«Мыекъопэ вальс»

Гурыт еджапIэхэм непэ аужырэ одыджыныр къащытеуагъ.

Сурэтыр: А. Лаутеншлегер.

Мые­къопэ гимназиеу Евгений Шварц ыцIэ зыхьырэм ащ фэгъэ­хьыгъэ мэфэкI Iофтхьабзэу щызэхащагъэм еджапIэр къэзыухыхэрэм хэушъхьафыкIыгъэ вальсым илъэтегъэуцо къыщашIыгъ.

ЕджапIэм ипчъэхэр зэIухыгъэу, зичэзыу илъэс еджэгъур къэзыухыгъэхэм гимназием мыгъэ къычIэкIыхэрэри ягъусэхэу сатырэу зэхэтыгъэх. Джыри ахэм къэралыгъо ушэтынхэр къапыщылъых, ау щытми, аужырэ одыджыныр ящыIэныгъэ изы едзыгъо зараухыгъэм ишыхьат.

Мыекъопэ гимназиеу N 5-м ипащэу Баслъынэй Саидэ мэфэкI зэхахьэр къызэIуихыгъ. КIэлэегъаджэхэм ацIэкIэ еджапIэр къэзыухыгъэхэм ар къа­фэгушIуагъ. Нэбгырэ 28-у гим­назием къычIэкIыхэрэр гурыт еджапIэр къэзыухырэ ныбжьыкIэ пстэуми афэдэу щыIэныгъэ гъогум техьащтых. Нэбгырэ 52-мэ я 9-рэ ыкIи 68-мэ ублэпIэ классхэр гимназием мыгъэ къыщаухыгъэх. ЕджапIэм гъэсэныгъэмкIэ хахъоу ышIыгъэм шъхьаджи ыкIуачIэ зэрэхилъхьагъэр гимназием ипащэ хигъэунэфыкIыгъ ыкIи къычIэ­кIы­хэрэм закъыфигъэзагъ:

«ЕджапIэр шъуигукъэкIыжь нэфхэм къазэрэхэнэщтым сицыхьэ телъ. Шъуапэ илъ къэралыгъо ушэтынхэр дэгъоу шъутынхэу шъуфэсэIо! ЩыIэныгъэ гъогу кIыхьэу шъуапэ илъым гъэшIэгъоныбэ щышъулъэгъущт. Сыд хъугъэми, шъуинасып къы­хьырэр нахьыбэу, жъугъэнэфэрэ лъэгапIэхэм шъуанэсынэу, шъуигухэлъхэр къыжъудэхъунэу шъуфэсэIо!»

Мыекъопэ гимназиер къэзыухыхэрэм шъуфэс гущыIэхэмкIэ зафигъэзагъ АР-м культурэмкIэ иминистрэу Аулъэ Юрэ. АР-м и ЛIышъхьэрэ министрэхэм я Кабинетрэ ацIэкIэ кIэлэегъа­джэ­хэми, кIэлэеджакIохэми, еджапIэм къычIэкIыхэрэми къа­фэгушIуагъ, ушэтынхэр зыпэ илъхэм ахэр IэшIэх афэхъунэу афиIуагъ.Къэралыгъо программэхэр къызфагъэфедэзэ еджапIэхэм гъэцэкIэжьынхэр зэращызэшIуахыхэрэм, кIэу къа­шIыхэрэм япчъагъэ зэрэхагъа­хъорэм министрэм ягугъу къы­шIыгъ. ЕджапIэр къэзыухы­хэрэм къыхахыгъэ сэнэхьатхэмкIэ ящыкIэгъэ гъэсэныгъэр зэ­рагъэгъотынышъ, щыIэныгъэм пытэу хэуцонхэу афиIуагъ.

Мыекъопэ гимназиеу N 5-р шъолъыр мэхьанэ зиIэ культурнэ кIэным ипсэуалъ. Алексеевскэ реальнэ училищыр 1900-рэ илъэсым ащ къыщызэIуахы­гъагъ. 1920-рэ илъэсым щыублагъэу еджапIэхэм яунэу хъужьыгъэ. Пшысэхэр зэхэзылъхьэщтыгъэ Евгений Шварц илъэси 8-рэ мыщ щеджагъ. Тарихъ хьалэмэт зыпылъ еджапIэм 2021-рэ илъэ­сым, Евгений Шварц къызы­хъу­гъэр илъэси 125-рэ зэхъум, пшысэIуатэм ыкIи драматургым ыцIэ фаусыгъ. «Шварц и Унэ» иволонтерэу Ирина Константино­вари зэхахьэм къыщыгущы­Iагъ.

Евгений Шварц Алексеевскэ реальнэ училищыр, джы Мые­къопэ гимназиер къызиухыгъэр мыгъэ илъэси 110-рэ хъугъэ. Ащ ыпкъ къикIэу «Шварц и Унэ» иволонтерхэр кIэщакIо фэхъухи, гимназиер къэзыухыхэрэм апае хэушъхьафыкIыгъэ вальс арагъэтхыным ипроект зэшIуахыгъ. Мэкъамэр зиер УФ-м изаслуженнэ артистэу, театрэу Эрмитажым ипащэу, композиторэу Андрей Семеновыр ары, къа­шъор зыгъэуцугъэр АР-м изаслуженнэ артисткэу Елена Со­роковская. Симфоническэ шапхъэм изылъхьагъэр АР-м и Къэралыгъо филармоние исимфоническэ оркестр. АР-м культурэмкIэ и Министерствэ иIэпыIэгъукIэ проектыр гъэцэкIагъэ хъугъэ. Мыекъуапэ игурыт еджа­пIэхэм къачIэкIыхэрэм зэкIэми Евгений Шварц ыцIэ зыхьырэ гимназиер къэзыу­хыхэрэм явальсэу джы щыIэ хъугъэр агъэфедэзэ ашIын алъэ­кIыщтэу проектыр зигукъэ­кIыхэм алъытэ.

Вальсым иапэрэ лъэтегъэуцо-къашъор Мыекъопэ гимназиеу N 5-р мыгъэ къэзыухы­гъэхэм еджэпIэ щагум къыщашIыгъ. Ащ ыуж гимназист бгъэхалъхьэхэр ыкIи Е. Шварцым исурэт зэрыт нэпэеплъ открыткэхэр ахэм аратыгъэх.

Апэрэ къэралыгъо ушэтын шъхьаIэхэр (ОГЭ) физикэмкIэ, биологиемкIэ, тарихъымкIэ непэ гимназием икIэлэеджакIохэм атыщтых. ЗэикI къэралыгъо ушэтынхэр (ЕГЭ) химиемкIэ, географиемкIэ, литературэмкIэ жъоныгъуакIэм и 26-м арагъэтыщтых.

Я 11-рэ «А» классым икIэлэеджакIоу Артем Стуканрэ а 1-рэ «А» классым ис Ляйсан Налбантовамрэ аужырэ одыджыныр къытырагъэоныр къафа­гъэшъошагъ. Ащ ымакъэ еджэпIэ щагум щыжъынчыгъ.

Тэу Замир.