Шъолъыр 24-мэ къарыкIыгъэх

СамбэмкIэ Урысыем ичемпионат къалэу Зеленоград щыкIуагъ. Дэеу зэхэзыхыхэрэ спортсменхэм ащ зыщаушэтыгъ.

Урысыем ишъолъыр 24-мэ къарыкIыгъэ лIыкIохэр зэнэкъо­къум хэлэжьагъэх. Адыгеир Iофтхьабзэм къыщызыгъэлъэгъуагъэр нэбгыритIу, олимпийскэ резервымкIэ спорт еджапIэу Кобл Якъубэ ыцIэ зыхьырэм ахэм зыщагъасэ.

Тренерэу Беданэкъо Байзэт ыгъэхьазырыгъэ тиспортсменитIуми медальхэр къахьыгъэхэу Мыекъуапэ къагъэзэжьыгъ. Къэралыгъом ичемпион хъугъэ Беданэкъо Заур, ятIонэрэ чIыпIэр къыдихыгъ Анна Кибиткинам. Ащ фэдэ зэфэхьысыжьхэм яшIуагъэкIэ мы илъэсым ибэдзэогъу мазэ къалэу Уфа щыкIощт дунэе зэнэкъокъухэм нэбгыритIури ахэлэжьэнхэ алъэкIыщт.

БЗЭШIУ Асхьад.