Дунэе форум щызэхащагъ

Я III-рэ Дунэе форумэу «Къыблэ Урысыемрэ Темыр Кавказымрэ ягъэсэныгъэ урысыбзэм чIыпIэу щиубытырэр» зыфиIорэр Адыгэ къэралыгъо университетым щы­рекIокIыгъ.

Aщ шIэныгъэлэжьхэу, кIэлэ­егъаджэхэу, студентхэу ыкIи аспирантхэу Белоруссием, Китай, Кореем ыкIи Урысыем ишъо­лъыр 17-мэ къарыкIыгъэхэр хэлэжьагъэх. Форумым къекIолIагъэхэр ономастикэм итеорие епхыгъэ непэрэ гумэкIыгъохэм атегущыIэщтых.

Форумым изэхэщакIо­хэр Адыгэ къэралыгъо универси­тетымрэ Дагъыстан къэралыгъо университетымрэ. Урысы­бзэмрэ литературэмрэ якIэлэ­егъа­джэхэм я Дунэе ассоциациерэ урысыбзэмрэ литературэмрэ якIэлэегъа­джэхэм я Урысые обществэрэ яIэпыIэгъух.

Форумым къыдыхэлъытагъэу конференциер ра­гъэкIокIыгъ, ар шъолъыр ономастикэу «Я II-рэ НэмытIэкъо егъэджэнхэр» зыфиIорэм фэгъэхьыгъ, гуманитар ушэтынхэмкIэ Адыгэ рес­публикэ ин­ститутэу КIэрэщэ Тембот ыцIэ зыхьырэм шIэ­ны­гъэ­хэмкIэ иIоф­шIэкIо шъхьа­Iэу ЕмыкI Нурджан итхы­лъэу ­«КъохьэпIэ Черкесием итарихъ топонимие» зыфиIорэм лъэтегъэуцо щыфашIыгъ. Джащ фэдэу шIэныгъэлэжь ныбжьыкIэ-хэм азыфагу щызэхащэгъэ зэнэкъокъум зэфэхьысыжьхэр фашIынхэу, урысыбзэр еджапIэм зэрэ­щарагъэхьырэм фэгъэ­хьыгъэ семинар зэхащагъ, сек­циехэм, зыщызэдэгущыIэжьыщтхэ площадкэ­хэм Iоф ашIагъ. Шъолъыр топонимикэм, лите­ратурнэ ономастикэм иIофы­гъохэм, фольклорнэ ономасти­кэу Урысыем и Къыблэ ыкIи Темыр Кавказым илъэпкъхэм яIэхэм форумым хэлажьэхэрэр атегущыIагъэх, зэхафы­гъэх. Социолингвистическэ лъапсэу непэрэ урысыбзэм фэхъугъэхэм ягугъу ашIыгъ.

Конференцием къыра­хьылIэрэ статьяхэмкIэ ыкIи анахь IофшIэгъэ дэ­гъухэмкIэ нэужым тхылъ зэхагъэуцощт ыкIи къы­дагъэкIыжьыщт.

Шъугу къэдгъэкIыжьын, мы зигугъу къэтшIыгъэ Iофыгъохэм Адыгэ къэралыгъо университетыр запылъыр илъэс тIокI хъугъэ. Апэрэ шIэныгъэ кон­ференциер профессорэу НэмытIэкъо Розэ игу­къэ­кIыкIэ зэхащэгъагъ. 1998-рэ илъэсым къыщыублагъэу илъэситIум зэ мыщ фэдэ Iофтхьабзэхэр АКъУ-м щырагъэкIокIых, нэужым ащ «НэмытIэкъом иегъэ­джэнхэр» фаусы­жьыгъ.

НэмытIэкъо Розэ Юсыф ыпхъур (1936 — 2016) филологие шIэны­гъэхэмкIэ доктор, АКъУ-м филологиемкIэ ифакультет урысыбзэмкIэ икафедрэ ипрофессорэу, Адыгэ Рес­публикэм ыкIи Пшызэ шъолъыр шIэныгъэхэмкIэ язаслуженнэ IофшIэкIо­шхоу, IофшIэгъэ 220-м ехъурэмэ яавторэу щы­тыгъ. Ащ игукъэкIыкIэ АКъУ-м шъолъыр оно­масти­кэм изэгъэшIэнкIэ Темыр Кавказым и Ко­ор­дина­ционнэ гупчэ щызэхащэгъагъ, шIэныгъэ конференциеу «Шъо­лъыр ономастикэм игумэкIы­гъохэр» щырагъэкIокIыхэу аублэ­гъагъ.

Адыгэ къэралыгъо университетым ипресс-къулыкъу