ТыфэгушIо!

Лъытэныгъэ зыфэтшIырэ тиIофшIэгъоу Iэшъынэ Аслъан Къахьидэ ыкъом къызыхъугъэ мафэмкIэ тыгу къыддеIэу тыфэгушIо!

Аслъан илъэс пчъагъэ хъугъэу сурэттех сэнэхьатым фэшъыпкъэу, ищытхъу аригъаIозэ гъэзетым щэлажьэ. Зыфэ­гъэзэгъэ лъэныкъом хэшIыкI фыриI, цIыфыгъэ, адыгагъэ хэлъ, иIофшIэгъухэм лъытэныгъэ фашIы.

Псауныгъэ пытэ иIэу, зыхэтхэм агъэ­лъапIэу, иIофшIэн гухахъо хигъуатэу джыри илъэсыбэрэ лъэпкъ гъэзетым фэлэжьэн амал иIэнэу тыфэлъаIо.
«Адыгэ макъэм» иIофышIэхэр.