КIэракIэ мэхъух, заушъомбгъу

Мыекъуапэ ирайон цIыкIухэу «Восходымрэ» «Михайло­во» зыфиIорэмрэ аужырэ уахътэм хэпшIыкIэу зэхъокIыгъэх.

— АР-м и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат, федеральнэ ыкIи шъолъыр хэбзэ къулыкъухэм яIэпыIэгъукIэ мыхэм кIэлэцIыкIу IыгъыпIакIэ, шэп­хъэшIухэм адиштэрэ поликлиникэ яIэ хъугъэ, нэ­бгырэ 1100-мэ ателъытагъэу еджапIэ щытэшIы, щагухэр, гъогухэр тэгъэ­кIэжьых, зыгъэпсэфыпIэ чIыпIэхэр зэтетэгъэпсы­хьэх, — къыIуагъ Мые­къопэ къэлэ администрацием ипащэу Геннадий Митрофановым.

Мы районхэм бэдзэршIыпIэу яIэм игъэкIэжьыни пшъэрылъ шъхьаIэхэм зэращыщым ащ къыкIи­гъэтхъыгъ. АР-м иминист­рэхэм я Кабинет и Тхьаматэу КIэрэщэ Анзауррэ Геннадий Митрофановымрэ «Восходым» ибэ­дзэршIыпIэ иIоф тегу-щы­Iагъэх. Гъэстыныпхъэ шхъуантIэм икIуапIэу давлениешхо зиIэм тетыгъэ щапIэхэр мы уахътэм Iуа­хыжьых. IофшIэнхэр нахь агъэпсынкIэнхэшъ, чIыпIэм игъэкъэбзэн рагъэжьэщт, етIанэ ар зэтырагъэпсыхьащт.

ЩапIэхэр зиягъэхэм е зыгъэфедэщтыгъэхэм ­фэтэрыбэу зэхэт унэхэм ящагухэм сатыушIыпIэхэр ащагъэпсынхэу фитыныгъэ яI. Джащ фэдэу урамэу Батарейнэм щашIыгъэ бэ­дзэршIыпIэм щэпIэ чIыпIэ­хэр щаубытынхэ алъэ­кIыщт. Къэлэ администрацием иотделэу мы Iофхэм афэгъэзагъэм предпринимательхэм макъэ аригъэ­Iугъ.

Геннадий Митрофановым къэлэдэсхэм Iэрыфэгъу щыIакIэ яIэным, Мые­къуапэ итеплъэ нахьышIум ылъэныкъокIэ зэхъокIыгъэ хъуным зэхэубытэгъэ екIо­лIакIэ иIэу зэрэдэлажьэ­хэрэм къыкIигъэтхъыгъ.

Мыекъопэ къэлэ адми­нистрацием ипресс-къу­лыкъу.