МэфитIо кIуагъэ

Лъэпкъ проектэу «Культурэмрэ» Адыгэ Республикэм икъэралыгъо программэу «Культурэм ихэхъоныгъ» зыфиIорэмрэ адиштэу академическэ музыкэм ишъолъыр фестиваль жъоныгъуакIэм и 18 — 19-м Адыгеим щыкIуагъ.

Сурэтыр: А. Гусев.

Iофтхьабзэр зэхащагъ Адыгэ Республикэм культурэмкIэ и Министерствэрэ «Концертное объединение Республики Адыгея» зыфиIорэмрэ. Ар зэрэкIуагъэр филармонием и Rutube-каналрэ порталэу PRO.Культура. РФ зыфи­Iо­рэм­­рэ занкIэу къагъэлъэгъуагъ.

Фестивалым пшъэрылъэу иIагъэр хэгъэгу ыкIи лъэпкъ искусствэр къызэтегъэнэгъэным, тапэкIэ хэхъоныгъэхэр егъэшIыгъэным, цIыфхэр академическэ искусствэм нэIуасэ фашIыхэзэ нахь зэпэблагъэ хъунхэм, зэлъашIэгъэ композиторышхохэм афэшъхьафэу музыкант ныбжьыкIэхэми нэIуасэ афашIынхэр ары.

Филармонием изал цIыфхэр чIизыгъ, музыкэр шIу зылъэгъу­рэ пстэури ащ къычIэхьанхэ фитыгъ. Концертэу къатыгъэм Адыгэ Республикэм исимфоническэ оркестрэ композитор цIэрыIохэу Л. Бетховеным, П. Чайковскэм япроизведениехэм цIыфхэр щарагъэдэIугъэх. Концерт программэм идирижерыгъэр Санкт-Петербург щыпсэурэ музыкант ныбжьыкIэу Ашамаз Заифовыр, солистыр Московскэ къэралыгъо консерваториеу П. Чайковскэм ыцIэ зыхьырэм истудентэу, я 4-рэ курсым щеджэрэ Амина Кясовар (фортепиано) ары. ТIуми Къэбэртэе-Бэлъкъар Респуб­ликэр ары пэублэ музыкальнэ гъэсэныгъэ зыщызэрагъэгъотыгъэр, нэужым консерваториехэм ащеджагъэх. ЗэрэныбжьыкIэхэм емылъытыгъэу Урысыем ишъо­лъырхэм концертхэр къащатыгъэх, ятворчествэ зыгу рихьы­хэрэм ренэу къахэхъо.

Адыгэ Республикэм икъэралыгъо симфоническэ оркестрэрэ солист-вокалистхэмрэ зэлъа­шIэрэ композиторхэу В. А. Моцарт, Дж. Верди, И. Кальман, М. Мусоргскэм, А. Бородиным, С. В. Рахманиновым, И. Штраус, И. Дунаевскэм, нэмыкIхэми яоперэхэмрэ опереттэхэмрэ ащыщ пычыгъохэм цIыфхэр рагъэдэIугъэх. Джащ фэдэу фестивалым хэлэжьагъэх Адыгэ Республикэм иконцерт объе­динение иартист-вокалистэу Дарья Умбинар, Краснодарскэ творческэ объединениеу «Премьера» зыфиIорэм имузыкальнэ театрэ исолистэу Владимир Емелиныр.

Фестивалыр мэфитIо кIуагъэ. Музыкантхэм афэшъхьафэу ащ Адыгэ республикэ ныбжьыкIэ тхылъеджапIэм къыгъэхьазырыгъэ къэгъэлъэгъонэу адыгэ мэ­къамэхэмрэ ижъырэ музыкальнэ Iэмэ-псымэхэмрэ афэгъэхьыгъэм цIыфхэр щеплъыгъэх. Адыгэ композиторхэм ятворчествэ агу къагъэкIыжьыгъ, лъэпкъым имузыкальнэ искусствэ лъапсэ фэзышIыгъэхэм ясурэт­хэр къэгъэлъэгъоным къыщагъэ­лъэгъуагъэх.

Шъаукъо Аслъангуащ.