ЖъоныгъуакIэм и 26-р — урысые предпринимательствэм и Маф

Адыгэ Республикэм щыпсэухэу лъытэныгъэ зыфэтшIыхэрэр!

ТилъэпIэ предпринимательхэр!

Урысые предпринимательствэм и Мафэ фэшI тышъуфэгушIо!

ЦIыф чанхэу гъэпсын Iоф­шIэным ыкIи зэхэщэным, рес­публикэмрэ къэралыгъомрэ яхэхъоныгъэ зиIахьышIу хэзы­шIыхьэхэрэм мыр ямэфэкI.

ЩыIэныгъэм илъэныкъо зэ­фэшъхьафхэм ахэлажьэхэзэ, предпринимательхэм джырэ экономикэм ихэхъоныгъэкIэ пшъэдэкIыжь ин ахьы, зигъо Iофыгъохэу уахътэм къыгъэуцухэрэр зэшIохыгъэнхэмкIэ IэпыIэгъу мэхъух, IофшIэпIэ чIы­пIакIэхэр зэхащэх, цIыфхэм ящыкIэгъэ товархэмрэ фэIо-фа­шIэхэмрэ арагъэгъотых, со­циальнэ зыпкъитыныгъэр къэухъумэгъэным яIахь ха­шIыхьэ.

Предпринимательствэ цIыкIумрэ гурытымрэ хэхъоныгъэ ашIынымкIэ ящыкIэгъэ амалхэр ягъэгъотыгъэнхэм иIофыгъо Адыгэ Республикэм лъэшэу анаIэ щытырагъэты. Административнэ пэрыохъуныгъэхэр щыгъэзыегъэнхэмкIэ ахэм ча­нэу IофшIэнхэр зэшIуахых, мылъку IэпыIэгъу араты, предпринимательхэм яIоф нахь кIэкIынымкIэ, нахь зиушъом­бгъунымкIэ грантхэр аIэкIа­гъахьэх.

Предпринимательствэм ихэ­хъоныгъэкIэ Iофтхьабзэхэу зэ­шIошъухыхэрэм республикэм щыпсэухэрэм ящыIэныгъэ на­хьышIу хъунымкIэ, экономи­кэмрэ социальнэ лъэныкъомрэ хэхъоныгъэ ашIынымкIэ яшIуа­гъэ къызэрэкIощтым тицыхьэ телъ.

Адыгеим ипредприниматель пстэуми тыгу къыддеIэу тафэ­лъаIо псауныгъэ пытэ, щыIэкIэшIу яIэнэу, ямурадышIухэр къа­дэхъунхэу, Iофэу зыфэгъэзагъэ­хэм гъэхъагъэхэр щашIынхэу, лъэгэпIакIэхэм къафэкIонхэу!

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу, Урысые политическэ партиеу “Единэ Россием” и Адыгэ шъо­лъыр къутамэ и Секретарэу КъумпIыл Мурат

Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо Совет — Хасэм и Тхьаматэу Владимир Нарожнэр