Гухэлъышхохэр рапхых

Дунэе экономическэ форумыр тыгъуасэ къызэIуахыгъ. Мыгъэ ащ шъхьэу иIэр — «Зыми емыпхыгъэ хэхъоныгъэр — зэфагъэ зыхэлъ дунаим ылъапс. КъэкIощт лIэужхэм апае ткIуачIэ зэхэтлъхьащт». Урысыем и Президентэу Владимир Путиным къызэрэхигъэщыгъэмкIэ, мэхьанэшхо зиIэ, зигъо Iофыгъуабэмэ форумым щатегущыIэщтых.

«ШIэныгъэлэжьхэр, предпринимательхэр, политикхэр, общественнэ Iофы­шIэхэр урысые экономикэм амалэу иIэхэм, непэрэ зэхъокIыныгъэшхохэм атегущыIэщтых. Лъэныкъуабэ къызэлъы­зыубытырэ зэхъокIыныгъэшхохэу дунаим фэхъухэ­рэм, политикэмрэ, экономикэм­рэ алъэныкъокIэ шъхьафитыныгъэ яIэным хэгъэгухэм янахьыбэр ыуж зэритым ахэр бэкIэ епхыгъэу щытых», — къы­Iуагъ Владимир Путиным форумым хэлажьэхэрэм шIуфэс къарихызэ.

Шъугу къэтэгъэкIыжьы дунэе экономическэ форумэу мэкъуогъум и 14 — 17-м Петербург щыкIощтым хэгъэгуи ыкIи чIыпIи 130-м ехъумэ ялIыкIохэр зэрэхэлэжьэщтхэр, Iофтхьэбзи 140-м ехъу ащ зэрэщызэхащэщтыр. ФорумымкIэ хъугъэ-шIэгъэ шъхьаIэу щытыщтыр Урысые Федерацием и Президент зыхэ­лэжьэщт пленарнэ зэхэсыгъор ары. УФ-м и Правительствэ и Тхьаматэ иапэрэ гуадзэу Андрей Белоусовым 2040-рэ илъэсым нэс Урысыем хэхъоныгъэу ышIыщтхэм дунэе экономическэ форумым зэращытегущыIэщтхэр къыIогъагъ, «Горизонт 2040» зыфиIорэ проектым епхыгъэ Iофтхьабзэхэр анахь шъхьаIэхэм ахилъытэгъагъ.

Форумыр зырагъэжьэгъэ мафэм, мэкъуогъум и 14-м, урысые ыкIи IэкIыб бизнесым язэдэлэжьэныгъэ зегъэушъом­бгъугъэным тегъэпсыхьагъэу предпринимательствэ цIыкIумрэ гурытымрэ дунэе кооперациемкIэ я Мафэ зэрагъэ­нэфагъэмкIэ макъэ къагъэIугъагъ. ЛъэныкъуитIу зыхэлэжьэрэ Iофтхьабзэхэр зыхэхьэрэ программэр ямышIыкIэу зэрэщытым, гъусэныгъэ зэдызиIэ хэгъэ­гухэм инвестиционнэ, технологическэ, промышленнэ амалэу яIэхэм ялъэтегъэ­уцо зэхэщэгъэным нахь лъэшэу анаIэ тырадзэгъагъ. Урысые Федерацием и Президент пшъэрылъ къызэрафишIыгъэм тетэу IофшIэнымкIэ бэдзэрым къыщы­хъурэ зэхъокIыныгъэхэр ары мыгъэ анахьэу анаIэ зытырагъэтыщтхэр.

Адыгеим илIыкIо купэу республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат зипащэр, хабзэ зэрэхъугъэу, форумым иIоф­тхьабзэхэм ахэлажьэ. Республикэм гухэлъ иI сомэ миллиард 40-м нэс зытефэщт зэзэгъыныгъэ заулэ инвесторхэм ади­шIынэу. Ахэм ащыщых промышленнэ паркым ишIынкIэ, гофрэхэр нахьыбэу къыдэгъэкIыгъэнхэмкIэ, бизнес-хьакIэщым игъэкIэжьынкIэ инвестиционнэ проектхэр. Ащ нэмыкIэу Адыгэ Респуб­ликэмрэ Херсон хэкумрэ зэрэзэдэлэжьэщтхэм ехьылIэгъэ Мемо­рандумым кIэтхагъэх. Адыгеим илIыкIо куп джащ фэдэу форумым зэдэгущы­Iэгъухэр щадишIын, пленарнэ зэхэ­сыгъом, дискуссионнэ площадкэхэм, УФ-м ишъолъырхэм инвестициехэр зэрахалъхьэхэрэмкIэ Лъэпкъ рейтингым икIэуххэм ялъэтегъэуцо хэлэжьэн имурад.

Адыгеим и ЛIышъхьэ къызэриIуа­гъэмкIэ, дунэе экономическэ форумэу Петербург щыкIорэм амал къытыщт республикэм тапэкIэ хэхъоныгъэ ышIынымкIэ инвестиционнэ амалхэм заригъэушъомбгъунэу.

АР-м и ЛIышъхьэ
ипресс-къулыкъу