Адыгеимрэ «Синергиемрэ» зэзэгъыныгъэ зэдашIыгъ

Адыгэ Республикэмрэ корпорациеу «Синергия» зыфиIорэмрэ гъэсэныгъэмкIэ, бизнесымкIэ, социальнэ ыкIи нэмыкI лъэныкъохэмкIэ зэдэлэжьэныгъэ зэдыряIэнэу Петербург щыкIорэ я XXVI-рэ дунэе экономическэ форумым щызэзэгъыгъэх. АР-м и ЛIышъхьэу КъумпIыл Муратрэ корпорациеу «Синергия» ипрезидентэу, Урысые Федерацием и Къэралыгъо Совет и Комиссие хэтэу Вадим Лобовымрэ зэзэгъыныгъэм кIэтхэжьыгъэх.

«ГъэсэныгъэмкIэ системэ дэгъу зэхэщэгъэныр, щыIэныгъэм яфэ­шъошэ чIыпIэ щаубытыным иамалхэр тиныбжьыкIэхэм ягъэ­гъотыгъэныр Адыгеим хэхъоныгъэ зэришIыщт лъэныкъо шъхьа­Iэхэм ащыщых. Федеральнэ гупчэр IэпыIэгъу къытфэхъузэ, мы лъэны­къом тишъыпкъэу тыдэлажьэ, хэгъэгуми, республикэми яапшъэрэ еджэпIэ пэрытхэм зэпхыныгъэ адытиI, ныбжьыкIэ сэнаущхэм IэпыIэгъу ягъэгъотыгъэным иамал­хэр зетэхьэх. «Синергием» зэдэлэжьэныгъэу дытиIэщтыр кадрэхэмкIэ ыкIи наукэмкIэ респуб­ликэм амалэу иIэхэм зыкъягъэIэтыгъэным, инвестициехэр нахьыбэу Адыгеим къыхалъхьанхэм зэрафэIорышIэщтым сицыхьэ телъ, — къыIуагъ АР-м и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат.

Вадим Лобовым къызэрэхигъэщыгъэм­кIэ, университетэу «Синергия» зыфиIо­рэм Адыгеим щыпсэухэрэм амал аригъэгъотыщт, гурыт, апшъэрэ гъэсэныгъэ, гъэсэныгъэ тедзэ зэрарагъэгъотырэ программэхэмкIэ еджэнхэу, республикэр зыфэныкъо сэнэхьатхэр аIэ къырагъэ­хьанэу. Офлайн, онлайн шIыкIэкIэ еджэнхэ алъэкIыщт. ХэушъхьафыкIыгъэ дзэ операцием хэлажьэхэрэм якIэлэцIыкIухэм апшъэрэ гъэсэныгъэм изэгъэ­гъотынкIэ фэгъэкIотэныгъэхэр яIэщтых. ХэушъхьафыкIыгъэ дзэ операцием иветеранхэми непэкIэ ящыкIагъэу щыт сэнэхьатхэр ыпкIэ хэмылъэу «Синергием» аригъэгъотыщтых. Ахэм социальнэ адаптациемкIэ Гупчэм зыфагъэзэн, сэнэхьат гъэнэфагъэ къыхахын, ащ феджэнхэ, етIанэ пэIудзыгъэу «Синергием» къепхыгъэ компаниехэм Iоф ащашIэн алъэкIыщт.

Ежь-ежьырэу IофшIэн къызыфэзгъотыжьыгъэхэми Адыгеим ипредпринимательхэми гъэсэныгъэ мыщ щызэрагъэгъотышъущт. Программэ 69-у Урысые Федерацием экономикэ хэхъоныгъэмкIэ и Министерствэ игъо ылъэгъугъэхэмкIэ «Синергием» щырагъаджэх. Джащ фэдэу республикэм икъэралыгъо къулыкъу­шIэхэм яIэпэIэсэныгъэ зыкъегъэIэтыгъэ­ными ар дэлэжьэщт.

«Адыгеим социальнэ лъэныкъомкIи, экономикэмкIи кIэ горэхэр щагъэфедэнхэ алъэкIыщтэп джырэ шапхъэхэм адиштэрэ, гъэсэныгъэ дэгъу зиIэ пащэхэр амыгъэхьазырхэу. Специалистхэм технологиякIэхэр къызфагъэфедэзэ, шIуагъэ къытэу пшъэрылъхэр агъэцэкIэн алъэ­кIыщт. ГъэсэныгъэмкIэ программэхэм язэхэгъэуцонкIэ урысые, дунэе опытыр «Синергием» IэубытыпIэ къызыфешIы, къэралыгъо къулы­къухэм, бизнесым, нэмыкI организациехэм ящыкIэгъэ кадрэ дэгъухэм ягъэхьазырын ахэр фэIорышIэх», — къыIуагъ Вадим Лобовым.

Зэдэлэжьэныгъэм амал къытыщт сэнэхьатым икъыхэхынкIэ ыпкIэ зыхэмылъ онлайн фэIо-фашIэхэр ныбжьыкIэхэм къызфагъэфедэнхэу. Джащ фэдэу республикэм икIэлэеджакIохэм гъэсэныгъэ тедзэ зэрарагъэгъотырэ программэхэмкIэ еджэнхэу зарагъэтхын, непэкIэ ящыкIэгъэ сэнэхьатхэм нэIуасэ зафашIын, программированиемкIэ курсэу «Код будущего» зыфиIорэр акIун, спорт программированиемкIэ чемпионатым хэлэжьэнхэ алъэкIыщт.

Джащ фэдэу зекIоным зегъэушъомбгъугъэным, форумхэмрэ фестивальхэмрэ язэхэщэн, къалэхэм яинфраструктурэ изэтегъэпсыхьан технологиякIэхэр щыгъэфедэгъэнхэм ателъытэгъэ проектхэр зэзэгъыныгъэм къыщыдэлъытагъэх.

АР-м и ЛIышъхьэ
ипресс-къулыкъу.