Зэрарыр къалъытэ

ЖъоныгъуакIэм и 23-м Адыгеим ошъушхо къызэрэще­хыгъэм къыхэкIэу Мыекъопэ районым ит псэупIэхэу Шэнтыкъо, Цветочнэм, Подгорнэм ыкIи Тимирязевам адэт унэе псэупIэхэу нэбгырэ 30 фэдиз зэрысхэм иягъэ аригъэкIыгъ.

АР-м граждан зыкъэу­хъумэжьынымкIэ ыкIи ошIэ­-дэмышIэ IофхэмкIэ и Комитет къызэрэщаIуа­гъэмкIэ, ошъушхоу къехыгъэм къыхэкIэу Мыекъопэ районым щыпсэурэ зы нэбгырэм шъобжхэр теща­гъэхэ хъугъэ, автомобили­тIу ыгъэфыкъуагъ. Мэкъу­мэщ лэжьыгъэхэми иягъэ аригъэкIыгъ, ар зэрэхъурэ гектар пчъагъэр джырэ уахътэм агъэунэфы. Нэ­бгырэ 30 зыщыпсэурэ (8-р кIэлэцIыкIух) уни 8-мэ щыIэкIэ амалэу яIэр зэщыкъуагъэ хъугъэ.

Мыщ ыпэкIэ синоптик­хэм къатыгъэу щытыгъ ом изытет къызэрэзэIыхьащтыр, миллиметрэ 20 иинагъэу ошъу къехын зэрилъэкIыщтыр.

Нахьыбэу ошъум зиягъэ ригъэкIыгъэр Тимирязевскэ къоджэ псэупIэр ары. Къоджэдэсхэм мылъку чIэнагъэу аригъэшIыгъэр къалъытэ.

Адыгеим игидрометеогупчэ къызэритыгъэмкIэ, жъоныгъуакIэм и 24 — 25-м ошъу хэтэу ощхышхо къещхыщт, жьыбгъэр лъэ­шэу къепщэщт.

Непи республикэм икъэлэ шъхьаIэрэ Мые­къопэ районымрэ ошъу къащехыгъ. Ыгъэфыкъуагъэ щыIэмэ шъущыдгъэ­гъозэщт.