Адыгеим ошъушхо къыщехыгъ

Мыекъопэ районым щыпсэухэрэм ясоциальнэ хъытыухэм къарагъэхьагъэх ошъушхоу щыIагъэм икIэуххэм япхыгъэ сурэтхэр.

Ошъу къемыхынымкIэ къулыкъум Iоф ышIагъэ нахь ышIэми, гумэкIыгъор щы­Iагъ. Джыри ошъу къехын зэрилъэкIыщтым ухъумакIохэм цIыфхэм анаIэ тырара­гъадзэ.

Федеральнэ къэралыгъо бюджет учреждениеу «Темыр-Кавказ УГМС-м» къызэритыгъэмкIэ, жъоныгъуакIэм и 23-р екIыфэ, джащ фэдэу жъоныгъуакIэм и 24-м ыкIи и 25-м республикэм ощхышхо къыщещхыщт, шыблэр гъогъощт, ошъу къехыщт, жьыбгъэр такъикъым метрэ 20 — 22-рэ фэдиз илъэшыгъэу къепщэщт.

Урысыем ошIэ-дэмышIэ IофхэмкIэ и Министерствэ и ГъэIорышIэпIэ шъхьаIэу Адыгэ Республикэм щыIэм цIыфхэм теубытагъэ хэлъэу игъо афе­лъэгъу шъхьа­ныгъупчъэхэр фашIынхэу, автомобильхэр гаражхэм ачIагъэуцонхэу, чъыг­хэм апэчы­жьэу ахэр агъэу­цунхэу, рекламэхэр зы­тет пкъыгъохэм ащаухьанэу. Джащ фэдэу шыблэр зыщыгъогъорэ лъэхъаным элект­ричествэр зэрыкIохэрэм, антеннэ­хэм апэ­чыжьэнхэу, телефонхэр, сотовэхэри зэ-ра­хэтхэу, электричествэмкIэ Iоф зышIэрэ пкъыгъо зэфэшъхьафхэр амыгъэ­федэнхэу.

Адыгеим мэкъу-мэщымкIэ и Ми­нистерствэ гумэкIыгъом епхыгъэу чIыгулэжьхэм ашIэн фаехэм афэгъэхьы-гъэу къытыгъ. Министрэу Къуанэ Ан-заур республикэм ичIыгулэжьхэм къя­джагъ мэкъумэщ страхованиемкIэ программэм нахь чанэу хэлэжьэнхэу, чIэ­нагъэу ашIырэм ипроцент 80-м нэс къэралыгъом къафилъэгъужьын зэрилъэкIыщтым иамалхэри алъигъэIэсыгъэх.

Шъугу къэтэгъэкIыжьы: мэлылъфэгъум ыкIэхэм адэжь республикэм ошъу­шхоу щыкIуагъэм къыхэкIэу коц гектар 736-мэ, рапс гектар 486-мэ, хьэ гектар 40-мэ, зэнтхъ гектар 15-мэ, илъэсыбэрэ къэ­кIынхэм фытегъэпсыхьагъэхэр зыщахалъхьэгъэ гектар 822,9-мэ зэрар ахьыгъ.