ЖъоныгъуакIэм и 24-р — славян тхыбзэмрэ культурэмрэ я Маф

Адыгэ Республикэм щыпсэухэу лъытэныгъэ зыфэтшIыхэрэр!

ТичIыпIэгъу лъапIэхэр!

Славян тхыбзэмрэ культурэмрэ я Мафэ фэшI тышъуфэгушIо!

А мафэм къеушыхьаты Урысыем итарихъ, славян лъэпкъхэм якультурэ икъэкIуапIэхэм лъытэныгъэ зэрафэтшIырэр. ЛIэшIэгъу пчъагъэхэм къакIоцI тхыбзэр культурэм хэхъоныгъэ ышIынымкIэ, шIэныгъэхэр къыт­кIэхъухьэхэрэм аIэкIэдгъэхьанхэмкIэ мэхьанэшхо зиIэ лъэныкъоу щытыгъ.

Мы мэфэкI мафэр хэдгъэунэфыкIызэ, Урысые къэ­ралыгъом итарихърэ икультурэрэ мэхьанэшхо зэряIэр джыри зэ къыхэтэгъэщы. Урысые обществэм ихэхъо­ныгъэкIэ, цIыфхэм язэхэшIыкIыныгъэ нахь зыкъыIэтынымкIэ, гушъхьэлэжь баиныгъэхэм нахь ахэхъонымкIэ ар амалышIоу щыт.

Адыгэ Республикэм цIыф лъэпкъ зэфэшъхьафи 100-м ехъумэ ялIыкIохэр щэпсэух, ахэм зэгурыIоныгъэрэ мамырныгъэрэ азыфагу илъ, лъэпкъхэр зэрэзэгурыIохэрэ ыкIи зэрэзэлъыIэсхэрэ бзэу урысыбзэр щыт. Республикэм исхэм язэгурыIоныгъэ гъэпытэ­гъэ­нымкIэ урысыбзэр мэхьанэшхо зиIэ лъэныкъоу щыт.

Мы мэфэкIым тапэкIи урысыбзэм лъытэныгъэу фэтшIырэр нахь ерэгъэпыт, хэгъэгум ишIогъэ анахь инхэм ащыщым къыткIэхъухьэхэрэр хэщэгъэнхэмкIэ къэкIопIэшIу орэхъу!

ТичIыпIэгъу лъапIэхэр, зэкIэми тышъуфэлъаIо, псау­ныгъэ пытэ, насып, щыIэкIэшIу шъуиIэнэу, Адыгеимрэ Урысыемрэ яфедэ зыхэлъ IофтхьэбзэшIухэм гъэхъагъэхэр ащышъушIынхэу шъуфэтэIо!

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу, Урысые политическэ партиеу «Единэ Россием» и Адыгэ шъолъыр къутамэ и Секретарэу КъумпIыл Мурат

Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо Совет -— Хасэм и Тхьаматэу Владимир Нарожнэр