Мыгъэ апэрэу бжьэхэр почтэмкIэ атIупщыгъэх

Мыгъэрэ гъатхэр зэрэчъыIагъэм къыхэкIэу почтэмкIэ бжьэхэр зыщатIу­пщырэ уахътэр гужъуагъэ хъугъэ. Ары нахь мышIэми, бжьэ псаухэр зыдэс апэрэ къэмланхэр Нижегородскэ, Пензенскэ, Костромской ыкIи Волгоград хэкухэм афагъахьыгъэх.

2022-рэ илъэсым Адыгеим ибжьахъомэ гъогогъуи 100 фэдизрэ бжьэ псаухэр зыдэс къэмланхэр агъа­хьыгъэх, почтэм иIофышIэмэ ахэм атыратхэ: «Шъусакъ! Бжьэхэр псаух! Зэпырышъумыгъаз, тыгъэм хэшъумыгъэлъ». Ащ фэдэ тхыгъэхэр зэгъэпкIыгъэ къэмланхэр адрэхэм къахахыхэшъ, шъхьафэу зэращэх.

«Жъыжъыжъ» макъэ къызпыIукIырэ къэмланхэр предпринимательхэми, цIыф къызэрыкIохэми атIупщых. Пхъэм хэшIыкIыгъэ «унэмэ» ащаIыгъхэу бжьэхэр зэращэх. Къэмланэ пэпчъ жьы зэрэдэхьащтыр къа­щыдалъытагъ, контейнер заулэхэу, зэхэщхагъэхэу зэхэтых. БжьашIо пэпчъ Iоф зышIэщт бжьэ пшIыкIутIум нэс игъусэу зекIо гъогум техьэх. Гъогум тетыфэхэ ашхыщт гъомылэ IэшIури контейнермэ арылъ. Анахь къэмлэнэ иным бжьэ 50-м нэс дафэ, бжьэ IофшIакIохэри ахэм ахэтых.

Бжьэхъуным фэгъэзэгъэ Краснополянскэ опытнэ станцием почтэкIэ бжьэхэр зигъахьыхэрэр илъэс 40-м къехъужьыгъ.