КIэрэщэ Зэйнаб ыцIэкIэ

«ЗэикI ыкIи адыгэ филологием иIофыгъо шъхьаIэхэр» зыфиIорэ Дунэе симпозиумыр Адыгэ къэралыгъо университетым непэ къыщызэIуахыгъ.

Адыгэ бзэшIэныгъэмкIэ еджапIэм иапэрэ зэхэщакIоу КIэрэщэ Зэйнаб Ибрахьимэ ыпхъур къы­зыхъугъэр илъэси 100 зэрэхъугъэм фэгъэхьыгъэ симпозиумым Урысыем ыкIи IэкIыб къэралхэм къарыкIыгъэхэу ныдэлъфыбзэмкIэ ушэтэкIо ыкIи шIэныгъэлэжь нэбгыри 120-рэ хэлэжьагъ.
КIэрэщэ Зэйнаб (1923 — 1998-рэ илъ.) советскэ ыкIи урысые бзэшIэныгъэлэжь, кавказовед ыкIи общественнэ IофышI. АдыгеимкIэ филологие шIэныгъэхэмкIэ докторыцIэр къэзгъэшъыпкъэ­жьыгъэ апэрэ бзылъфыгъ (1969-рэ илъэс), профессор (1970-рэ илъэс), шIэныгъэхэмкIэ РСФСР-м (1982-рэ илъэс) ыкIи Адыгеим (1993-рэ илъэс) язаслуженнэ IофышIэшху. БзэшIэныгъэм иIофыгъуабэхэр ыушэтыгъэх ыкIи зэхифыгъэх, адыгабзэм играмматикэ къытхыхьагъ, адыгабзэм имызакъоу кавказ бзэшIэныгъэм Iахьышхоу хэуцуагъэхэу «Адыгабзэм изэхэф гущыIалъэ» ыкIи «Адыгабзэм играмматикэ» зэ­хэз­гъэуцуагъэхэм ахэтыгъ.
Адыгэ къэралыгъо университетым иректорэу Мамый Даутэ, АР-м гъэсэныгъэмкIэ ыкIи шIэныгъэмкIэ иминистрэ иIэнатIэ зыгъэцакIэу Евгений Лебедевыр, Абхъазым, Адыгеим, Къэбэртэе- Бэлъкъарым, Къалмыкъ Респуб­ликэм, Къэрэщэе-Щэрджэсым, Москва бзэшIэныгъэмкIэ ягупчэ пэрытхэм яшIэныгъэлэжьхэр симпозиумым икъызэIухын хэлэ­жьагъэх.
Iофтхьабзэм ишIэныгъэ программэ пленарнэ зэхэсыгъомрэ Iофыгъохэм зыщатегущыIэщтхэ едзыгъуитфырэ хагъэхьагъэх. Лъэпкъ цIыкIухэм яныдэлъфыбзэхэм якъэухъумэн ыкIи яхэгъэхъон япхыгъэ Iофтхьабзэхэм дунаим зэращыдэлажьэхэрэм игъэкIо­ты­­гъэу зэхахьэм щытегущыIагъэх.
Ныдэлъфыбзэхэм, бзитIу зэ­дэпшIэным япхыгъэ ушэтынхэм, ныдэлъфыбзэхэр зэгъэшIэгъэнымкIэ щыIэ шIыкIэ-амалыкIэхэм, нэмыкIэу непэрэ мафэм диштэрэ шIэныгъэ шапхъэхэм ягъэфедэн симпозиумым щыхэплъагъэх. Зэхэсыгъохэр зэрэ­кIуа­гъэхэм фэгъэхьыгъэ къэбар игъэкIотыгъэ тикъыкIэлъыкIорэ къыдэкIыгъо итыщт.