Зэнэкъокъум ишъолъыр едзыгъо изэфэхьысыжьхэр

«Студенческэ пащэр-2023-рэ» зыфиIорэ Урысые зэнэ­къокъум иапэрэ едзыгъо Адыгэ къэралыгъо университетым щеджэрэ Раиса Калачевам текIоныгъэр къыщыдихыгъ.

Апшъэрэ гъэсэныгъэ зы­щы­зэрагъэгъотырэ еджа­пIэу рес­публикэм итхэм ячIыпIэ проф­союз организациехэм ялIыкIо нэбгырибл зэнэкъокъум ишъо­лъыр едзыгъо хэлэ­жьагъэх. Адыгэ къэралыгъо университетым естествознаниемкIэ ифакультет ипрофсоюз бюро къэ­зыгъэлъэгъогъэ Раиса Ка­ла­чевам текIоныгъэр къыдихыгъ.

Зэнэкъокъум къыдилъы­тэрэ лъэныкъохэм ащыщыгъэх хэ­бзэ-унашъохэм афэгъэхьыгъэ ушэтынхэр, Урысые Федерацием ихэбзэгъэуцугъэхэм ахэпшIыкIыныр, гъэIорышIакIомэ язэдэгущыIэгъу-зэпэуцужьхэм уахэлэжьэныр. ЗэкIэмэ анахь дэ­гъоу ушэтынхэр зыкIугъэр Раиса Калачевар ары, зэнэкъокъум икъыкIэлъыкIорэ едзыгъо Адыге­ир ащ къыщигъэлъэгъощт.

«Студенческэ пащэр» зыфи­Iорэ Урысые зэнэ­къокъур 2003-рэ илъэсым къыщегъэжьагъэу зэхащэ. 2007-рэ илъэсым къыщегъэжьагъэу апэрэ едзыгъо­хэр шъолъырхэм ащырагъэкIокIых. Зэнэкъокъум пшъэрылъэу иIэр сэнаущыгъэ зыхэлъ ныбжьыкIэ­хэу тапэкIэ ныбжьыкIэ полити­кэм игъэпсын хэлэжьэн зылъэ­кIыщтхэр къыхэгъэщыгъэнхэр ары.