Зэфэхьысыжьхэр ашIыгъэх

Мыекъуапэ икIэлэеджакIохэм азыфагу зэхащэгъэ Спартакиадэм изэфэхьысыжьхэр культурэм и Унэу «Гигантым» щашIыгъэх.

2022-рэ илъэсым ичъэпыогъу мазэ щегъэжьагъэу 2023-м ижъоныгъуакIэ нэс кIогъэ Iофтхьабзэм гъэсэныгъэм иорганизацие 25-мэ ялIыкIохэм зыщаушэтыгъ. Ахэр лъэныкъуи 10-кIэ зэнэкъо­къугъэх, къагъэлъэгъорэ еджапIэхэм якомандэхэм апае очкохэр рагъэкъугъэх.

Апэрэ купым еджэпIи 6, лицеи 3 ыкIи зы гимназие хэтыгъ. Мыхэм анахь дэгъоу къахахыгъэр гурыт еджапIэу N 3-р ары. ЯтIонэрэ чIыпIэр къыдихыгъ гимназиеу N 22-м, ящэнэрэ хъугъэ лицееу N 19-р.

ЯтIонэрэ купым гъэсэныгъэм иорганизацие 15 хэтыгъ. Пстэуми апэ итэу текIоныгъэр къыдихыгъ гъэсэныгъэм игупчэу N 18-м, ар къутырэу Гавердовскэм дэт. ЯтIо­нэрэ чIыпIэр фагъэшъошагъ лицееу N 34-м, ящэнэрэ хъугъэ Мые­къопэ гимназиеу N 5-р.

ХэушъхьафыкIыгъэу къыхагъэ­щыгъэх Спартакиадэм апэрэ чIыпIэр къыщыдэзыхыгъэ кIэлэеджа­кIохэм физическэ культурэмкIэ якIэлэегъаджэхэр ыкIи еджапIэхэм япащэхэр.