Адыгеим и ЛIышъхьэ хэлэжьэщт

Я ХХVI-рэ дунэе экономическэ форумым иIофшIэн Петербург щыригъэжьагъ. Хабзэ зэрэхъугъэу, Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат зипэщэ купэу республикэм ыцIэкIэ агъэнэфагъэр ащ хэлэжьэщт.

Программэ игъэкIотыгъэ зэхагъэу­цуагъ: зэдэгущыIэгъухэр, зэзэгъыныгъэ­хэм якIэтхэн, пленарнэ зэхэсыгъом, дискуссионнэ Iофхэм ахэлэжьэнхэр. Форумым къекIолIагъэхэм шIуфэс къарихызэ Урысыем и Президентэу Владимир Путиным къызэрэхигъэщыгъэмкIэ, «Суверенное развитие — основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений» зыфиIорэ девизым мэхьанэшхо иI ыкIи игъом къэIуагъэу ар щыт.

Къэралыгъом ипащэ къызэриIуагъэмкIэ, 2023-рэ илъэсым Петербург щыкIорэ форумым къекIолIагъэх шIэныгъэлэжьхэр ыкIи предпринимательхэр, политикхэр ыкIи общественнэ IофышIэшхохэр.

Ахэр зытегущыIэщтхэр Урысыем иэкономикэ фэхъурэ зэхъокIыныгъэшхохэу лъэныкъуабэ къыдэзылъытэрэ ыкIи хэгъэгубэ зыгъэгумэкIырэ дунэе гъэпсыкIэм, политикэмрэ экономикэмрэ алъэ­ныкъокIэ шъхьафитыныгъэ яIэным хэгъэгухэм янахьыбэр ыуж зэритым еп­хыгъэхэр ары.

Iофтхьабзэхэу зытегущыIэщтхэм япрограммэ Iофыгъоу къаIэтыхэрэм ялъытыгъэу зэтеутыгъэщт. НепэкIэ дунаим къыщыхъурэ зэхъокIыныгъэ инхэу экономикэм имоделыкIэ щыIэ хъуным, технологие суверенитет гъэпсыгъэным, цIыфхэм ящыIакIэ нахьышIу шIыгъэным ыкIи нахь бэгъашIэ хъунхэм япхыгъэ Iофыгъохэр къаIэтыщтых. Урысыем и Президент пшъэрылъ къызэрафишIы­гъэм тетэу мы илъэсым анахьэу анаIэ зытырагъэтыщтыр IофшIэным ибэдзэр фэхъу­рэ зэхъокIыныгъэхэм япхыгъэ Iофыгъо­хэр ары. Предпринимательствэ цIыкIумрэ гурытымрэ яхэхъоныгъэ иIофыгъохэмкIэ тапэкIэ зытегущыIэщтыгъэхэ лъэныкъо­хэм анэмыкIэу бизнесымрэ хабзэмрэ язэдэ­лэжьэныгъэ фытегъэпсыхьэгъэ, уахътэм нахь диштэрэ лъэныкъохэри форумым хагъэхьагъэх.

Адыгеим и ЛIышъхьэ мы форумым хэлэжьэгъэным мэхьанэшхо зэриIэр къыхигъэщыгъ, инвесторхэм, IофшIэнымкIэ гъусэныгъэ-зэдэлэжьэныгъэ зыдытиIэхэмрэ тэрырэ тизэфыщытыкIэхэр нахь пытэнхэмкIэ, пэрыт опытыр гъэфедэгъэнымкIэ, джырэ лъэхъаным къы­гъэуцурэ пшъэрылъхэу экономикэмрэ геополитикэмрэ япхыгъэхэм атетэу республикэм зыпкъитыныгъэ нэшанэ иIэу хэхъоныгъэ ышIынымкIэ мэхьэнэ гъэнэфагъэ ащ иIэу щыт.

«Илъэс заулэм къыкIоцI тиинвестициехэр хэпшIыкIэу нахьыбэ хъугъэх. НепэкIэ республикэм инвестицие сомэ миллиард 72,3-рэ фэдиз зыпэIухьащт проект 31-рэ щыпхыращы. Ау ащи тыкъыщыуцурэп. Непэ джыри нахь чаныгъэ тхэлъэу тызекIон, IэкIыб къэрал компаниехэр къыддэмылэжьэжьыхэ зыщыхъугъэм нахь тынаIэ зытетын фэе лъэныкъохэм такъыпкъырыкIын фае.

Арышъ, мыщ фэдэ зэIукIэшхохэм къатырэ амалхэр дгъэфедэнхэ фае инвестициехэмкIэ тиIофхэр джыри нахьышIу хъунхэм, IофшIэным епхыгъэ зэдэгущыIэгъухэр зэдытиIэнхэм, инвесторхэр къыхэдгъэщынхэм апае», — къыIуагъ республикэм ипащэ.

АР-м и ЛIышъхьэ
ипресс-къулыкъу