Ящэнэрэ чIыпIэр къыдихыгъ

Кушъхьэфэчъэ спортымкIэ Урысыем ипервенствэу къалэу Ижевскэ щыкIуагъэм Адыгеим щыщ Таисия Чуренковам ящэнэрэ чIыпIэр къыщыдихыгъ. Ар спортымкIэ мастер, шъхьэзэкъо зэнэкъокъухэм къадыхэлъытагъэу километрэ 25-рэ хъурэ гъогууанэр псынкIэу къэзычъыгъэхэм ащыщ хъугъэ.

Урысыем ишъолъыри 10-мэ къарыкIыгъэ спортсменкэхэм типшъэшъэ ныбжьыкIэр янэкъо­къугъ. Ахэм ахэтыгъэх спортымкIэ мастер 12 ыкIи кандидати 7. Жьы щымыIэу, температурэр градус 18-м кIахьэу Iофтхьабзэр кIуагъэ. Адыгеим илIыкIо икъэгъэ­лъэгъон такъикъ 38-м тIэкIу ехъу. Я 4-рэ чIыпIэр къыдэзыхыгъэ Анастасия Печерских (Санкт-Петербург) икъэ­гъэлъэгъон егъэпшагъэмэ ар зы нэгъэупIэпIэгъукIэ нахь псынкI. ЯтIонэрэ чIыпIэр къыдихыгъ Самарскэ хэкур къэзыгъэлъэгъогъэ Дарья Фоминам. ТекIоныгъэр зыфагъэшъошагъэр Иркутскэ хэкум щыщ Дарья Бунеевар ары.

Адыгеим испортсменкэ ыкIи ащ итренерэу Алексей Войновым тафэгушIо, тапэкIи гъэхъэгъэшIу­хэр ашIынхэу афэтэIо.