Къалэм ыпс

Непэ зэрэдунаеу паркхэм я Мафэ щыхагъэунэфыкIыгъ. Тэри Мыекъуапэ изыгъэпсэфыпIэ шъхьаIэу сыд фэдэрэ лъэхъани ащ ыпсэу щытым тыщыIагъ, ащ ипащэу Дэхъумэ Батырбый Борис ыкъом аужырэ лъэхъаным ар зэрагъэкIэжьырэр, Iофыгъо инэу щызэшIуахыгъэхэр, тапэкIэ зылъыIэсыщтхэр къедгъэIотагъэх.

— Урысыем и Къыблэ щыIэхэм анахь уцышъоу ыкIи анахь дахэу алъытэхэрэм ти­парк ащыщ. Джыри нахь зэтебгъэпсыхьанэу, цIыкIуи ини кIуапIэ афэхъуным уишъыпкъэу узэрэдэлажьэрэр тэшIэ. Паркым нахьышIум ылъэныкъокIэ зызэрэзэблихъурэр хэти непэ инэрылъэгъу. Мы лъэхъаным шъуиIофхэр зэ­рэ­лъыкIуатэхэрэр къытфэпIотагъэмэ дэгъугъэ.

— Паркым идэхьагъу дэжь щытыгъэ чъыгыжъхэр рядгъэупкIыхи, кIэхэр дгъэтIысхьагъэх. Театрэмрэ паркымрэ азыфагу дэтыгъэ чэу шIыхьагъэр Iутхыжьыгъ. Паркым къыщыкIырэ пстэуми псыр зэрагъотынэу псырыкIопIэ системэ чIычIэгъым щызэбгырытщыгъ.

ПлиткэкIэ пкIэгъэ лъэсрыкIо гъогухэм якIыхьагъэ хэдгъэ­хъуагъ, ахэм тетIысхьапIэхэр ащыдгъэуцугъэх. Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат къытфишIыгъэ унашъом тетэу ахэм япчъагъэ джыри хэдгъэ­хъощт.

Паркым къыщынэфырэ остыгъэхэр зэкIэ зэблэтхъугъэх, ахэр 400 фэдиз мэхъух, видеолъыплъэныр дгъэпсыгъ. Псыхъоу Шъхьэгуащэ инэпкъхэр къэп­шIэжьыщтхэп, километри 2,5-рэ фэдиз икIэрыкIэу агъэпытагъ. БгъуитIуми лъэсрыкIо гъогухэр ащагъэпсыгъэх, тетIысхьапIэхэр ащагъэуцугъэх. Нэпкъым зыплъы­хьэпIэ чIыпIэхэр щашIыгъэх, ахэм джыри ахэдгъэхъощт.

— Батырбый, паркым дэт аттракционхэр зэблэхъугъэным иIофыгъо къэуцурэба?

— Ащ тегъэгумэкIы ыкIи тыдэмылажьэу щытэп. Илъэс зытIукIэ аттракционыкIэхэр къэт­щэфынхэу тэгугъэ. ТиIэпы­Iэгъухэр Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Муратрэ Мыекъопэ къэлэ администрацием ипащэхэмрэ. Ахэм лъэшэу яшIуагъэ къытагъэкIы.

— Урамэу Гагариным ыцIэ зыхьырэм ылъэныкъокIэ щагъэпсыгъэ аллеем паркыр къыгъэдэхагъ. ЯтIонэрэ дэхьапIэу ащ къыпэблагъэм фэ­гъэзэгъэ чIыгум псэолъакIэ-
хэр тырашIыхьащтха?

— Шахмат зыщешIэхэрэ ыкIи зэнэкъокъухэр зыщызэхащэхэрэ унэр агъэкIэжьынэу щыт. Ащ ыкIыбкIэ дэт чъыг лъэгэшхохэм къатырэ жьаум гъэмафэрэ зыщыбгъэпсэфыныр тхъагъо. Те­тIысхьэпIэ заулэ щыдгъэуцумэ, зыныбжь хэкIотагъэхэм лъэшэу къашъхьапэщт.

— Аужырэ илъэсхэм бассейным Iоф зэримышIэжьырэр къэлэдэсхэм агу къео. Сыдигъуа псыр къызырагъэ­хъожьыщтыр, ар къызызэIуа­хыжьыщтыр?

— Ар Iофыгъо инэу тапэ илъ. Бассейныр зэрэщытэу зэпкъырахыжьынышъ, икIэрыкIэу агъэ­псыжьынэу ары зэрэщытыр. Пащэхэри ащ пылъых, IэпыIэгъум тежэ.

— Батырбый, паркым иIофыгъохэр нахь зэрэкIэкIынхэу къызIэкIэбгъахьэ пшIоигъохэр сыда?

— Ар сыдигъуи гъэкъэбзэ­гъэным фэшI ГАЗель, мотороллер, шIоир зыугъоирэ пкъыгъор, лъэныкъуабэм афытегъэпсы­хьэгъэ трактор тищыкIагъэх. Тэр-тэрэу паркым дэт псэуа­лъэхэр дгъэкIэжьыгъэх. «Кривое зеркало» зыфиIорэ унэр шIэхэу къызэIутхыжьыщт, апчхэр къэтщэфыгъахэх.

— Паркхэм я Мафэ фэгъэ­хьыгъэу уиIофшIэгъухэм сыда япIомэ пшIоигъор?

— Нэбгырэ 70-рэ фэдиз тэхъу. Сафэразэу зэкIэми са­фэгушIо. ТызэгурыIоу тызэхэт, тызэдэлажьэ, зэкIэми тхьа­шъуегъэпсэу ясэIо.

ДэгущыIагъэр Шъаукъо Аслъангуащ.
Сурэтхэр: А. Балабась.