Пхъашэу агъэпщынэщтых

ЩынэгъончъэнымкIэ федеральнэ къулыкъум и ГъэIорышIапIэу АР-м щыIэм цIыфхэм макъэ арегъэIу бзэджэшIэ куп зэхэзыщэхэрэм е ащ хэлажьэхэрэм уголовнэ Iоф зэрэрагъэхьыщтымкIэ.

Санкцием къызэригъэнафэ­рэмкIэ, мыщ фэдэ бзэджэшIагъэ зезыхьагъэхэр опсэуфэхэ хьа­псым чIэсыщтых.
БзэджэшIэ сообществэ (бзэ­джэшIэ организацие) зэхэзыщагъэхэр е ахэм ахэлажьэхэрэр къызэрэбгурыIощтыр куп зэ­хэт­хэм хэушъхьафыкIыгъэ мурад яIэу бэ хъурэ ахъщэр ыкIи мылъкур къызIэкIагъэхьанымкIэ бзэ­джэшIэгъэ хьылъэ ыкIи хьы­лъэ дэдэхэр зэрэзэрахьэхэрэр ары.
Структурэ гъэнэфагъэ иIэу сообществэр гъэпсыгъэныр къы­зэрэбгурыIощтыр: гущыIэм пае, бзэджэшIагъэ зэрахьанэу план гъэуцугъэным ыкIи ащ икъы­чIэгъэщын пэшIуекIогъэныр; сообществэм инэмыкI купхэм зэгурыIоныгъэ яIэным фэIоры­шIэныр; хэбзэухъумэкIо къулыкъум, къэралыгъо ыкIи муниципальнэ къулыкъухэм яIофышIэ­хэу къолъхьэ тын-Iыхыным хэщагъэхэм зэпхыныгъэ адыря­Iэныр.
БзэджэшIэ купхэм язэхэща­кIохэм, ахэм япащэхэм ыкIи нэмыкI зэ­хэщэкIо купхэм ялIыкIохэм пшъэ­дэ­кIыжь арагъэ­хьыщт. зэхэщакIо­хэр, пащэхэр, нэмыкI зэхэщэкIо купхэм ялIыкIохэу бзэджэшIэ иерархием апшъэрэ чIыпIэ щызымыIыгъхэр агъэпщынэщтых.
Структурнэ подразделением хэтхэр, бзэджэшIэ сообществэм хэлажьэхэу ыкIи ащ хэт­хэзэ мамыр цIыфхэм е организациехэм атебэнэн мурад яIэу уIэшыгъэ бзэджэшIэ куп зэхэзыщагъэхэр УФ-м и Уголовнэ кодекс истатья къызэ­ригъэнафэу пхъашэу агъэпщы­нэщтых.
ЩынэгъончъэнымкIэ федеральнэ къулыкъум и ГъэIорышIапIэу АР-м  щыIэм ипресс-къулыкъу.