Чанэу Iоф ашIэ

Республикэм и Пра­вительствэ зычIэт унэм Фондэу «ЗэкIэ ТекIоныгъэм пай» зыфиIорэр зызэхащагъэм и Мафэ фэ­гъэхьыгъэ Iофтхьабзэ щыкIуагъ. Фон­дым иIофшIэн зиIахьышхо хэзышIыхьагъэхэм ащ щафэгу­шIуагъэх.

ЗэIукIэгъум хэлажьэхэрэм шIуфэс къарихызэ федеральнэ инспектор шъхьаIэу Сергей Дрокиным къыIуагъ Фондым хэтхэм чанэу ыкIи шIуагъэ къы­тэу Iоф зэрашIэрэм пае зэ­рафэразэр. Народнэ фронтым ипроектэу «ЗэкIэ ТекIоныгъэм пай» зыфиIорэм Урысыем ипэ­рыт кIуачIэхэр зэрипхыгъэх, хэушъхьафыкIыгъэ дзэ операцием хэлэжьэрэ къулыкъушIэхэм ыкIи Донбасс щыпсэухэрэм IэпыIэгъушхо ятыгъэным иамал ащ къытыгъ.

«Мы лъэныкъомкIэ респуб­ликэм Iофтхьабзэу щызэрахьагъэхэм Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат ренэу ынаIэ атыригъэтыгъ. Мызэу, мытIоу республикэм ипащэ тигъусэу е ежь пшъэрылъ зэрафишIыгъэм тетэу дзэ частым тыкIощтыгъ, мобилизацием къыхиубытагъэ­хэм яухьазырын зэрэкIорэм зы­щыдгъэгъуазэщтыгъ. Пшъэ­рылъхэм ягъэцэкIэнкIэ ыкIи ахэм ящыкIагъэхэмкIэ шIэгъэн фаехэр итхъухьэщтыгъэх», — къыIуагъ Сергей Дрокиным.

ГъэцэкIэкIо хабзэм икъулыкъухэу, муниципалитетхэм япа­щэхэу ыкIи депутатхэу дзэ­къулыкъушIэхэм яунагъохэм IэпыIэгъу язытыхэрэм Iофэу ашIагъэр шъхьафэу къыхагъэщыгъ. Анахьэу зыфэразэхэу зигугъу ашIыгъэхэр республикэм ибизнес-сообщесвэ илIыкIохэу зыкъэухъумэжьыгъэнымкIэ псэуалъэхэм яшIын пэIу­хьащт псэолъапхъэхэр аIэкIэ­гъэхьэгъэнхэм анахь чанэу хэ­лэжьагъэхэр ары.

Фондэу «ЗэкIэ ТекIоныгъэм пай» зыфиIорэм ишъолъыр ­къутамэ иIофшIэн илъэныкъохэм афэгъэхьыгъэу къаIотагъ АР-м и ЛIышъхьэрэ АР-м иминистрэхэм я Кабинетрэ я Администрацие ипащэу Владимир Свеженецрэ Народнэ фронтым ишъолъыр штаб ипащэу Юрий Гороховымрэ.

ГущыIэм пае, ахэм къыха­гъэщыгъ илъэсэу икIыгъэм хэушъхьафыкIыгъэ дзэ операцием ифэныкъоныгъэхэм апае Адыгеим шIушIэ хьылъэ тонн 50-м ехъу зэрэщызэрагъэуIу­гъагъэр ыкIи автомобилэу «Ни­вэр» зэраратыгъагъэр. Ащ нэмыкIэу сомэ миллиони 8-м ехъу къаугъоигъагъ, ащ щыщэу миллиони 7-р республикэ шIушIэ марафоным къыщаугъоигъэр ары. Ахъщэм ызыныкъом нахьыбэр дзэ-техникэ оборудованием ыкIи Хъ. Андырхъуаем ыцIэкIэ щыт я 3-рэ артиллерийскэ дивизионэу Адыгеим икIыгъэхэм къулыкъур зыщахьырэм хэтхэм ящыкIэгъэщт шъуашэхэм апэ­Iуагъэхьагъ.

Ащ нэмыкIэу къызэрэхагъэщыгъэмкIэ, хэушъхьафыкIыгъэ дзэ операцием хэлажьэхэрэм афагъэхьыгъэ посылкэхэмкIэ яшIуагъэ къэкIуагъ республикэм икIэлэцIыкIу IыгъыпIэхэмрэ иеджапIэхэмрэ. Ны-тыхэм, кIэлэегъаджэхэм пкъыгъо зэ­фэшъхьафхэу ахэм къашъхьапэщтхэр къахьыщтыгъэх, кIэлэцIыкIухэм дзэкъулыкъушIэхэм письмэхэр афатхыщтыгъэх, хэгъэгум иухъумакIохэм текIоныгъэр псынкIэу къыдахынэу афэлъаIощтыгъэх.

Iофтхьабзэм икIэухым Сергей Дрокиным Фондэу «ЗэкIэ Те­кIоныгъэм пай» зыфиIорэм изэхэщэн анахьэу зиIахьышхо хэзышIыхьэгъэ IофышIэ купхэм Народнэ фронтым ирэзэныгъэ тхылъхэр аритыжьыгъэх. ХьыкумышI приставхэм, Росреест­рэм, Роспотребнадзорым я ГъэIорышIапIэхэу АР-м щыIэхэм яIофышIэхэр хагъэунэфыкIыгъэх.

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат ыцIэкIэ федеральнэ инспектор шъхьаIэу Сергей Дрокиным Фондэу «Зэ­кIэ ТекIоныгъэм пай» зыфиIо­рэм иIофшIэн зиIахьышIу хэзышIыхьэгъэ пстэуми зэрафэразэр джыри зэ къыIуагъ.

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэ ипресс-къулыкъу