Бизнес-хьакIэщ Мыекъуапэ къыдэуцощт

Дунэе экономическэ форумэу Петербург щыкIорэм Адыгэ Республикэмрэ Iахьзэхэлъ обществэу «Центр-Отель» зыфиIорэмрэ зэдэлэжьэныгъэ зэрэзэдыряIэщтым фэгъэхьыгъэ зэзэгъыныгъэм непэ щызэдыкIэтхагъэх. Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Муратрэ Iахьзэхэлъ обществэу «Центр-Отель» илIыкIоу, AVA Group и Президентэу Ваган Арутюнянрэ а документым кIэтхэжьыгъэх.

А.Гусев

Мыекъуапэ ихьакIэщ комплекс изэтегъэпсыхьан телъытэгъэ инвестиционнэ проектыр агъэцэкIэнэу зэзэгъыныгъэм къыделъытэ. LeePrime Group иурысые хьакIэщ оператор исеть мы проектыр хэхьащт ыкIи LeePiIme business hotel Maykop аIозэ еджэщтых.

Инвесторым къызэритыгъэмкIэ, Мые­къуапэ щагъэпсыщт хьакIэщым номери 162-рэ хэтыщт. Ащ бизнес-гупчи, технологие пэрытхэм адиштэрэ оборудование зэрытыщт медиа-гупчи, комплекс зэфэшъхьафхэри, фитнес-зали, лъэпкъ, европэ шхыныгъохэр зыщагъэхьазырыщт шхапIи хэтыщтых.

«ИчIыопс зэрэфабэмкIэ, Урысыем ишъолъырхэу экологическэу къабзэхэм ярейтинг чIыпIэ пэрытхэр зэрэ­щиIыгъхэмкIэ Адыгеир зэлъашIэ. ЗекIохэр нахьыбэу республикэм къихьанхэм а пстэур фэIорышIэ. ЗекIохэм къахэхъоным, лъэгэпIэ- шхохэм атетэу Iофтхьабзэхэр зехьэ­гъэнхэм яамал псэолъакIэм къытыщт. Илъэсым къыкIоцI зекIо 58000-рэ къа­лэм къэкIонэу къитэдзэ, — къыIуагъ LeePrime Group ипащэу Сергей Ли.

Адыгеим и ЛIышъхьэ зэрэхигъэунэфыкIыгъэмкIэ, рекреационнэ амалышхохэр зиIэ республикэр Урысыем исхэм зызыщагъэпсэфы ашIоигъо чIыпIэхэм ахалъытэ хъугъэ. Мы аужырэ илъэсищым зекIо миллионныкъом нахь мымакIэу тиреспубликэ къихьагъ. ЗыгъэпсэфыпIэу «Лэгъонакъэр» затIупщыкIэ, ахэм фэдэ пчъагъэ къахэхъощт.

«Республикэм зынаIэ къытезыдзэхэрэм зэрахахъорэм тегъэгушIо. ЗыгъэпсэфыпIэкIэ Адыгеир къыхэзыхыхэрэр нахьыбэ хъунэу тыфай. Ащ пае фэIо-фашIэхэр дэгъоу зыщагъэцэкIэщтхэ, номерыбэ зыхэтыщт зекIо псэуалъэхэу джырэ шапхъэхэм адиштэхэрэр нахьыбэу тиIэнхэ фае. Джары бизнес-хьакIэщ Мыекъуапэ игупчэ щытшIы зыкIытшIоигъор. Ащ фэдэ Iофыгъом изэшIохын бэшIагъэ тызыдэлажьэрэр. Инвесторыр тиIэпыIэгъоу джырэ шапхъэхэм адиштэрэ хьакIэщ комплекс тфэшIынэу, зекIонымкIэ рес­публикэм амалэу иIэхэм зязыгъэушъомбгъущт концепцием ар диштэнэу, Мые­къуапэ итеплъэ ащ къыгъэдэхэнэу сэгугъэ», — къыIуагъ КъумпIыл Мурат.

Мыекъуапэ игупчэ амыухышъоу итыгъэ хьакIэщым ычIыпIэ жъогъуиплI зиIэщт бизнес-хьакIэщ илъэс заулэкIэ инвесторым ыгъэпсын имурад. Проектым ишIуагъэкIэ IофшIэпIэ чIыпIэ 209-рэ щыIэ хъущт.

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэ зэрэхигъэунэфыкIыгъэмкIэ, зекIоным зегъэ­ушъомбгъугъэнымкIи, Мыекъуапэ итеплъэ нахьышIу шIыгъэнымкIи, къэлэ гупчэр нахь зэтегъэпсыхьагъэ хъунымкIи проектым мэхьанэшхо иI. Илъэсыбэрэ амыухышъоу щытыгъэ псэуалъэм ычIыпIэ хьакIэщыкIэ къитэджэным зэрэщыгугъырэр КъумпIыл Мурат къыхигъэ­щыгъ.

«Республикэм къыгъэгъунэрэ чIыпIэ пстэуми зекIонымкIэ амалэу яIэхэр къыз­фэдгъэфедэхэ тшIоигъу. Респуб­ликэм икъушъхьалъэхэм анэмыкIэу, Мыекъуапи цIыф кIуапIэ, зекIохэр жъу­гъэу къызэкIолIэрэ чIыпIэу хъун фае. Ащ пае зекIонымкIэ ищыкIэгъэ инфраструктурэр гъэпсыгъэн фае. Непэ хьакIэщхэм ячIыпIэхэм бэу къазэракIэупчIэрэр тинэрылъэгъу. Джащ пае республикэм хьакIэщ заулэ щагъэ­псы ыкIи щыIэхэр щагъэкIэжьых. Кавказым хьакIэхэр лъэшэу щагъэлъапIэх, фэIо-фашIэхэр хьакIэщхэм нахьышIоу агъэцэкIэнхэм япхыгъэ пшъэрылъхэр зэшIотэхых. ХьакIэщыкIэр агъэпсы зыхъукIэ мыщ фэдэ шапхъэхэр къыдалъытэнэу сэгугъэ», — къыIуагъ КъумпIыл Мурат.

АР-м и ЛIышъхьэ
ипресс-къулыкъу.