Я XVI-рэ Дунэе научнэ еджэнхэр

Хабзэ зэрэхъугъэу, илъэс къэс гуманитар ушэтынхэмкIэ Адыгэ республикэ институтэу Т. КIэращэм ыцIэ зыхьы­рэм научнэ еджэнхэу славян тхыбзэм ыкIи культурэм афэгъэхьыгъэхэр щызэхащэх.

Славян просветительхэу Кириллрэ Мефодийрэ мы лъэныкъомкIэ Iофы­шхо алэжьыгъ. Ежь мэфэкIыри лъэныкъуабэу ыкIи мэхьанэ зиIэу гъэпсыгъэ, Урысыем ар игъэкIоты­гъэу щыхагъэунэфыкIы. Илъэс 16 хъугъэу мы Iофтхьэбзэ иныр зэхащэ славян-­адыгэ культурэ зэпхыныгъэхэмкIэ институтым иотдел ина­учнэ IофышIэхэм. Непэрэ научнэ еджэнхэм дунэе мэхьанэ яIэ хъугъэ.

Отделым ипащэу Г. Б. Луганскаям къызэриIуа­гъэм­кIэ, мурадэу яIэр сла­­вян-адыгэ зэпхыны­гъэмкIэ IофшIэгъэ опытэу яIэр зэхэфыгъэныр, тарихъ уасэу иIэр гъэунэфыгъэныр, славян ыкIи адыгэ лъэпкъхэм язэдэIорышIакIэ тарихъ-культурэ лъэныкъомкIэ гъэунэфыгъэныр, Урысыем, IэкIыб къэрал благъэхэм ыкIи чыжьэхэм ащыпсэурэ цIыф лъэпкъхэр культурэ зэдэгущыIэгъумкIэ зэпхыгъэнхэр ары.

Зэпэчыжьэ шIыкIэм те­тэу научнэ-ушэтэкIо ин­ститутхэм ыкIи гупчэхэм яIофышIэхэр — тарихълэжьхэр, этнографхэр, культурологхэр, филолог­хэр, фольклористхэр, искусствоведхэр, краеведхэр, музейхэм ыкIи тхылъеджапIэхэм яIофышIэхэр, гурыт сэнэхьат ыкIи апшъэ­рэ гъэсэныгъэ зыщарагъэгъотырэ еджапIэхэм якIэлэегъаджэхэр зэдэгущыIэщтых, гупшысэгъу зэфэхъущтых. Зигъо шIэныгъэ Iофтхьабзэм Адыгеир, Къэрэщэе­-Щэр­джэсыр, Краснодар ыкIи Ставрополь крайхэр, Башкортостан, Республикэу Беларусь, Армениер, Азер­байджан хэлажьэх.

Еджэнхэм доклад 50 фэдизым ащытегущыIэщтых, ахэм яавторхэр зэ­лъашIэрэ шIэныгъэлэжьхэр ыкIи наукэм хэуцорэ ныбжьыкIэ ушэтакIохэу АКъУ-м ыкIи КъБУ-м яас­пирантхэр, магистрантхэр Краснодар культурэмкIэ икъэралыгъо институт, мы­хэм анэмыкIхэри. Къи­IотыкIынхэм ыкIи докладхэм темэ зэфэшъхьафыбэ къащаIэтыгъ, ахэр мэхьа­нэшхо зиIэ закIэх. Непэ я XVI-рэ Дунэе научнэ Iофтхьабзэу гуманитар ушэтынхэмкIэ Адыгэ рес­публикэ институтэу Т. КIэращэм ыцIэ зыхьырэм щыкIорэр шIэныгъэ гупшысэ икъухэр зыхэлъэу зэрэщытым уеджэнджэшынэу щытэп.

ШIэныгъэ еджэнхэр зэрэкIуагъэхэмкIэ зэфэ­хьысыжьхэр ашIыщтых ыкIи статьяхэр зэкIэ зыдэт тхылъ къыдагъэкIыщт.

Мамырыкъо Нуриет.