Илъэс къэс нахьыбэ мэхъу

Мы уахътэм Адыгеим бизнесым щылажьэу, цIыкIуми иными, хъызмэтшIэпIэ 3509-рэ ит. Ахэм нэбгырэ мин 26-мэ Iоф ащашIэ. Унэе предпринимателэу исыр нэбгырэ мин 13,3-рэ мэхъу, ахэм IофшIэпIэ чIыпIэ мин 11,5-рэ къатыгъ.

АР-м экономикэ хэхъоныгъэм­кIэ ыкIи сатыумкIэ и Министерствэ къызэрэщытаIуагъэмкIэ, IофшIапIэ Iутыным зыныбжь нэсыгъэу республикэм исым ипроцент 30-р бизнес цIыкIум ыкIи гурытым епхыгъэу мэлажьэ. Мы лъэныкъор мылъку къэкIуапIэу къыхэзыхыхэрэм япчъагъэ илъэс къэс нахьыбэ мэхъу. ГущыIэм пае, 2021-рэ илъэсым бизнес цIыкIум ыкIи гурытым ащылажьэрэр нэбгырэ мин 55,8-рэ хъущтыгъэмэ, блэкIыгъэ 2022-м а пчъагъэр мин 63,7-м нэсыгъ, непэ нэбгырэ мин 67-рэ мэхъу.

Предпринимательхэм лъэныкъоу къыхахыхэрэр зэфэшъхьафых, ау анахьыбэр сатыушIыныр, мэкъумэщ хъызмэтыр е фэIо-фашIэхэм ягъэцэкIэн зыпылъыр.

УФ-м и Президентэу Владимир Путиныр кIэщакIо фэхъу­гъэу, сэнаущыгъэу хэлъыр къыз­фигъэфедэзэ, хэкIыпIэ къызфэз­гъотыжьыхэрэм, гущыIэм пае, IэшIу-IушIушIхэр зышIыхэрэм, репетиторхэм, псэолъэшIын е гъэцэкIэжьын IофшIэнхэр зыIэ къыхьыхэрэм, нэмыкIхэм, шъэ­фэу бизнес амышIэу, хэбзэIахьхэмкIэ къулыкъум зыщагъэунэфынышъ, къэралыгъо IэпыIэгъу­ри къызIэкIагъэхьашъунэу хъугъэ. Ащ фэдэу ежь-ежьырэу IофшIэн къызфэзгъотыжьыгъэу непэ Адыгеим щатхыгъэр нэбгырэ 15890-рэ мэхъу.

Министерствэм къызэрэщаI­уагъэмкIэ, мыхэм япчъагъи етIупщыгъэу хэхъо. 2022-рэ илъэсым икъихьагъум къыще­гъэжьагъэу непэ къэсэу пштэмэ, проценти 156-кIэ нахьыбэ хъугъэ.

Ежь-ежьырэу IофшIэн къыз­фэзгъотыжьыгъэхэм янахьыбэм шхыныгъо зэфэшъхьафхэр ашIых, IуагъэкIых, парикмахерых е нэмыкIэу мы лъэныкъомкIэ бзылъфыгъэхэм ящыкIэгъэ фэIо-фашIэхэр агъэцакIэх, псэолъэшIыным, унэхэм е автомаши­нэхэм ягъэцэкIэжьын апылъых. Репетиторхэм, щыгъын зыды­хэрэм е зыгъэцэкIэжьыхэрэм япчъагъи нахьыбэ хъугъэу ары Министерствэм къызэрэщаIуагъэр.

Бизнес цIыкIум ыкIи гурытым апылъхэм, ежь-ежьырэу IофшIэн къызфэзгъотыжьыгъэхэм япчъа­гъэ аущтэу псынкIэу зэрэха­хъорэм анахь шъхьаIэу фэIорышIэрэр къэралыгъом IэпыIэгъоу къаритырэр нахьыбэ зэ­рэхъугъэр ары.

— Бизнесым фэгъэзагъэ­хэм апае къэралыгъо IэпыIэгъоу щыIэр икъу фэдизэу аIэкIэгъэхьэгъэныр пшъэрылъ шъхьаIэу тишъолъыр ихэбзэ гъэцэкIэкIо къулыкъухэм, бизнесым пае инфраструктурэр зыгъэпсыхэрэм, чIыпIэ зыгъэIорышIэжьыпIэхэм зыфагъэуцужьхэрэм ащыщ, — къыщыкIагъэтхъыгъ АР-м экономикэ хэхъоныгъэмкIэ ыкIи сатыумкIэ и Министерствэ.
«Бизнес цIыкIур ыкIи гурытыр, предпринимательхэр кIэщакIо зыфэхъухэрэр пхырыщыгъэнхэр» зыфиIорэ лъэпкъ проектэу УФ-м и Президент кIэщакIо зыфэхъугъэм ахъщэкIи, яшIэныгъэ хагъэхъонымкIи, упчIэжьэгъу афэхъугъэнымкIи адеIэгъэнэу къыдэлъытагъ.

ГущыIэм пае, игъот макIэу е сабыибэ иIэу социальнэ IэпыIэгъу зищыкIагъэхэм, ныбжьыкIэу, зыныбжь илъэс 25-м блэмыкIыгъэу, унэе бизнес зыгъэпсыгъэ­хэм грантхэр ятыгъэнхэр ахэм зэу ащыщ. Мы илъэсым ащ пэIуигъэхьанэу сомэ миллиони 7 республикэм ыгъэнэфагъ.

Джащ фэдэу мэкъу-мэщым зыфэзгъазэмэ зышIоигъохэм егъэжьапIэ афэхъунэу, хъызмэт­шIапIэ зыгъэпсыгъэхэм заушъом­бгъун алъэкIынэу грантхэр аратых, мэкъумэщ кооперативхэм апае субсидиехэр щыIэх. Мыгъэ ащ сомэ миллиони 106,4-рэ Адыгеим щыпэIуагъэхьащт.

Бизнес-инкубаторэу респуб­ликэм щагъэпсыгъэри IэпыIэгъу­хэм зэу ащыщ. Предпринимательхэмрэ ежь-ежьырэу Iоф­­шIэн къызфэзгъотыжьыгъэхэмрэ ябизнес лъагъэкIотэным, зырагъэушъомбгъуным пае фэгъэ­кIотэнхэр къыдэлъытагъэхэу площадкэхэр ащ къаретых.

АР-м предпринимательхэм IэпыIэгъу ятыгъэнымкIэ и Гуп­чэу «Мой бизнесыр» «Бизнес цIыкIур ыкIи гурытыр, предпринимательхэр кIэщакIо зыфэхъу­хэрэр пхырыщыгъэныр» зыфи­Iорэ лъэпкъ проектым къыдыхэ­лъытагъэу агъэпсыгъ. Бизнесыр мылъку къэкIуапIэу къыхэзыхыгъэхэм, ежь-ежьырэу IофшIэн къызфэзгъотыжьыгъэхэм ар ра­гъэжьэнымкIэ е унэе хъыз­мэтшIапIэ зыгъэпсыгъэхэм ащ зырагъэушъомбгъунымкIэ Iэпы­Iэгъушхоу ар зэрэщытыр уахътэм къыгъэлъэгъуагъ. Ащ ишы­хьатхэм ащыщ фэIо-фашIэу ыгъэцакIэхэрэр зыгъэфедэхэрэм япчъагъэ нахьыбэ зэрэхъурэр.

БлэкIыгъэ 2022-рэ илъэсым IэпыIэгъу ищыкIагъэу унэе предпринимательми, ежь-ежьырэу IофшIэн къызфэзгъотыжьыгъэми нэбгырэ 555-рэ яолIагъ, чIыфэ ратынэу зэзэгъыныгъэм зыдыкIэтхагъэхэр 230-рэ. Ахъщэу а илъэсым Фондым ытыгъэр зэкIэмкIи сомэ миллион 505,5-рэ мэхъу.

Процентхэр макIэу зытегъэ­хъогъэ ахъщэ чIыфэу ытыгъэм ишIуагъэкIэ 2022-рэ илъэсым IофшIэпIэ чIыпIэ 806-рэ къызэтегъэнагъэ хъугъэ, унэе хъыз­мэтшIапIэ къызэIузыхыгъэхэм е зызыушъомбгъугъэхэм чIыпIэ 62-рэ кIэу агъэпсыгъ, нэбгырэ 46-мэ ежь-ежьырэу IофшIэн къызфагъотыжьыгъ.

Фондым ахъщэ чIыфэ зэритырэм имызакъоу, финансхэм ягъэзекIонкIэ бизнесым пылъхэм яшIэныгъэ хагъэхъонымкIэ адеIэ, унэе хъызмэтшIапIэ зыгъэпсымэ зышIоигъохэм уп­чIэжьэгъу афэхъу, егъэджэнхэр, зэIукIэгъухэр афызэхещэх.

ХЪУТ Нэфсэт.
Сурэтхэр: зэIухыгъэ къэбарлъыгъэIэс амалхэр.