«Урысыем иунагъу»

Политическэ партиеу «Единэ Россием» зэнэкъокъоу «Урысыем иунагъу» зыфиIорэм хэлэжьэнхэу шIоигъоныгъэ зиIэ пстэур къырегъэблагъэ.

Ар партием ипроектэу «Унэгъо пыт» зыфиIорэм къыдыхэлъытагъэу, Президент грантхэм я Фонд иIэпыIэгъукIэ зэхащэ. Сабыибэ зэрыс унагъоу гупсэфыныгъэ зэрылъхэр гъэунэфыгъэнхэр ыкIи кIэгъэгушIугъэнхэр ары проектым ипшъэрылъ шъхьаIэр.

Онлайн шIыкIэм тетэу зэхэщагъэхэу уцугъуиплI ащ иI. Апэрэр «Сиунагъо итарихъ» зыфиIорэр ары, ятIонэрэр «Унэгъо насыпышIом ишъэфхэр», ящэнэрэр «НыбжьыкIэхэм упчIэжьэгъу тафэхъу», яплIэнэрэ едзыгъор «Сиунагъо дэзгъэкIогъэ мафэр». «КIэлэцIыкIугъо насыпышIогъу», «Унэгъо бэгъашIэхэр», «Унагъом ышъхьэ Хэгъэгум иухъумакIу», «Донбасс иунагъо – Урысыем иунагъу» зыфиIорэ лъэны­къохэмкIэ едзыгъо пэпчъ унэгъуищ къыхахыщт.

Апэрэ едзыгъом хэлажьэмэ зышIоигъохэм проектым иинтернет нэкIубгъоу «премия-семья.рф» зыфиIорэм зыщагъэунэфынышъ, яунагъохэм афэгъэхьыгъэ тхыгъэхэр къагъэхьынхэ фае.

Адресыр: premia.semya.rossii@mail.ru. ЛъэкъуацIэр, цIэр, ятэ ыцIэ, зыщыпсэурэ шъолъырыр итхэгъэн фае.

IофшIагъэхэр видеоролик е лъэтегъэуцо шIыкIэм тетэу гъэпсыгъэхэми, эссе фэдэу тхыгъэхэми хъущт.

Зэнэкъокъум ишапхъэхэм партием иинтернет нэкIубгъо защыбгъэгъозэн плъэкIыщт.

Урысые политическэ партиеу «Единэ Россием» и Адыгэ шъолъыр къутамэ зэнэкъокъум шъухэлэжьэнэу шъурегъэблагъэ, текIоныгъэр къыщыдэшъухынэу къышъуфэлъаIо!