэм зыкIэ ащыщ промышленнэ паркэу «Инэм» зыфиIорэм завод щыгъэ­псыгъэныр. 2026-рэ илъэсым шIомыкIэу ар ттIупщынэу ары. Ари гофрэм икъыдэгъэкIын фэгъэзэгъэщт. ПроектитIур гъэцэкIагъэ зыхъукIэ, Урысыем икъыблэ ит предприятиехэу гофрэм икъыдэгъэкIын фэгъэзагъэхэм анахь инхэм ахалъытэ хъущт», — къыIуагъ Анатолий Штейнберг.

Адыгеим и ЛIышъхьэ проектым мэхьанэу иIэр къыхигъэщыгъ ыкIи бэшIагъэу IофшIэнымкIэ цыхьэшIэгъоу щыт лъэныкъом удэлэжьэным кIэухышIу зэрэфэхъун ылъэкIыщтым анаIэ тыраригъэдзагъ. «Картонтарэм» а лъэныкъом­кIэ Iофышхо зэригъэцакIэрэм ыкIи бизнесым социальнэ пшъэдэкIыжь зэри­хьырэм шъхьафэу ягугъу къышIыгъ КъумпIыл Мурат.

«SFT шъолъырыбэмэ Iоф ащешIэ, ау непэкIэ Адыгеим бэ инвестициеу ащ къыIэкIигъахьэрэр. Проектым игъэцэкIэнкIэ зэрэтфэлъэкIэу тэри ти­шIуагъэ къэдгъэкIощт. ТапэкIи зэдэлэжьэныгъэ зэдытиIэным тифедэ хэлъ. ЦыхьэшIэгъу гъусэгъоу тиIэм джырэкIэ Iоф зышIэрэ производствэхэм ягъэкIэжьын мылъку зэрэпэ­Iуигъахьэрэм имызакъоу, предприятиехэри ыгъэпсын мурад иI. Нафэу зэрэщытымкIэ, ащ къыкIэкIощтых Iоф­шIэпIэ чIыпIакIэхэр, бюджетым мылъкоу ихьэрэри нахьыбэ хъущт», — къыIуагъ КъумпIыл Мурат.

АР-м и ЛIышъхьэ
ипресс-къулыкъу.