Iофхэр зыпкъ зэриуцожьыгъэхэм епхыгъэу

Коронавирусым ыпкъ къикIыкIэ гъэлъэшыгъэ шIыкIэм тетэу Iоф зэра­шIэн фэегъэ режимэу 2020-рэ илъэсым гъэтхапэм и 18-м агъэуцугъагъэр АР-м и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат 2023-рэ илъэсым жъоныгъуакIэм и 24-м ышIыгъэ Ука­зымкIэ Адыгеим щытырахыжьыгъ.

Республикэм исхэмрэ ащ ихьакIэхэмрэ ко­ранавирусым щыухъумэгъэнхэм пай ащ фэдэ шап­хъэм зыкIытехьэгъагъэхэр.

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэ и Указ диштэу зигугъу къэтшIыгъэ режимыр зэрэтырахыжьыгъэм имызакъоу, цIыф жъу­гъэхэр, организациехэр общественнэ Iофтхьабзэ­хэм зэрахэлэжьэщтхэ шапхъэхэр зыщыгъэнэ­фэгъэгъэ актхэми кIуачIэ ямыIэжь хъугъэ.

Шъугу къэтэгъэкIыжьы коронавирусым зызэриушъомбгъущтыгъэм епхыгъэу 2020-рэ илъэсым щылэ мазэм и 30-м зэрэдунаеу щынэгъошхо къызэрэшъхьэщыхьагъэмкIэ официальнэу макъэ къызэрагъэIугъагъэр. 2023-рэ илъэсым жъо­ныгъуакIэм и 4-м ошIэ-дэмышIэ IофхэмкIэ комитетым я 15-рэ зэIукIэу зэхищагъэм, псауныгъэм икъэухъумэнкIэ Дунэе организацием ипащэ игъо щыфилъэгъугъ гумэкIы­гъошхо зэрэщымыIэжьымкIэ макъэ къыгъэIунэу. Псауныгъэм икъэухъу­мэнкIэ Дунэе организацием жъоныгъуакIэм и 5-м макъэ къыгъэIугъ Iофхэр зыпкъ зэриуцожьыгъэхэм епхыгъэу зытехьэгъэгъэхэ режимым зэрэтекIыжьхэрэмкIэ.