Къулыкъу ыхьыныр къыхихыгъ

ЗэзэгъыныгъэкIэ къулыкъу ахьыныр ныбжьыкIабэм къыхахы. ЯIофшIэнкIэ лъэгэпIэ гъэнэфагъэхэм анэсынхэм ыкIи ежь ашъхьэкIэ, яунагъокIэ щыIэкIэшIу яIэнымкIэ мыр амалышIоу бэмэ алъытэ.

Мыекъопэ дзэ гарнизоным ыныбжьыкIэ тефэу къулыкъу щызыхьырэ Александр Г. ицIыкIугъом къыщегъэжьагъэу ищыIэныгъэ дзэм рипхы шIои­гъуагъ. Ежь ишIоигъоныгъэкIэ дзэм къулыкъу щихьынэу кIуагъэ, нэужым зэзэгъыныгъэм кIэтхэн гухэлъ иIэу.

— Медицинэ уплъэкIунхэм сапхырыкIы зэхъум комиссием хэтхэм сипсауныгъэ изытет икъоу яцыхьэ темылъэу сагъэкIонэу фэягъэхэп, ау теубытагъэ хэлъэу сыуцуи уплъэкIун тедзэхэр къысфагъэнэфагъэх ыкIи къулыкъум сыкIуагъ, — къыIуагъ Александр. — Хэгъэгур къэухъумэгъэ­ныр пшъэрылъ шъхьаIэу зэрэщытыр къызгурагъаIозэ, сятэжърэ сятэшымрэ сапIугъ. Джащ фэдэу сищыIэныгъэ дзэ къулыкъум еспхынэу сяни фэягъ. Ар джы къыздэхъугъ, амал сиIэ зэрэхъугъэм тетэу зэзэгъыныгъэм сыкIэтхэщт.

КъулыкъушIэ ныбжьыкIэм къызэриIуагъэмкIэ, зэзэгъыныгъэ шIыкIэм тет къулыкъум шIуагъэу пылъым фэгъэхьыгъэ къэбарыр зэп зэрэзэхихыгъэр. Шъыпкъэ, уищыIэныгъэ зыпкъитыныгъэ хэлъынымкIэ къэралыгъо IэпыIэгъум мэхьанэ зэриIэр кIэлэ ныбжьыкIэм къыхегъэщы, ау ичIыгу къыухъумэнымкIэ пшъэдэкIыжьэу иIэри дэгъоу къыгурэIо.

Лъэпкъ хъызмэтым щагъэфедэжьын алъэкIыщт хэушъхьафыкIыгъэ сэнэхьатхэм АР-м идзэ частьхэм ащыIэ дзэкъулыкъушIэхэр афагъэхьазырых. Джащ фэдэу ежь яIэ сэнэхьатхэми ахагъэхъон амал щыI.

Шъугу къэдгъэкIыжьын, илъэс 18 — 60 зыныбжьыхэу Урысые Федерацием щыпсэухэу гурыт гъэсэ­ныгъэ зиIэхэр дзэкъулыкъушIэ хъунхэ алъэ­кIыщт. НыбжьыкIэхэу зыныбжьыкIэ къулыкъур зыхьынэу къэсы­гъэхэр зы илъэсым ычIыпIэ илъэситIу зэзэгъы­ныгъэм кIэтхэнхэ амал яI. Урысыем и Президентэу Владимир Путиным иунашъокIэ, къулыкъур зэзэгъы­ныгъэ шIыкIэм тетэу ыхьыным апэрэу кIатхэрэм зэтыгъо ахъщэу сомэ мин 200 фэдиз, Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат иунашъокIэ зэтыгъоу сомэ мини 150-рэ араты.

ЗэзэгъыныгъэкIэ къулыкъур зыхьы зышIоигъохэр зыщыпсэухэрэм елъытыгъэу дзэ комиссариатхэм зафагъэзэн алъэкIыщт. ЗэкIэ ахъщэ тынхэм ыкIи фэгъэкIотэнэу щыIэхэм япхыгъэ къэбарыр нахь игъэкIотыгъэу зэзгъашIэ зышIоигъохэм телеграм-каналэу «Адыгея — Служу Родине» зыфиIорэм ра­гъотэщт.

Александра Балабась.