АмалыкIэу щыIэхэм ащыгъозэнхэу

Бизнес цIыкIур ыкIи гурытыр мылъку къэкIуапIэу къыхэзыхыгъэхэр непэ Мыекъуапэ щызэIукIагъэх.

Сурэтыр: А.Лаутеншлегер.

Урысыем ипредпринимательхэм я Мафэу непэ хагъэунэфыкIырэм ипэгъокIэу предпринимательхэм IэпыIэгъу ятыгъэнымкIэ АР-м и Гупчэ форумэу зэхищагъэм ахэр хэлэжьагъэх.

Сурэтыр: А.Лаутеншлегер.

«Время действовать» Iоф­тхьабзэм зэреджагъэхэр. Илъэс заулэ хъугъэу ащ тетэу бизнесыр езгъэжьэгъакIэхэм къащегъэжьагъэу, илъэсыбэ хъугъэу республикэм иэкономикэ зиу­шъомбгъуным зиIахь мымакIэу хэзылъхьэрэ предпринимательхэм анэсыжьэу Гупчэм зэIуегъакIэх.

Бизнесым пылъхэм анэмыкIэу форумым хэлэжьагъэх «Уры­сые экспорт Гупчэм», Къы­блэ ыкIи Темыр-Кавказ федеральнэ шъолъырхэм ягуп­чэхэу экспортым изегъэушъомбгъун фэгъэзагъэхэм, АР-м эко­номикэ хэхъоныгъэмкIэ ыкIи сатыумкIэ, финансхэмкIэ, мэкъумэщ хъызмэтымкIэ, IофшIэнымкIэ ыкIи социальнэ хэхъоныгъэмкIэ иминистерствэхэм, зекIонымкIэ ыкIи зыгъэпсэфыпIэхэмкIэ Комитетым, Адыгеим исатыу-промышленнэ Палатэ, фермерхэм я Союз ялIыкIохэр, предпринимательхэм яфитыныгъэхэр къэухъумэгъэнхэмкIэ Уполномоченнэр, нэмыкIхэр.

Сурэтыр: А.Лаутеншлегер.

— ХэбзэшIу хъугъэу илъэс къэс мы форумыр зэхэтэщэ нахь мышIэми, мыщ фэдэу бэу къеблэгъагъэу, нэ­мыкI шъолъыр­хэм къарыкIыгъэ хьакIэхэри къыхэлажьэхэу апэрэ зэрэкIорэр, — къыIуагъ АР-м ипредпринимательхэм Iэпы­Iэгъу ятыгъэнымкIэ и Гупчэ ипа­щэ игуадзэу, экспортымкIэ Гупчэм ипащэу Дидыхъу Алый. — Къэралыгъомрэ бизнесым пылъхэмрэ язэдэлэжьэныгъэ нахьыбэу шIуагъэ къытэу гъэпсыгъэныр ары пшъэрылъ шъхьаIэу мы Iофтхьабзэм иIэр. Предпринимателэу республикэм икъалэхэмрэ ирайонхэмрэ Iоф ащызышIэхэрэр къедгъэблэгъагъэх. Лъэпкъ проектэу «Бизнес цIыкIур ыкIи гурытыр, предпринимательхэр кIэщакIо зыфэ­хъухэрэр пхырыщыгъэныр» зыфиIорэм къыдыхэлъытагъэу непэ IэпыIэгъоу агъэфедэн алъэкIыщтхэр алъыдгъэIэсмэ тшIоигъу, яупчIэхэм яджэуапхэри агъотыщтых.

АР-м и Правительствэ и Тхьаматэу КIэрэщэ Анзаур фо­румым хэлажьэхэрэм шIуфэс тхылъ къафигъэхьыгъ. Адыгеим хэхъоныгъэу ышIырэм предпринимательхэм яIахьышхо зэрэ­хэлъыр, цIыфхэм IофшIэпIэ чIыпIэхэр ягъэгъотыгъэнымкIи яшIуагъэ къызэрэкIорэр, шIушIэ IэпыIэгъум, анахьэу хэушъхьафыкIыгъэ дзэ операцием хэла­жьэхэрэм афэгъэзагъэм, чанэу къызэрэхэлажьэхэрэр ащ къыщыхигъэщыгъ, гъэхъагъэхэр ашIызэ ябизнес лъагъэкIотэнэу къафэлъэIуагъ.

Пленарнэ зэхэсыгъомкIэ форумыр рагъэжьагъ. Адыгеим социальнэ ыкIи экономикэ хэхъоныгъэу ышIыгъэхэм, бизнесым ащ иIахьэу хэлъым, лъэпкъ проектхэм, къэралыгъо программэ зэфэшъхьафхэм къадыхэлъытагъэу агъэуцугъэ ыкIи агъэкIэжьыгъэ псэуалъэхэм нэIуасэ фэзышIыгъэхэ до­ку­ментальнэ фильмэмкIэ ар къы­зэIуахыгъ.

Нэужым къэгущыIагъэх бизнесымкIэ упчIэжьэгъоу, брендхэу «Кавказский долгожитель», «Добрый молочник», «Бабулины продукты», «Lavita» зыфиIохэрэр, консалтинговэ агентствэу «Touch and Help Busines» зыгъэпсыгъэхэу Хъо­псэрыкъо Мадина, «Урысые экспорт Гупчэм» илIыкIоу Наталья Минаевар.

Мыщ лъыпыдзагъэу секциехэм яIофшIэн рагъэжьагъ. Апэрэр, «Фундаментальная поддержка бизнеса в новых экономических реалиях» зыфиIорэр, зэхэзыщагъэр ыкIи зезыщагъэр АР-м предпринимательхэм IэпыIэгъу ятыгъэнымкIэ и Гупчэ ипащэу КIыкI Артур.

ЗекIоным фэгъэзагъэхэм апае Iоф зышIэгъэ секцием изэхэщэкIуагъ ыкIи зэрищагъ гъэпсэфыпIэ-IэзапIэу «Лэгъо­-накъэм» игъэIорышIакIоу Татьяна Мамонтовам.

Сурэтыр: А.Лаутеншлегер.

Экспортым изэхэщэн зыщытегущыIагъэхэ секцием фэгъэзэгъагъ экспортымкIэ Гупчэм ипащэу Дидыхъу Алый.

— «Мой бизнес» зыфиIорэ Гупчэу илъэс къэс мы Iофтхьабзэр зэхэзыщэрэм тыфэраз. Сыда пIомэ, мыщ предпринимательхэр зэфещэх, зэпхыныгъэ азыфагу илъынэу ешIы. Непэ республикэм иэкономикэ хэ­хъоныгъэхэр ышIынхэм ана­хьыбэу зиIахь хэлъыр предпринимательхэр, фермерхэр ары. Бизнесым пылъхэр, мэкъумэщ хъызмэтым щылажьэхэрэри зэрахэтхэу, ары неущырэ ма-
фэр зиер. Арышъ, къэралыгъо ыкIи шъолъыр IэпыIэгъоу къыз­IэкIагъэхьан алъэкIынэу щы­Iэхэм ахэр ащыгъэгъозэгъэнхэ фае. Мы Iофтхьабзэм ар егъэцакIэ, — къыIуагъ Адыгеим ифермерхэм я Союз ипащэу Дзэхъохъу Аслъан гущыIэгъу тызыфэхъум.

Ащ тызэрэщигъэгъозагъэмкIэ, мэкъумэщ хъызмэтыр ­мылъку къэкIуапIэу къыхэзыхыгъэхэм егъэжьапIэ афэхъунэу грантхэр ятыгъэнхэм фэгъэхьыгъэ программэу «Агростартап» зыфиIорэм мыгъэ нэбгырэ 53-рэ хэлажьи, 42-мэ ятхылъхэр пхырыкIыгъэх. ПстэумкIи сомэ миллион 94,4-рэ ахэм атыра­гощагъ. ГурытымкIэ лъытагъэу, зы нэбгырэм сомэ миллиони 2,7-рэ фэкIуагъэу мэхъу.

Джащ фэдэу унэгъо былы­мэхъо фермэ зыгъэпсыгъэхэм IэпыIэгъу ятыгъэным тегъэ­псы­хьэгъэ къэралыгъо программэм къыдыхэлъытагъэу ащ хэла­жьэхэрэм грантэу афэкIощтым пэIухьанэу сомэ миллион 99,4-рэ республикэм ыгъэнэфагъ. ЫпэкIэ фермерыр мыщ пхы­рыкIыным пае ахъщэу ищыкIагъэм ипроцент 40-р ежь IэкIэлъын фаеу щытыгъ. Джы къэралыгъо IэпыIэгъур нахь къыз­IэкIэгъэхьэгъошIу афэхъуным фэшI, ар процент 20-м нэсэу къырагъэIыхыгъ.

Форумым хэлэжьагъэхэм ащыщ къалэу Мыекъуапэ щы­псэоу, блэкIыгъэ 2022-рэ илъэ­сым грант къызэратыгъэ Алиса Нелюбинар. Ар предприниматель ныбжьыкI, бзылъфыгъэхэм апае чIэгъ-чIэлъхэр ыкIи унэм узэрисыщт щыгъынхэр едых. КъызэрэтиIуагъэмкIэ, «Мой биз­нес» зыфиIорэ Гупчэр грантхэм апае зэнэкъокъум хэлэжьэным ищыкIэгъэ тхылъхэм ягъэхьазырынкIэ, ибизнес лъигъэкIотэным ищыкIэгъэ интернет нэкIубгъом игъэпсынкIэ IэпыIэгъу къыфэ­хъугъ. Зэнэкъокъум пхырыкIи, иунэе Iоф ригъэжьэным пае сомэ мин 500 къыратыгъ.

— Мы Iофтхьабзэм нэIоса­кIэхэр щысшIыгъэх. ГущыIэм пае, интернетым сипродукцие щыIузгъэкIынымкIэ ащ ишIуагъэ къызэрэсэкIыщтым сицыхьэ телъ, — къыIуагъ ащ. — Джащ фэдэу сибизнес зезгъэушъомбгъуным пае згъэфедэн слъэ­кIынэу кIэу бэ щызэзгъэшIагъэр.

Секциехэм яIофшIэн заухым ыуж «Илъэсым иэкспортер» зыфиIорэ тыныр къизыхыгъэхэм аратыжьыгъ. Ащ лъэныкъуиплI иIагъ, Адыгеим ихъызмэтшIэпIи 8-мэ текIоныгъэр къыдахыгъ.

Промышленностым ылъэ­ныкъокIэ «Илъэсым иэкспортер» хъугъэ паркет къэзышIырэ хъыз­мэтшIапIэу «Мастер-класс» зы­фиIорэр, ипащэр Роман Фадеев.

Мэкъумэщ хъызмэтым ылъэ­ныкъокIэ «Илъэсым иэкспортер» цIэр къыхьыгъ Теуцожь Рэщыдэ зипэщэ кооперативэу «Хатукайский» зыфиIорэм.

Технологие пэрытхэм ягъэфедэн ылъэныкъокIэ апэрэ чIыпIэр ыубытыгъ эфирнэ дагъэм ишIын пылъ хъызмэтшIапIэу «Элкор-М» зыфиIорэм.

«Лидер географии продаж» зыфиIорэ лъэныкъомкIэ «Илъэ­сым иэкспортер» хъугъэ натрыфым гъомылапхъэхэр хэзышIыкIырэ хъызмэтшIапIэу «Краснодарагроальянсыр».

ХЪУТ Нэфсэт.
Сурэтхэр: А.Лаутеншлегер.