Пшъэрылъхэм атегущыIагъэх

Лъэпкъ проектхэмрэ къэралыгъо программэхэмрэ къыдалъытэрэ Iофтхьабзэхэр республикэм щыпхырыщыгъэнхэр, зекIонымкIэ инфраструктурэм хэхъоныгъэ егъэшIыгъэныр, зычIэсыщтхэ унэхэр ыкIи гъогухэр шIыгъэнхэр, цIыфхэм ялъэIу тхылъхэм адэлэжьэгъэныр — ахэр ыкIи нэмыкI Iофыгъохэр ары республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат тхьамэтагъор дызэрихьэзэ Адыгеим иминистрэхэм я Кабинет иIэгъэ зэIукIэм зыщатегущыIагъэхэр.

М. Гордышов

АР-м иминистрэхэм я Кабинет и Тхьаматэу КIэрэщэ Анзаур къызэриIуа­гъэмкIэ, лъэпкъ проектхэмкIэ ыкIи къэ­ралыгъо программэхэмкIэ мы илъэсым Адыгеим щызэшIуахырэ Iофтхьабзэхэм сомэ миллиард 20-м ехъу апэIухьащт. Контрактациер проценти 100 фэдизкIэ аухыгъ, агъэцэкIагъэр процент 28-м нэсыгъ. Ащ нэужым ядэIугъэх министерствэхэмрэ ведомствэхэмрэ яIэшъхьэтетхэм, муниципалитетхэм япащэхэм къаIуагъэхэм.

Iофыгъоу зытегущыIагъэхэм кIэух зэфэхьысыжь къафишIызэ Адыгеим и ЛIышъхьэ пшъэрылъ заулэ къафигъэнэфагъ. Ахэр зыфэгъэхьыгъагъэхэр игъэ­кIотыгъэ псэолъэшIынымкIэ IофшIэнхэу агъэцакIэхэрэм япроект-сметэ документацие игъэхьазырын, Iофтхьабзэхэм язэшIохын иупъэкIун ары. Ащ нэмыкIэу IофшIэнхэр зыгъэцакIэхэрэм хэукъоныгъэхэу хашIыхьагъэхэр дэгъэзыжьыгъэ хъунхэм анаIэ нахь тырагъэтыныр ары.

Зэхэтэкъоным нэсыгъэ унэжъхэм ачIэсхэр къачIэщыжьыгъэнхэмкIэ, кIэлэцIыкIу ибэхэм фэтэрхэр ятыгъэнхэмкIэ муниципалитетхэм япащэхэм псэуалъэм ишIын фэгъэзагъэхэм зэдэгущыIэгъухэр адыряIэнхэм мэхьанэ зэриIэри къыхигъэщыгъ.

Культурэм, гъэсэныгъэм, псауныгъэм икъэухъумэн, социальнэ лъэныкъом къахиубытэрэ псэуалъэхэу игъэкIотыгъэ гъэцэкIэжьын зищыкIагъэхэм яспискэ зэхэгъэуцогъэн зэрэфаер ащ къыхигъэ­щыгъ.

«Бюджет мылъкоу къыхагъэкIырэр кIэтыугъуаезэ, нахь шIогъэ ин къегъэтыгъэным тынаIэ тедгъэтызэ типшъэ­рылъхэр дгъэцэкIэнхэ фае. УнакIэхэр джырэ оборудованиемкIэ зэтегъэпсыхьэгъэнхэм, логистикэ Iэрыфэгъур къыдэлъытэгъэным, коллективхэр зэхэщэгъэнхэм — а пстэури игъом зэшIохыгъэ хъуным зэкIэми тыдэлэжьэн фае. Социальнэ мэхьанэ зиIэ псэуалъэхэу аты­хэрэр цIыфхэм ящыIакIэ нахь Iэрыфэгъу, нахь гуIэтыпIэ зэрэхъущтым фэлэжьэнхэ фае», — къыIуагъ АР-м и ЛIышъхьэ.

Гуманитар ушэтынхэмкIэ Адыгэ рес­публикэ институтэу Т.М. КIэращэм ыцIэкIэ щытым ипащэу ЛIыIужъу Адам зэIукIэм къыщишIыгъэ псалъэм едэIу­гъэх. Ар зыфэгъэхьыгъагъэр зекIоным хэхъо­ныгъэ ышIынымкIэ гугъапIэу ыкIи амалэу щыIэхэм ягъэунэфын епхыгъэ Iэнэ хъу­раеу зэхащэгъагъэм икIэуххэр ары. ШIэныгъэлэжьхэм ыкIи мы Iофым хэшIыкI фызиIэ цIыфхэм игъоу алъэгъухэ­рэм ар къащыуцугъ, лъэпкъ нэшанэхэр, чIыопсыр ыкIи республикэм рекреационнэ амалхэу иIэхэр къыдэлъытагъэхэу Адыгеир зыгъэпсэфыпIэ чIыпIэ дахэу зэрэщытыр нахь зэлъягъэшIэгъэнымкIэ ахэм яшIуагъэ къэкIощт.

Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат ведомствэхэм япащэхэм пшъэрылъ афишIыгъ институтым щызэIукIэгъэ Iоф­шIагъэхэр къызфагъэфедэнхэу, чIыгум игъэфедэнкIэ, чIыопсыр къэухъумэгъэнымкIэ, культурэ ыкIи археологие мэхьанэ зиIэ псэуалъэхэр къэухъумэгъэнхэм­кIэ, имидж политикэр пхырыщыгъэнымкIэ лъэныкъо пстэури къыдалъытэнхэу.

Республикэм и ЛIышъхьэ икIэухым цIыфхэм ялъэIу тхылъхэр гъэцэкIагъэ хъунхэм пае лъэныкъохэу зэпхыгъэхэм аритыжьыгъэх. Ахэр социальнэ хъытыухэмкIэ ыкIи официальнэ платформэхэмкIэ ащ къыIэкIагъэхьагъэхэу щытых.

М. Гордышов

IэпыIэгъум зыра­гъэушъомбгъущт

Къэралыгъо фондэу «Хэгъэгум иухъу­макIохэр» зыфиIорэм ишъолъыр къутамэу бэмышIэу къызэIуахыгъэм Iофэу ышIэрэм къытегущыIагъ ащ ипащэу ПIатIыкъо Аслъан. Ащ къызэрэхигъэщыгъэмкIэ, учреждением тхылъ 70-рэ фэдиз къыIукIагъ. Ахэм анахьыбэр зыфэгъэхьыгъэр уIэшыгъэ зэIуупIэныгъэхэм яветеран истатус гъэнэфэгъэныр, социальнэ-псэукIэ лъэныкъохэм япхыгъэ Iофыгъохэр ары. Адыгэ Республикэм IофшIэнымрэ социальнэ хэхъоныгъэм­рэкIэ и Министерствэ, муниципалитетхэм япащэхэр ягъусэхэу а Iофыгъохэм адэлажьэх.

Шъолъыр къутамэм ипащэ къыIуагъэ­хэм къатегущыIэзэ Адыгеим и ЛIышъхьэ къызэрэхигъэщыгъэмкIэ, хэгъэгум и Президентэу Владимир Путиным хэ­ушъхьа­фыкIыгъэ дзэ операцием хэлажьэхэрэм IэпыIэгъу ятыгъэныр зэкIэми анахь мэхьанэшхо зиIэ пшъэрылъхэм зыкIэ зэращыщыр къыIуагъ.

«Мы Iофыгъом зэпыу имыIэу дэлэжьэгъэн фае. ТидзэкъулыкъушIэхэм яунагъо пэпчъ социальнэ IофышIэхэр афэгъэзагъэх, социальнэ картэхэр зэхагъэуцуагъэх. ЧIыпIэхэм япащэхэм а унагъохэм ящыкIагъэхэр, яфэныкъоныгъэхэр алъэ­гъунхэ ыкIи Iофыгъохэу къэуцухэрэм язэшIохын анаIэ тырагъэтын фае. Ащ нэмыкIэу ящыкIагъэхэр нахь тэрэзэу гъэунэфыгъэнхэм пае ежь дзэкIолIхэми яупчIынхэ фае. КIуачIэу тиIэр зэкIэ, республикэм IэкIэлъ амалхэр зэдгъэуIунхэ фае заом хэлажьэхэрэм ыкIи ахэм яунагъохэм IэпыIэгъу ятыгъэным пае», — къыхигъэщыгъ КъумпIыл Мурат.

Республикэм и ЛIышъхьэ къызэрэхигъэщыгъэмкIэ, дзэкIолIхэм ыкIи ахэм ягупсэхэм IэпыIэгъу ятыгъэным пае федеральнэ Iофтхьабзэхэр зэкIэ Адыгеим щызэрахьэх, джащ фэдэу респуб­ликэм щагъэнэфэгъэ фэгъэкIотэныгъэ­хэри ахэмкIэ щыIэх. Мы лъэхъаным Iоф зыдашIэрэр къэралыгъо IэпыIэгъумкIэ джыри Iофтхьэбзэ тедзэхэу зэшIуахыщтхэр ары.

АР-м и ЛIышъхьэ
ипресс-къулыкъу