ПсэупIэхэр зэтырагъэпсыхьэх

Афыпсыпэ къоджэ псэупIэм хахьэх чылэ­хэу Афыпсыпэ, Пэнэхэс, Псэйтыку,  Хьа­щтыку, поселкэу Кубаньстроир. Ахэм зэкIэмкIи нэбгырэ 5270-рэ адэс, унэе псэупIэхэм ыкIи фэтэрхэм япчъагъэ 657-рэ мэхъу.

Сурэтыр: А. Iэшъын.

Адыгеим ит псэупIэхэм афэ­дэу Афыпсыпэ къоджэ псэу­пIэм гъэхъагъэхэр ышIызэ ыпэкIэ лъэкIуатэ, къэралыгъо ыкIи рес­публикэ программэхэм ахэ­ла­жьэ, социальнэ мэхьанэ зиIэ учреждениехэр щашIых, щагъэцэкIэжьых. Джащ фэдэу къо­джэдэсхэм яунагъохэр зэра­Iыгъыщтхэм, зэрагъэшхэщтхэм пылъых, къэралыгъо IэпыIэгъур къызфагъэфедэзэ унэе Iоф­шIапIэхэр къызэIуахых, мэкъу­мэщ программэхэм ахэлажьэх, грантхэр къаратых.

Афыпсыпэ къоджэ псэупIэм ипащэ игуадзэу Жанэ Заирэ къызэрэтиIуагъэмкIэ, къуаджэу Псэйтыку культурэм и Унэ дэтыгъэп. Лъэпкъ проектэу «Культурная среда» зыфиIорэм хэлажьэхи, чIыпIэ 222-м тегъэ­псыхьагъэу унакIэ афагъэпсыгъ. Ащ нэмыкIэу «Iэрыфэгъу къэлэ щыIакIэр гъэпсыгъэныр» зыфиIорэ программэм хахьэу Псэйтыку кIэлэцIыкIу площадкэ щашIыгъ, ар къашIыхьагъ ыкIи псыр ращэлIагъ. Джащ фэдэу федеральнэ программэу «Яхэгъэгу къаухъумэзэ хэкIодагъэ­хэм яшIэжь саугъэт» зыфиIоу 2019 — 2024-рэ илъэсхэм ателъытагъэм хахьэу мы къуаджэм дэт саугъэтыр агъэ­кIэ­жьыгъ.

Къуаджэу Хьащтыку культурэм и Унэу дэтыгъэр жъы дэдэ хъугъагъэ, ыпшъэкIэ зи­гугъу къэтшIыгъэ лъэпкъ проектым хахьэу мыщи гъэцэ­кIэжьынышхохэр рашIылIагъэх. Непэрэ щыIэкIакIэм диштэу ар зэтырагъэпсыхьагъ, Iэмэ-псымакIэхэр чIагъэуцуагъэх. Джащ фэдэу унэр къашIыхьагъ, щагум плиткэ далъхьагъ. Ащ нэмыкIэу лъэпкъ проектэу «Псауныгъ» зыфиIорэм хахьэу Хьащтыку фельдшер-мамыку IэзапIэ щагъэпсыгъ.

Афыпсыпэ къоджэ коир къэ­зыгъэдахэхэрэм ыкIи къоджэ­дэсхэр зэрыгушхохэрэм ащыщ паркэу «Шапсыгъ» зыфаусыгъэр. Лъэпкъ проектым ишIуагъэкIэ ари агъэпсыгъ.

— Проектым тызыхэлажьэм федеральнэ ахъщэу сомэ миллиони 4, 5-рэ къытатыгъ. Тэхъу­тэмыкъое район администра­цием ыкIи Афыпсыпэ къоджэ псэупIэм ябюджет ахъщэу сомэ миллион фэдиз къыхагъахъуи, паркыр агъэпсыгъ, ащ нэмыкIэу лъэсрыкIуапIэр, лъэмыдж цIыкIур ашIыгъ, нэфынэр къэзы-тырэ пкъыгъохэр дагъэуцуагъэх. Ащ ыуж шIушIакIоу Шъэумэн Хьазрэт сомэ миллиони 3 къы­тити, паркым чъыгхэр, къэгъагъэхэр дагъэтIысхьагъэх. КIэлэцIыкIухэм якIасэу мы чIыпIэм къэкIох, еджэпIэ ужым зыщагъэпсэфы. Ащ нэмыкIэу Афы­псыпэ дэт культурэм и Унэу жъы дэдэ хъугъагъэр Хь. Шъэу­мэным имылъкукIэ агъэцэкIэ­жьыгъ ыкIи чIэтын фаер зэкIэ кIэу чIагъэуцуагъэх, — къы­Iуагъ Заирэ.

Афыпсыпэ къоджэ псэупIэм ипащэ игуадзэ къызэриIуа­гъэмкIэ, якъоджэгъоу Шъэумэн Хьазрэт ренэу ишIогъэшхо къа­регъэкIы, ащкIэ цIыфхэр лъэшэу фэразэх. ГъэрекIо ащ имылъку­кIэ

Пэнэхэс дэт еджапIэм ишха­пIэ игъэкIотыгъэ гъэцэкIэ­жьын­хэр рашIылIагъэх. Ащ нэмы­кIэу Шъэумэн Хьазрэт мылъку Iэпы­Iэгъоу къаритыгъэмкIэ Афы­псы­пэ гурыт еджапIэм имузей гъэцэкIэжьынхэр рашIылIагъэх. Мы мафэхэм ежь имылъкукIэ ари­гъэшIыгъэ «Я 21-рэ лIэшIэгъум иклиник» зыфиIорэм гъэцэкIэ­жьынышхохэр щэкIо, медицинэ Iэмэ-псымакIэхэр чIагъэуцох.

Афыпсыпэ къоджэ коим щы­псэухэрэм зэкIэми гъэстыныпхъэ шхъуантIэр, псыр яIэх, ащ­кIэ гумэкIыгъо щыIэп. Со­циальнэ IофышIэхэр нэжъ-Iужъхэм адэжь кIохэзэ IэпыIэгъу арагъэгъоты.

Заирэ къызэриIуагъэмкIэ, тапэкIэ гухэлъэу яIэхэм ащыщ проектэу «Псы къабз» зыфи­Iорэм хэлэжьэнхэу, мы мафэхэм ащ ыуж итых. Ащ нэмыкIэу чIыпIэ мэхьанэ зиIэ гъогухэм ягъэцэкIэжьын хахьэу Шъэу­мэным ыцIэ зыхьырэ урамыр зэтырагъэпсыхьагъ, мылъкоу яIэм елъытыгъэу нэмыкI лъэныкъохэри янэплъэгъу рагъэ­кIыхэрэп.

КIАРЭ Фатим.