Гъогу мафэ шъутехь!

Республикэм иеджапIэхэр къэзыухыхэрэм аужырэ оды­джыныр къафытеуагъ. Мы мэфэкI мафэм линейкэу ахэм ащыкIуагъэхэм кIэлэ ыкIи пшъэшъэ мини 7 ахэтыгъ. Ахэр я 9-рэ ыкIи я 11-рэ классхэр къэзыухыгъэ­хэу щыIэкIакIэм апэрэ лъэ­бэкъур хэзыдзэщтхэр ары.

СилъапIэхэу еджапIэхэр къэзыухыхэрэр! Сыгу къыздеIэу сышъуфэгушIо щыIэныгъэм ичэзыукIэ шъузэрэха­хьэрэм пае. Шъуапэ къэралы­гъо ушэтынхэр илъых, еджапIэхэм шъуачIэхьащт, сэнэ­хьатхэр шъуIэ къижъугъэхьащтых. ЕджапIэм шъучIэсыфэ шIэныгъэу ыкIи къулайныгъэу шъуIэ къижъугъэхьагъэхэр нэбгырэ пэпчъ къызфигъэфедэжьынхэ ылъэкIынэу, гъогоу хэшъухыгъэм зэрифэшъуашэм тетэу шъурыкIонэу сышъуфэлъаIо. ШъуикIэлэ­егъаджэхэр зыщышъумыгъэгъупшэх, кIэм зыфэжъугъас, сэнэхьатэу къыхэшъухыщтымкIэ къулайныгъэхэр шъуIэ къи­жъугъахьэх, лъэгэпIакIэ­хэм шъуафакIу!

ЕджапIэм ыуж гъэсэныгъэ дэгъу зэжъугъэгъотыным пае республикэм амалышIухэр иIэх: апшъэрэ къэралыгъо еджэпIитIу, техникумхэу ыкIи колледжхэу сэнэхьатипшI пчъагъэ къыдэзылъытэхэрэр тиIэх. Республикэм иорганизациехэу гъэсэныгъэ зыщарагъэгъотыхэрэм лекциехэр ыкIи семинархэр, научнэ кон­ференциехэр, факультативхэр, форумхэр, творческэ ыкIи нэмыкI лъэныкъохэм япхыгъэ Iофтхьабзэхэр, общественнэ щыIэкIэ гъэшIэгъон къащышъожэх.

Адыгеим иныбжьыкIэхэр ары республикэми тихэгъэгуи янеущырэ мафэ зыфэдэщтыр зэлъытыгъэр. Шъуащыщ пэпчъ специалист дэгъу зэрэхъущтым, Iофэу зыфэгъэзагъэм икъулайныгъэхэр дэгъоу ыIэ къызэрэригъэхьащтхэм, тиреспубликэ ищытхъу чыжьэу зэригъэIущтым, ащ игъэхъагъэхэм джыри нахь зэра­хигъэхъощтым, зэдытиунэу щы­тыр къызэриухъумэщтым сицыхьэ телъ.

Гъэхъагъэхэр шъушIынхэу шъуфэсэIо, гъогу мафэ шъутехь!

АР-м и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат