Шъачэ иаэропортрэ Мыекъуапэрэ зэрипхыщтых

Адыгеимрэ Краснодар краимрэ ащыпсэурэ цIыфхэм транспортым ылъэныкъокIэ яфэIо-фашIэхэр нахь дэгъоу гъэцэкIэгъэнхэм пае мэкъуогъум и 1-м къыщегъэжьагъэу мэшIокоу N 814-р Шъачэ къикIызэ Мые­къуапэ къакIозэ ышIыщт.

МэшIоку зэтегъэпсыхьагъэхэу купэу «ЛасточкэкIэ» заджэхэрэм ащыщ а гъо­гум тетыщтыр.

Мафэ къэс цIыфхэм мэшIокукIэу агъэ­нэфагъэмкIэ гъогу техьанхэ алъэкIыщт. Станциеу «Аэропортэу Шъачэ» мафэ къэс пчэдыжьым сыхьатыр 6.41-м ар къы­­IукIынышъ, Мыекъуапэ сыхьатыр 12.41-м къэсыщт. Адыгеим икъэлэ шъхьаIэ сыхьатыр 16.10-м мэшIокур дэкIыщт, кIэух станцием сыхьатыр 12.10-м нэ­сыщт.

МэшIокум къэуцупIэ заулэ ­ышIыщт, ахэр станциехэу Адлер, Хостэ, Шъачэ, Тыгъэмыпс, Лэу, ПсышIуапэ, Щыпсы, ТIуапсэ, Хъы­дыжъ ыкIи Шытхьалэ.

Адыгеим икъэлэ шъхьаIэрэ хы ШIуцIэ Iушъомрэ зэзыпхыхэрэ ятIонэрэ мэфэ мэшIокоу хъущт Шъачэ къикIэу Мые­къуапэ къэ-сыщт мэшIокур. НепэкIэ рес­пуб­ликэм щыпсэухэрэр «Мыекъуапэ — Имеретинскэ Курортыр» зыфиIорэ гъогумкIэ мэшIокоу N 834-м Шъачэ нигъэсынхэ ылъэ­кIыщт. Мыекъуапэ пчэдыжьым мэшIокур дэкIыщт, Имеретинскэ Курортым — пчыхьэм.

Шъугу къэтэгъэкIыжьы: чыжьэу кIорэ мэшIокухэу купэу «Ласточкэм» хахьэхэрэр Шъачэ екIыхэшъ непэкIэ станциехэу Анапэ, Новороссийскэ ыкIи Ростов анэсых. ЦIыфхэм а мэшIоку лъэпкъхэр агу рехьых, нахь зэлъашIэ хъугъэх.

ПэшIорыгъэшъэу билетхэр зыщэф зы­шIоигъохэми ащ фэдэ амал яIэ хъугъэ. ЧIыпIэхэр щы­Iэхэмэ ыкIи билетхэм ауасэ зы­фэдизыр нахь игъэкIотыгъэу Iахь­зэхэлъ обществэу «РЖД-м» иофи­циальнэ сайт щызэжъугъэшIэн шъулъэкIыщт.