Юлия Башмаковам ящэнэрэ чIыпIэр къыдихыгъ

Зэхэзымыххэрэм азыфагу щэрыонымкIэ Урысыем ичемпионат мы мафэхэм рагъэкIокIыгъ. Мыекъуапэ щыщ Юлия Башмако­вам зэнэкъокъум дэгъоу зыкъыщигъэлъэгъуагъ ыкIи ящэнэрэ чIы­пIэр къыщыдихыгъ.

Къалэу Казань щыкIогъэ Iофтхьабзэм Урысыем ишъо­лъыр 20-мэ яспортсмен 77-рэ хэлэжьагъ.

Адыгеим илIыкIо зыгъасэрэр апшъэрэ категорие ­зиIэ тренерэу, Урысыем ыкIи Адыгеим язаслуженнэ тренерэу Георгий Гуляйченкэр ары. КIэрахъо щэрыонымкIэ зэнэкъокъум типшъашъэ гъэхъэгъэгъэшIухэр щишIы­гъэх. Ащ ыпэ ишъыгъэх Новосибирскэ хэкум ыкIи рес­публикэу Саха (Якутием) ялIыкIохэр.

Мы зэнэкъокъум Гъэмэфэ альтернативнэ Сурдлимпийскэ джэгунхэм ахэлэ­жьэщтхэр къыщыхахыгъэх. Iофтхьабзэр 2023-рэ илъэсым бэдзэогъум и 23-м щегъэжьагъэу шышъхьэIум и 3-м нэс къалэу Уфа щыкIощт.