Гухахъо хегъуатэ

Урысыем гъогурыкIоныр щынэгъончъэнымкIэ изытет иIофыгъо къэ­ра­лыгъом ынаIэ лъэшэу зытыригъэтырэ лъэныкъохэм ащыщ. АщкIэ Къэралыгъо автоинспекцием пропагандэмкIэ къулыкъур илъэныкъо шъхьаIэу щыт.

Сыда пIомэ шъолъырым щы­хъурэ гъогу хъугъэ-шIагъэхэм язытет угъоигъэныр ыкIи зэфэ­хьысыжь къэбар шIыгъэныр мы къулыкъум егъэцакIэ. МэфэкIым ипэгъокIэу пропагандэмкIэ отделым ыкIи ежь иIофшIэн фэгъэхьыгъэу гущыIэгъу тыфэ­хъугъ республикэм ипропагандист шъхьаIэу, полицием иподполковникэу Бзэджэжъыкъо Мурат.

Непэ мы къулыкъур Къэралыгъо автоинспекцием чIыпIэ гъэнэфагъэ щыриIэу иподразделениехэм ахэхьэ ыкIи гъогурыкIоныр щынэгъончъэнымкIэ зэхэщэн, пропагандэ Iофхэм афэгъэзэгъэ отдел. Илъэс 21-рэ хъугъэ Мурат мыщ пэщэныгъэ зыдызэрихьэрэр. Мыекъопэ гу­рыт еджапIэу N 2-р, автотранспорт техникумыр дэгъу дэдэу къызеуххэм, дзэ къулыкъум кIуагъэ. Ащ къызекIыжьым заочнэ шIыкIэм тетэу еджэныр мэкъумэщ институтэу Краснодар дэтым (джы аграрнэ университет зэрыкIорэр) щылъыпидзагъ. Еджэзэ Правительствэм игараж Iухьагъ. ТIэкIурэ ащ Iутыгъэу, хэгъэгу кIоцI IофхэмкIэ къулыкъухэм ахэхьанэу рихъухьагъ. 1995-рэ илъэсым хэушъхьафыкIыгъэ взводым инспекторэу IофшIэныр щыригъэжьэгъагъ. ГъэIорышIапIэм къащэжьи инспектор шъхьаIэу тIэкIурэ Iоф ышIагъэу, пропагандэм икъэбар-зэхэфын подразделение ипащэу 2002-рэ илъэсым агъэ­нэфагъ ыкIи непэ къызнэсы-­
гъэм а IэнатIэр егъэцакIэ.

— Непи, сыдигъуи тиотдел иIофышIэхэм пшъэрылъ шъхьаIэу яIэхэр зэхъокIыгъэхэп, — къеIуатэ Бзэджэжъыкъо Мурат. — Ахэр республикэм ишъолъыр щыхъурэ гъогу хъугъэ-шIагъэхэм язытет угъоигъэ­ныр ыкIи зэфэхьысыжь къэбар шIыгъэныр, гъогум ыкIи урамхэм щынэгъончъэу цIыфхэр зэра­щызекIощтхэ шIыкIэхэр алъы­гъэIэсыгъэнхэмкIэ социальнэ- профилактикэ ыкIи пIуныгъэ-­
пропагандэ Iофтхьабзэхэр зэ­хэщэгъэнхэр, къэбарлъыгъэIэс амалхэм чанэу Iоф адэшIэгъэныр.

А пшъэрылъхэр щытхъу хэлъэу илъэс зэкIэлъыкIохэм Мурат егъэцакIэх. Адыгеим и Къэралы­гъо автоинспекцие зэ­хищэрэ Iофтхьабзэхэм ащыщхэр жэбзэ байкIэ, зэгъэфагъэу зэрещэх. ИIофшIэн ыгу зэрэри­хьырэр къы­хэщэу игугъу къытфишIыгъ.

— Апэ зесэгъэжьакIэм къин къысщыхъущтыгъ, сыда пIомэ зэхэфыным нахь сыфэгъэза-гъэу щытыгъ, — къеIуатэ Бзэ­джэжъыкъо Мурат. — Про­пагандэр ащ дэжьым Лариса Евенкэм ыпшъэ илъыгъ. Ащ иIэпэIэсэныгъэ сыкIырыплъызэ зэрэсфэлъэкIэу сIэ къизгъэ­хьагъ. Зы мэфэ закъуи къыхэсхыгъэ сэнэхьатым сырыкIэ­гъожьыгъэп, ары пакIошъ, гу­ха­хъо хэзгъуатэу ар сэгъэцакIэ. КIэлэцIыкIухэр сигъусэхэу гъогурыкIоныр щынэгъончъэным фэIорышIэрэ зэнэкъокъу зэфэшъхьафхэм тахэлэжьэнэу шъо­лъырыбэхэм сащыIагъ. Къыхэзгъэщымэ сшIоигъу, тиныбжьыкIэ цIыкIухэм гъэхъэгъэшIухэр зэрашIыхэрэр, хагъэунэфыкIырэ чIыпIэхэр къызэрахьыхэрэр. Ахэм анэгу чэфыгъоу къычIэщырэм уимыгъэгушхон плъэ­кIырэп. Джащ къеушыхьаты тиIофшIэн мэхьанэшхо зэриIэр.

Отделым иIофшIэн къыфэдгъэзэжьымэ, ар зэрэзэхащэщтым ишIыкIакIэхэр илъэс зэ­кIэлъыкIохэм къыфагъотых. Ахэр зэрэлъагъэкIотэщтхэм тинепэрэ инспекторхэр ыуж итых, ащ дакIоу ежьхэми кIэу къаугупшысырэр макIэп, джырэ амалы­шIухэр къызфагъэфедэх.

АР-м хэгъэгу кIоцI IофхэмкIэ и Министерствэ гъогурыкIоныр щынэгъончъэнымкIэ и Къэралыгъо инспекцие и ГъэIорышIапIэ ичIыпIэ подразделении 7-мэ къулыкъушIэ зырыз ащыI. ПропагандэмкIэ отделым нэбгырищмэ Iоф щашIэ: Лъащэкъо Зар, ЖэнэлI Сусан, Инна Москаленкэр. Мыхэм япшъэрылъыр гъогу-транспорт хъугъэ-шIагъэ­хэр дэгъэзыжьыгъэнхэм, нахь макIэ шIыгъэнхэм Iоф дэшIэ­гъэныр ары. АщкIэ мэхьанэ зиIэр шъолъырым щыпсэухэрэр пэшIорыгъэшъ Iофтхьабзэхэм нахьыбэрэ къахэгъэлэжьэгъэнхэр ары. АналитикэмкIэ отделым Тазэ Сурэт, Хъуажъ Ас­лъан, Алексей Лагутиныр ыкIи Хьатхъохъу Риммэ щыIэх.

КъулыкъушIэхэм къэралыгъо хабзэм иорганхэм, общественнэ организациехэм, дин объеди­нениехэм, нахьыжъхэм, зэлъа­шIэрэ цIыфхэм, спортсменхэм, нэмыкIхэм зэпхыныгъэ пытэ адыряIэу яIофшIэн зэхащэ. Лъэпкъ проектэу «Щынэгъон­чъэхэр ыкIи шэпхъэшIухэм ади­штэрэ гъогухэр», федеральнэ программэу «ГъогурыкIоныр щынэгъончъэныр» зыфиIохэрэм къадыхэлъытагъэу ны-тыхэм, кIэлэцIыкIухэм афытегъэпсы­хьэгъэ гъэсэныгъэ тедзэм и Гупчэ щызэхэщэгъэ «Щынэ­гъон­чъэным илабораторие» ягъу-сэу Iофтхьэбзэ зэфэшъхьафхэр пхы­ращых. Ахэм ащыщ бэмэ агу рихьырэ «Островок без­опасности» зыфиIорэр. КIэгъэ­гушIуныр сыдигъуи щыIагъ, зэ­нэкъокъухэм ахэлэжьэрэ кIэ­лэцIыкIухэм шIухьафтын гъэнэфагъэхэр афашIых.

ТизэдэгущыIэгъу икIэухым Бзэджэжъыкъо Мурат ясэнэхьат епхыгъэ мэфэкIымкIэ иIофшIэгъухэм игуапэу зэрафэгушIорэр къыхигъэщыгъ. ЯIофшIэн гухахъо хагъуатэу, гъэхъагъэхэр щашIынхэу афэлъэIуагъ.

Iэшъынэ Сусан.