МедалитIу къахьыгъ

Теннис цIыкIумкIэ зэнэкъокъухэр къалэу Лэбапэ мы ма­фэ­хэм щыкIуагъэх. 2010-рэ илъэсым къэхъугъэхэр ыкIи ахэм анахьыкIэхэр зыхэлэжьэгъэхэ Iофтхьабзэм нэбгыри 100 фэдиз зэрищэлIагъ.

Адыгеим икъэлэ шъхьаIэ къагъэлъэ­гъуагъ спорт еджапIэу Джэнчэтэ СултIан ыцIэ зыхьырэм зыщызыгъасэхэрэм.

Зэнэкъокъухэм язэфэхьысыжьхэмкIэ, Адыгеим щыщ Адам Матюшиным гъэхъэгъэшIухэр ышIыгъэх, ар гъогогъуи 8 атекIуагъ ыкIи ятIонэрэ чIыпIэр къыди­хыгъ. Артем Вариводинми дэгъоу зыкъыгъэ­лъэгъуагъ, ащ ящэнэрэ чIыпIэр къыфа­гъэшъошагъ.

— Мыекъуапэ зэнэкъокъухэм къащызыгъэлъэгъогъэ кIалэхэр ыкIи пшъа­шъэхэр теннисым зыпылъхэр мэзэ заулэм щегъэжьагъэу илъэсым нэс. Мы турнирым ишIуагъэкIэ ахэм акIуачIэ ауплъэкIун, опыт зэрагъэгъотын амал яIагъ. Анахь цIыкIухэм якуп хахьэхэрэм джырэ уахътэм тагъэгушIо, ахэм зэкIэ­лъыкIоу ятIонэрэ зэнэкъокъум хагъэ­унэфыкIырэ чIыпIэхэр къыщыдахыгъэх, — къыIуагъ спортсменхэм ятренерэу Бзаго Рустам.