«ШIэныгъэм» итын

«Адыгэ Республикэм гъэсэныгъэмкIэ амалы­шхохэр иIэх. ТикIэлэ­егъэджэ, шIэныгъэлэжь цIэрыIохэм осэшхо афа­шIы, къэралыгъо тынхэмрэ щытхъуцIэхэмрэ къа­фа­гъэшъуашэх. Урысыем и Президентэу Владимир Путиным бэмышIэу Мыекъопэ гимназиеу N 22-м икIэлэегъа­джэу Трофименко Мария Николай ыпхъум щытхъуцIэу «Урысые Федерацием иза­служеннэ кIэлэ­егъадж» зыфиIорэр къы­зэрэфагъэ­шъошагъэр къэ­зыушыхьатырэ тхылъыр къыриты­жьыгъ», — къы­Iуагъ Адыгеим и ЛIы­шъхьэ.

ШIухьафтыныр къаратын алъэкIыщт лекторхэм, кIэлэегъаджэхэм, блогерхэм, гъэсэныгъэм тихэгъэгу зыщегъэушъомбгъугъэным фэлэжьэрэ тренерхэм. Джащ фэдэу просветительскэ проектхэмкIэ: тхылъхэмкIэ, Iоф­тхьабзэхэмкIэ, блогхэмкIэ, фильмхэмкIэ, форум­хэмкIэ ащ фэдэ шIухьафтыныр къафагъэшъуашэ. ЦIыфхэм ягъэсэныгъэ, яшIэныгъэ, якультурэ зыкъезыгъэIэтырэ проектхэр зыгъэцэкIэрэ орга­низациехэри ащ фэдэ зэнэкъокъум хэлэжьэнхэ алъэкIыщт.

«Знание. Премия» зыфиIорэ шIухьафтыныр зы­фагъэшъуашэхэрэр гъэ­хъэгъэшхо зиIэхэр, опы­тэу яIэмкIэ Урысыем иIофышIэхэм адэгуащэ­хэрэр, проектхэм ягъэцэ­кIэнкIэ гъусэхэр къэзы­гъотыхэрэр ары. Лъэныкъо 17-кIэ: «Тарихъыр», «Университетыр», «Наукэмрэ технологиемрэ», «Экономикэр, бизнесыр, правэр», «Культурэмрэ искусствэмрэ», «Гурыт еджапIэр», «ЕгъэджэкIо­-гъэсакIор» зыфиIохэрэмкIэ ыкIи нэмыкIхэмкIэ тынхэр афагъэшъошэщтых.

«Республикэми, хэгъэгуми гъэсэныгъэмрэ наукэмрэ зызэращара­гъэу­шъомбгъурэм детэгъаштэ. ТикIэлэегъаджэхэми, наукэм иIофышIэхэми Къэралыгъо Кремлевскэ дворецым финалэу щыкIощтым Адыгеир гъэхъагъэ хэлъэу къызэрэщагъэлъэгъощтым сицыхьэ телъ», — къыIуагъ КъумпIыл Мурат.

Хэгъэгум ипросветитель­скэ шIухьафтын шъхьа­Iэ зыфэгъэшъошагъэмэ хъущтхэр мэкъуогъум и 5-м нэс Урысые обществэу «ШIэныгъэм» исайт ща­тхыщтых.