Анахь лъэшыр къэнэфэщт

ВолейболымкIэ Мыекъуапэ ичем­пионат хэлэжьэрэ командэхэм мы зыгъэпсэфыгъо мафэхэм аужырэ зэIукIэгъухэр яIэщтых.

Непэ ешIэгъуитIу щыIэщт. Бзылъфыгъэхэм якоман­дэхэу я 3-рэ чIыпIэм фэбанэхэрэр апэ зэIукIэщтых, ахэр «МГТУ» ыкIи «Виктория». ЕшIэгъур мафэм сыхьатыр 2-м рагъэжьэщт. Ащ ыуж хъулъфыгъэ командэхэм яфинал рагъэкIокIыщт, «АГУ-Мары» ыкIи «ФССП» зэIукIэщтых.

ЖъоныгъуакIэм и 28-м, пчэдыжьым сыхьатыр 11-м бзылъфыгъэ командэхэу апэрэ чIыпIэм фэбанэхэрэр финалым щызэIукIэщтых, ахэр «АГУ» ыкIи «Адыгеир».