Къалмыкъхэр ихьэкIагъэх

Мыекъопэ къэралыгъо технологическэ университетым иректорэу Къуижъ Саидэ Къалмыкъ къэралыгъо университетэу Городовиковым ыцIэ зыхьырэм иректор, ипроректорхэм ыкIи идеканхэм аIукIагъ. Гъэсэныгъэм, шIэныгъэм ыкIи студентхэм япIуныгъэ япхыгъэ гумэкIыгъоу апшъэрэ еджапIэмэ яIэхэм ахэр атегущыIагъэх.

2023-рэ илъэсым университетитIуми дзэ егъэджэн гупчэхэр къызэIуахынхэу загъэхьазыры. А темэри зэIукIэгъум къыщаIэтыгъ. Гъэсэныгъэ программэхэр зэрагъэцакIэхэрэм, студентхэмрэ кIэлэегъаджэхэмрэ яакадемическэ псынкIагъэ зыфэдэм джащ фэдэу ягугъу ашIыгъ.

ЛIыкIо купым зэригъэлъэгъугъ аккредитационнэ-симуляционнэ гупчэу Мыекъопэ къэралыгъо технологическэ университетым иIэр, Iэмэ-псымэу ащ чIэтхэр, ахэм яшIуагъэкIэ медицинэ институтым щеджэхэрэм зызэрагъасэрэр. МКъТУ-м изакъоп нэмыкI апшъэрэ еджапIэхэу медицинэм фэгъэзагъэхэм, колледжхэм къачIатIупщыгъэхэм мыщ апэрэ аккредитациер щакIу. Апэрэ медицинэ IэпыIэгъур цIыфым зэребгъэкIыщт шIыкIэр мы чIыпIэм щызэбгъэшIэным фытегъэпсыхьэгъэ тренажерхэмрэ симуляторхэмрэ чIэтых.

Сэнэхьатэу «фармациемкIэ» Къалмыкъ къэралыгъо университетым къычIитIупщыхэрэм апэрэ аккредитациер Мыекъопэ къэралыгъо технологическэ университетым щарагъэкIузэ ашIыным епхыгъэ Iофыгъохэми зэIукIагъэхэр атегущыIагъэх.

МКъТУ-р зыгъэпсыгъэу ыкIи иапэрэ ректорэу, социологие шIэныгъэхэмкIэ докторэу, профессорэу, Урысыем шIэныгъэмкIэ и Академие иакадемикэу ТхьакIущынэ Аслъан ыцIэкIэ щыт музеир хьакIэмэ зэрагъэлъэгъугъ. Университетым ипрезидент ежь- ежьырэу апшъэрэ еджапIэм итарихъ къалмыкъмэ къафиIотагъ.

Къалмыкъ къэралыгъо университетым илIыкIохэр Адыгеим къызэрэкIуагъэхэм зэфэхьысыжьэу фэхъу­гъэр университетитIур лъэныкъо пстэумкIи зэдэлэжьэнхэу зэрэрахъухьагъэр ары.