Адыгеим къэкIощт

Урысыем, Адыгеим, Къэбэртэе-Бэлъкъарым ыкIи Къэрэ­щэе-Щэр­джэ­сым янароднэ артистэу, зэлъашIэрэ адыгэ орэдыIоу Тутэ Заур июбилей концерт жъоныгъуакIэм и 28-м, пчыхьэм сыхьатыр 7-м АР-м и Къэралыгъо филармоние щыкIощт.

Пстэуми шIу алъэгъурэ артистым къыIорэ орэдхэр Урысыем иэстраднэ искусствэ идышъэ кIэн хэхьагъэх. «Вечная весна», «Ладонь для птиц», «Оз Мурат», «Си Фатима» ыкIи нэмыкIхэр ныбжьым емылъытыгъэу цIыфхэм агу рехьы, гум къенэх.

УФ-м ыкIи Абхъаз Рес­публикэм язаслуженнэ, Адыгэ Республикэм инароднэ артисткэу Нэхэе Тэмари концертым хэлэжьэщт. Хэгъэгум икультурэ ыкIи иобщественнэ щыIэкIэ-псэукIэ зиIахьы­шхо хэзылъхьэгъэ Тутэ Заур Адыгэ Республикэм икъэ­ралыгъо тын анахь лъапIэу «Адыгеим и Щытхъузехь» зыфиIорэр 2016-рэ илъэсым къыфагъэ­шъошэгъагъ. Итворчествэ адыгэ лъэпкъ культурэм хэхъоныгъэ фэзышIыгъэ­хэм ащыщ.

Тутэ Заур иконцерт еплъы зышIоигъохэм Къэ­ралыгъо филармонием икассэ билетхэр щащэфын алъэкIыщт.