ТикIэлэеджакIохэр атекIуагъэх

ЖъоныгъуакIэм и 19-м къыщегъэжьагъэу и 21-м нэс спортымкIэ фестиваль Казань щыкIуагъ.

Ащ Урысыем ишъолъыр 40-мэ къарыкIыгъэ нэбгырэ 1000 хэ­лэ­жьагъ. ЛъэныкъуитфыкIэ ахэр зэнэкъокъугъэх: «Веселые старты», «Игры отважных», «Сила первых», «Шахматхэр», «Здо-
ро­вое движение» зыфиIохэ­рэмкIэ.

Адыгеим ыцIэкIэ мы фестивалым хэлэжьагъэх мыекъопэ эколого-биологическэ лицееу N 35-м ия 5-рэ «В» классым икIэлэеджакIохэр. Ащ ыпэкIи спорт зэнэкъокъухэм яшъолъыр чэзыукIи ахэм текIоныгъэр къыдахыгъагъ.

Казань футболымкIэ, квад­роциклэхэмкIэ, лъэрычъэхэмкIэ мастер-классхэр кIэлэеджакIо­хэм щыряIагъэх, ау анахь мэхьанэ зиIагъэр проектэу «Ежедневник спокойствия» зыфиIоу ежьхэм зэхагъэуцуагъэр ары.

ОсэшIхэм кIэухэу Iофтхьа­бзэм фашIыгъэм къызэригъэ­лъэгъуагъэмкIэ, мыекъопэ про­ектыр зэнэкъокъум къагъэхьыгъэ проект минмэ анахь дэгъуи 10-у къыхахыгъэхэм ахэфагъ. Лъэныкъоу «Здоровое дви­жение» зыфиIорэмкIэ дышъэр къахьыгъ Мыекъуапэ икIы­гъэхэм.

Адыгеим и ЛIышъхьэ текIоны­гъэмкIэ кIалэхэм афэгу­шIуагъ, тапэкIи еджэнымкIи спор­тымкIи гъэхъагъэхэр ашIынхэу афиIуагъ.

АР-м и ЛIышъхьэ ипресс-къулыкъу