Нэбгырэ 50 къыхагъэщыгъ

Урысые физкультурэ-спорт комплексэу «IофшIэным ыкIи зыкъэухъумэжьыным сафэхьазыр» зыфиIорэ бгъэхалъхьэхэр защаратыжьыгъэхэ мэфэкI зэхахьэ культурэм и Унэу «Гигантым» щыкIуагъ.

2022-рэ илъэсым шапхъэхэр дэгъоу зытыгъэ нэбгырэ 50 къы­хагъэщыгъ, ахэм къатефэрэ бгъэхалъхьэхэр аритыжьыгъэх Мыекъуапэ физическэ культу­рэмкIэ ыкIи спортымкIэ и Комитет ипащэу Дмитрий Щербаневым. Бгъэхалъхьхэр ыкIи ахэр къазаратыгъэр къэзыушы­хьатырэ унэе удостоверениехэр зыфагъэ­шъошагъэхэм зэкIэми шапхъэхэр зэрифэшъуашэу атыгъэх.

Урысые физкультурэ-спорт комплексэу «IофшIэным ыкIи зыкъэухъумэжьыным сафэхьазыр» зыфиIорэм ифедеральнэ гупчэ зыдэщыIэ къалэу Казань къикIыгъэ мыщ фэдэ бгъэхэлъхьэ 3757-рэ Адыгэ Республикэм къыIэкIэхьагъ. Мы мэфэ благъэ­хэм ахэр муниципалитетхэм аIэкIагъэхьащтых, зытефэхэрэм атырагощэщтых.

Апшъэрэ ыкIи гурыт сэнэхьат зыщарагъэгъотырэ еджапIэхэм ачIэхьащт кIэлэеджакIохэм мы бгъэхалъхьэр къашъхьэпэщт, сыда пIомэ ащ балл тедзэхэр къетых.

БЗЭШIУ Асхьад.