КIэлэеджэкIо 1300-мэ ыпкIэ лъамытэу загъэпсэфыщт

Лъэпкъ проектэу «ЗекIонымрэ хьакIэхэм дахэу апэгъокIыгъэнымрэ» зыфи­Iорэм къыдыхэлъытагъэу ыпкIэ лъамытэу кIэлэеджакIохэм зызэрарагъэгъэпсэфыщт программэм игъэцэкIэн гъэрекIо фежьагъэх.

А программэр зыщыпхыращырэ шъолъырхэм Адыгеири ащыщ.

ГъэрекIо иIоныгъо къыщыубла­гъэу ишэкIогъу мазэ нэс республикэм икIэлэеджэкIо 1300-м ехъоу я 5 — 9-рэ классхэм арысхэм загъэпсэфыгъ. Мыгъи кIэлэеджэкIо 1300-рэ фэдизмэ ащ фэдэ фэIо-фашIэр къы­зыфагъэфедэн алъэкIыщт. ЖъоныгъуакIэм и 29-м Мыекъуапэ щыщ кIэлэеджэкIо 250-мэ Мыекъопэ районымкIэ поселкэу Каменномостскэм зыщагъэпсэфынэу амал яIэщт.
Адыгэ Республикэм зекIонымрэ зыгъэпсэфыпIэхэмрэкIэ и Комитет къызэритыгъэмкIэ, зыгъэпсэфыгъо программэр зытетыгъэм тетэу къэ­нэжьыгъ. КIэлэеджакIохэр ыпкIэ лъамытэу зызщагъэпсэфыщт чIыпIэм нагъэсыщтых, ядэжьи къагъэзэ­жьыщт, агъэшхэщтых, зы экскурсиерэ мастер-классрэ афызэхащэщт. КIэлэеджакIохэм Хьаджэхъу ичIыпIэ дахэхэр зэрагъэлъэгъущтых.

«2023-рэ илъэсым мыщ фэдэ фэIо-фашIэхэр зыфызэхащэщтхэр кIэлэеджэкIо зэчыишIухэр, мобилизацием къыхиубытагъэхэм, сабыибэ зэрыс, гъот макIэ зиIэ унагъохэм якIэлэцIыкIухэр ары. ФэIо-фашIэр къафагъэцэкIэнымкIэ шапхъэу щы­Iэхэмрэ лъэIу тхылъыр зэрарахьы­лIэщт шIыкIэмрэ социальнэ фэIо-фашIэхэр зыгъэцэкIэрэ муници­пальнэ гупчэхэм ащызэрагъэшIэн алъэкIыщт. Апэрэ купым дэгъоу зигъэпсэфынэу тыфэлъаIо, чIыпIэ туроператорхэм нахь чанэу программэм къыхэлэжьэнхэу тыкъяджэ», — къытыгъ Адыгэ Республикэм зекIонымрэ зыгъэпсэфыпIэ­хэм­рэкIэ и Комитет.