Фондым икъутамэ республикэм къыщызэIуа­хыщт

Урысые Федерацием и Президентэу Владимир Путиным и Указэу Къэралыгъо фондэу «Хэгъэгум иухъумакIохэр» зыфиIорэр зэхэщэгъэным тегъэпсыхьагъэм диштэу АР-м и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат республикэм ащ епхыгъэ Iофыгъохэр щыпхырыщыгъэнхэм лъэшэу ынаIэ тырегъэты.

АР-м и ЛIышъхьэ пшъэрылъ зэрафишIыгъэм тетэу Къэралыгъо фондым икъутамэ зычIэ­тыщт чIыпIэ Iэрыфэгъу Мыекъуапэ игупчэ щагъэнэфагъ. Урамэу Пролетарскэм кIэлэцIыкIу поликлиникэу тетыгъэм унэ къыщыхагъэкIынэу тыраубытагъ. ИгъэкIотыгъэ гъэцэкIэжьынхэр аублэгъахэх, джащ фэдэу къыпэIулъ чIыпIэри зэтырагъэпсы­хьанэу рахъухьагъ.

АР-м и ЛIышъхьэ зэIукIэм илъэхъан къыхигъэщыгъ рахъухьагъэхэр зэкIэ зэшIуахынхэ зэрэфаер. Мы зэIукIэм хэлэжьагъэх федеральнэ инспектор шъхьаIэу Сергей Дрокиныр, АР-м иминистрэхэм я Кабинет и Тхьаматэу КIэрэщэ Анзаур, АР-м IофшIэнымрэ социальнэ хэхъоныгъэмрэкIэ иминистрэу Мырзэ Джанбэч, АР-м псауныгъэм икъэухъумэнкIэ иминистрэу Мэрэтыкъо Рустем, къалэу Мыекъуапэ имэрэу Геннадий Митрофановыр, къэралыгъо бюджет учреждениеу «Стройзаказчикым» ипащэ ипшъэрылъхэр зыгъэцэкIэрэ Хьаджымэ Аслъан, архитектурэмкIэ къэлэ гъэIорышIапIэм, джащ фэдэу подряднэ организациехэм ялIыкIохэр.

Адыгеим и ЛIышъхьэ къызэрэхигъэщыгъэмкIэ, хэушъхьафыкIыгъэ дзэ операцием хэлажьэхэрэмрэ ахэм яуна­гъохэмрэ IэпыIэгъу ятыгъэнымкIэ Iоф­шIэныр тэрэзэу зэшIохыгъэн фае. Ащ епхыгъэу щыт Урысые Федерацием и Президент пшъэрылъ зэрафишIыгъэм тетэу тихэгъэгу хэушъхьафыкIыгъэ фондэу щызэхащэрэри. Мы илъэсым мэ­къуогъум Адыгеим ащ иIофшIэн щыригъэжьэщт, Мыекъуапэ щыпсэухэрэм ясоциальнэ фэIо-фашIэхэм ягъэцэкIэн фэгъэзэгъэ Зэхэубытэгъэ гупчэм апэрэ лъэхъаным ар чIэтыщт. Урамэу Пролетарскэм тет унэм Къэралыгъо фондым икъутамэ чIэтыщт, игъэкIотыгъэ IофшIэнхэр заухыхэкIэ, ащ ипчъэхэр къызэIуихыжьыщтых.

«ЗэкIэ IофшIэнхэр дэгъоу зэшIохыгъэнхэ фае. Джырэ уахътэм диштэрэ псэолъапхъэхэр жъугъэфедэх, къекIуалIэхэрэм нахь Iэрыфэгъу зэрафэхъущтым те­лъытэгъэ пстэури къыдэшъу­лъыт. ЦIыфхэмкIэ Iэрыфэгъоу ыкIи яфэIо-фашIэхэр игъом ара­гъэгъотынхэ алъэкIынэу зэкIэ зэрищыкIагъэм тетэу зэхашъущ», — къы­Iуагъ АР-м и ЛIышъхьэ.

Адыгэ Республикэм IофшIэнымрэ социальнэ хэхъоныгъэмрэкIэ и Министерствэ къызэритыгъэмкIэ, квадрат метрэ 472-рэ хъурэ унэм хэтыщтых цIыфхэр зыщырагъэблэгъэщтхэ, кIэлэцIыкIухэм ателъытэгъэ унэхэр, джащ фэдэу юридическэ, психологическэ, медико-социальнэ IэпыIэгъу зыщара­тыщт ыкIи нэмыкI кабинетхэр.

Мыщ дакIоу Къэралыгъо фондэу «Хэгъэгум иухъумакIохэр» зыфиIорэм иIоф­шIэн изэхэщэнкIэ къыдалъытэщт яIофыгъохэр зэкIэ цIыфхэм а зы чIыпIэм щызэшIуахынхэм иамал ягъэгъотыгъэныр.

ЗэIукIэм илъэхъан унэм къыпэIулъ чIыпIэм изэтегъэпсыхьан епхыгъэ Iофыгъохэр шъхьафэу къыдалъытагъэх. АР-м и ЛIышъхьэ пшъэрылъ къыгъэуцугъ чъыг-къэгъагъэхэр нахьыбэу щыгъэтIысхьэгъэнхэу, зыщагъэпсэфынымкIи Iэрыфэгъоу щытынэу, урамхэр тэрэзэу къэзгъэнэфыщтхэр, тIысыпIэхэр агъэуцунхэу. Джащ фэдэу КъумпIыл Мурат унэхэр, балконхэр нахьышIоу зэтырагъэ­псыхьанхэу пшъэрылъ къафишIыгъ.

«ЗэкIэ псэуалъэу тшIыхэрэр ыкIи дгъэцэкIэжьхэрэр шэпхъэ лъагэхэм адиштэхэу, гуIэтыпIэхэу щытынхэ фае. Мыекъуапэ зэхъокIыныгъэшIоу фэхъухэрэр цIыфхэм арэ­лъэгъу», — къыIуагъ республикэм ипащэ.

АР-м и ЛIышъхьэ ипресс-къулыкъу