IэпэIэсэныгъэу аIэкIэлъымкIэ зэхъожьыгъэх

«Сыдэущтэу угукIэ узыфэщэгъэ сэнэхьатыр пIэ къибгъэхьан плъэ­кIы­щта, уищыIэныгъэ гъогу ар сыдэущтэу еппхыщта ыкIи Iофэу узыпылъым сыдэущтэу хэбгъэхъощта?» зыфэпIощт упчIэхэм яджэуап­хэр Адыгеим икIэлэеджакIохэмрэ студентхэмрэ къызIэкIагъэхьан амал яIагъ.

Урысые обществэу «ШIэныгъ» зыфиIорэр изэхэщакIоу «ШIэныгъ. Гъэхъагъ» зыфиIорэ узыгъэгъозэрэ ныбжьыкIэ форумэу Мыекъопэ къэралыгъо техно­логическэ университетым щыкIуагъэм ахэр хэлэжьагъэх.

IофшIэпIэ чIыпIэ ягъэгъотыгъэнымкIэ Урысыем ишъолъыр зэфэшъхьафхэм къарыкIыгъэхэ экспертхэр ыкIи тиреспубликэкIэ IофшIэн языгъэгъотыхэрэм ащыщхэр Адыгеим иныбжьыкIэхэм аIукIагъэх, лекциехэм къафяджагъэх, мастер-классхэр къагъэлъэгъуагъэх, зэдэгущыIэгъухэр адашIыгъэх.

Iофтхьабзэм хэлэжьагъэх Урысые обществэу «ШIэныгъ» зыфиIорэм и Адыгэ шъолъыр къутамэ итхьаматэу, университетым иректорэу Къуижъ Саидэ, АР-м гъэсэныгъэмрэ шIэныгъэмрэкIэ иминистрэ ипшъэ­рылъхэр зыгъэцэкIэрэ Евгений Лебедевыр, Мыекъопэ къэлэ администрацием ипащэ иапэрэ гуадзэу Сергей Стельмах, АР-м ныбжьыкIэ IофхэмкIэ и Комитет итхьаматэу Максим Галушкиныр, цIыфхэм IофшIапIэ ягъэ­гъотыгъэнымкIэ федеральнэ къулыкъум и ГъэIорышIапIэу АР-м щыIэм ипащэу Галина Цыганковар, АР-м ипромыш­ленникхэм ыкIи ипредприни­мательхэм я Союз итхьаматэу НатIэкъо Мурат, нэмыкIхэри.

Форумым хэлажьэхэрэм шIу­фэс гущыIэмкIэ закъыфигъэзагъ Е. Лебедевым. Ащ къы­зэриIуагъэмкIэ, ныбжьыкIэхэм шIэныгъэу яIэр, ясэнаущыгъэ къагъэлъэгъоныр, ягухэлъхэр пхыращышъунхэм афэгъэсэ­гъэн­хэр, IофшIэпIэ чIыпIэхэр къэзы­тырэ компаниехэм, хъыз­мэтшIа­пIэхэм япащэхэм нэIуасэ афэшIыгъэнхэр, ахэм кадрэхэмкIэ IэпэчIэгъанэ ашIыщтхэр къы­хягъэхыгъэнхэр ары пшъэрылъ шъхьаIэу Iофтхьабзэм иIэр.

Сурэтыр А. Iэшъын.

— Урысые обществэу «ШIэныгъэм» тыфэраз, ныбжьыкIэ­хэм ягъэсэныгъэ хагъэхъонымкIэ, аужырэ шапхъэхэм адиштэрэ технологиехэмкIэ Iоф ашIэнымкIэ иIахьышIу хэлъ. Форумыр Адыгеим зэрэщыкIорэм шIуагъэ къызэритыщтым щэч хэлъэп, — къыIуагъ Е. Лебедевым.

Форумым икъызэIухын фэ­гъэхьыгъэ зэхахьэм хэлэжьагъ ыкIи Мыекъопэ къэралыгъо тех­нологическэ университетым ыцIэкIэ къэзэрэугъоигъэхэм шIуфэс къарихыгъ ныбжьыкIэ политикэмкIэ проректорэу БрантI Мурат. НыбжьыкIэхэм сэнэхьатэу къыхахыгъэмкIэ IофшIэпIэ чIыпIэ агъотыныр, яшIэныгъэ щагъэфедэжьышъуныр, ясэнэхьаткIэ лъыкIотэнхэр непэ Iоф псынкIэу зэрэщымытыр, ащкIэ IэпыIэгъу къафэхъун зылъэкIыщт форумым изэхэщэн мэхьэнэшхо зэриIэр ащ къыхигъэщыгъ. АщкIэ Мыекъопэ къэралыгъо технологическэ университетыр площадкэу къызэрэхахыгъэр зэрягуапэр къыкIигъэт­хъызэ, шIуагъэ къытэу яIофшIэн лъагъэкIотэнэу къафэлъэIуагъ.

Форумым ипрограммэ едзыгъуищэу гощыгъагъ: «Хэхъоныгъэр», «Карьерэр», «Бизнесыр ыкIи егъэжьапIэр». КIэлэеджакIо ыкIи студент пэпчъ ежь зыфэе лъэныкъор къыхихын амал ­иIагъ. Ахэр лекциехэм ядэIугъэх, Iоф­шIэпIэ чIыпIэ къэзытыхэрэм, предпринимательхэм дискус­сиехэр адашIыгъэх, мастерклассхэр къафагъэлъэгъуагъэх. Джащ фэдэу IофшIапIэ Iухьанхэм пае амалэу яIэхэр къызщагъэлъэгъорэ тхылъыр (ре­зюме) тэрэзэу зэхагъэуцоным фагъэсагъэх, пэшIорыгъэшъ зэ­дэгущыIэгъухэр къадашIыгъэх.

Форумым испикерыгъэх ныбжьыкIэ политикэм иIофышIэ гъэ­шIуагъэу, тренингымкIэ агент­ствэ зэхэзыщагъэу ыкIи тхылъ тедзапIэу «Феникс» тхылъ къыщыдэзыгъэкIыгъэу Виктория Литвиновар, IТ-компанием ыкIи егъэджэн гупчэу «ИВЦ 8 бит» зыфиIорэм ягенеральнэ пащэу Вадим Твердохлеб, «НыбжьыкIэхэм я Ун», IэпыIэгъу зэфэ­хъугъэнымкIэ штабэу «Тызэ­гъус» зыфиIорэм ишъолъыр координаторэу Надежда Кикоть ыкIи ащ иIофшIэгъоу Ксения Курята.

— Республикэу Къырым сыкъикIыгъ, ныбжьыкIэхэм Iоф адэшIэгъэнымкIэ мысатыу организациеу «НыбжьыкIэхэм я Ун» зыфиIорэм икоординаторэу Iоф сэшIэ. Мы Iофтхьабзэм апэрэу сыхэлажьэ ыкIи сицыхьэ телъ ащ ишIогъэшхо къызэрэсэкIыщтым. АпэрапшIэ шъолъыр зэфэшъхьафхэм къарыкIыгъэ ныбжьыкIэхэр IэпэIэсэныгъэу аIэкIэлъымкIэ зэхъожьыгъэх. Тиреспубликэ Iофтхьабзэу щызэхатщэхэрэм ащыдгъэгъоза­гъэх, гуфитхэм яресурс гупчэ къызэIутхыгъэу ащ зызэредгъэу­шъомбгъущтым тыпылъ. НыбжьыкIэ политикэм хэхъоныгъэ ышIынымкIэ Мыекъуапэ щыщхэми Iофэу ашIэрэм зыщыдгъэ­гъозагъ, — къыIуагъ Н. Кикоть.

— Адыгеир, анахьэу Мые­къуапэ сыгу рехьы, ущыпсэункIэ хъопсапIэу щыт, — къыIуагъ Псыфабэ къикIыгъэ спикерэу Вадим Твердохлеб. — Урысые обществэу «ШIэныгъэм» сыхэтэу илъэсищ хъугъэу мыщ фэдэ форумхэм, зэIукIэхэм сахэла­жьэ. Тинепэрэ лъэхъан IТ-технологием чIыпIэ гъэнэфагъэ зэрэщиубытыгъэм, ащ епхыгъэ екIолIакIэу щыIэхэм студентхэр ащызгъэгъозагъэх. Джыдэдэм мы лъэныкъом мэхьанэшхо раты хъугъэ ыкIи ныбжьыкIэхэм ясэнэхьаткIэ Iоф ашIэнымкIэ ар къягоонэу бэхэр егупшысэх. Ар арэущтэу зэрэщымытыр ныбжьыкIэхэм къафэсIотагъ. Ащ нэмыкIэу бизнесыр зышIогъэшIэгъонхэм апэрэ лъэбэкъоу ашIын алъэкIыщтхэм ащызгъэгъозагъэх.

КIАРЭ Фатим.